نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این شرکت‌ها، عوامل اثرگذار در گزارشگری مالی بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب با شرایط و ویژگی‌های محیطی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران است. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه‌ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه‌، جمع‌آوری و با بهره‌گیری از روش تحقیق دلفی فازی و آزمون‌های مناسب آماری، تجزیه‌و‌تحلیل شده است. شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های پرسش‌شوندگان نشان می‌دهد عامل‌های اثرگذار در چهار بعد، شامل سازگاری مدل در ارائه میزان دستیابی به اهداف سازمان، اهداف استفاده‌کنندگان از اطلاعات، سازگاری با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و در نهایت، کنترل بودجه و گزارشگری وضعیت اعتبارات قرار گرفت. خبرگان نیز درباره عامل‌های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین مدل گزارشگری مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران اجماع‌نظر موافق دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Financial Reporting Model for Regional Electric Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • ehsan mohebi 1
  • jafar babajani 2
  • Mohammad Javad Salimi 3
  • mohammad taghi taghavi fard 4

1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

2 professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Industrial Management, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Regional Electric companies are organizations that pursue both social and financial goals in order to fulfill the assigned missions, so fulfilling the accountability due to their dual goals is of fundamental importance. In this research, by examining the information needs of the users of the financial reports, the effective factors in the financial reporting of the sector have been studied. The aim of this research is to present a model for the environmental conditions and characteristics of regional electric companies in Iran. For this purpose, the required data after library study and exploratory search in the theoretical foundations and financial and accounting rules and regulations governing the relations of these persons and using a questionnaire, collected and analyzed using the fuzzy Delphi research method and appropriate statistical tests. The evidence from the analysis of the views of the respondents shows that the influencing factors are in four dimensions, including the compatibility of the model in providing the achievement of the organization's goals, the needs of information users, compatibility with financial and accounting laws and regulations, and finally, budget control and credit status reporting. Experts also agree on the factors proposed by this research to design and explain the financial reporting model of regional power companies in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Users of information
  • Regional Electric Companies