نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری است. در این پژوهش، ابتدا متخصصان حوزه حسابداری و مالی با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و سپس داده‌های کیفی با استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه‌های تلفنی جمع آوری شده اند. با تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش پدیدار شناسی، 11 عامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری شناسایی و سپس، با نظرسنجی از 17 نفر از اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران که ویژگی‌های موضوع جامعه آماری را دارا بودند و با استفاده از روش بهترین بدترین بیزی، عوامل شناسایی شده رتبه‌بندی شده‌اند. همچنین،گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، در دوره زمانی پنج ماهه از اردیبهشت تا شهریور 1401 انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، 3 عامل برتر مؤثر بر نوآوری در حسابداری به ترتیب اهمیت، شامل پیشرفت‌های فناوری اطلاعات، تغییرات محیط کسب‌وکار و سطح دانش مالی و مهارت‌های تحلیلی حسابداران هستند. به منظور بهبود زمینه‌های نوآوری در حسابداری، نتایج این پژوهش حاکی از ‌آن است که حسابداران باید از معلومات کلی در زمینه کسب‌وکار و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات برخوردار باشند. آن‌ها همچنین به عنوان سرمایه انسانی فرآیند نوآوری در حسابداری، باید به طور مستمر، سطح دانش مالی و مهارت‌های تحلیلی خود را از طریق کانال‌های مختلف آموزش دانشگاهی، دوره‌های آموزشی دیگر یا به صورت خودآموز ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Factors Affecting Innovation in Accounting

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Setayesh 1
 • Zahra Rezaeianzadeh 2

1 Professor, Accounting Dept., Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Master of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The main goal of this research is to identify and rank factors affecting innovation in accounting. In this research, firstly, accounting specialists were selected by purposeful sampling methods, and then qualitative data were collected using open questionnaires. After analyzing the collected data using the phenomenology method, 11 factors were identified. Subsequently, a survey involving 17 faculty members from the accounting departments of Iranian public universities was conducted, and the Bayesian best-worst method was employed to rank these identified factors. Based on the results, the top 3 factors affecting innovation in accounting, in order of importance, include advances in information technology, changes in the business environment, and the level of financial knowledge and analytical skills of accountants. In order to improve the context of innovation in accounting, the results of this research suggest accountants should have general information about business and advances in information technology. They also, as the human capital of the innovation process in accounting, should continuously improve their level of financial knowledge and analytical skills.

Introduction

In recent years, the information technologies, such as cloud service models, big data, artificial intelligence, and blockchain are rapidly transforming the business environments and have raised concerns about the future of the accounting profession. Although these emerging technologies are still designed for the day-to-day work of accountants, they can significantly change the future work of accountants (Moll & Yigitbasioglu, 2019). It seems that in the face of the said technologies, the provision of accounting services, such as bookkeeping, preparing financial statements, preparing tax returns, and auditing, have all been subject to radical innovations (Bowles et al., 2020). According to the accounting literature, a new set of skills is necessary for accountants due to these emerging technologies. This is while job advertisements of Iranian companies (https://www.irantalent.com), still demand traditional job roles for accountants and instead, new job titles, such as fraud investigation specialist and senior data analyst have been emerging that can cover the newly defined job roles of accountants by literature. It seems that to reinforce the position of accountants in organizations, a change in accounting and in other words, the search for innovation in accounting is necessary.
To address the lack of accounting literature in the field of innovation, the primary objective of this study is to identify and rank the factors that impact innovation in accounting by using qualitative methods, to initiate the expansion of innovative thinking and the creation of innovative ideas in accounting.

Methodology

This study used the phenomenology method to identify the factors affecting innovation in accounting. The accounting specialists were chosen as an informant using purposeful and snowball sampling methods. The twelve accounting specialists who participated in the research offered a wide range of services, including auditing, consulting, financial statement preparation, and tax accounting. Data collection was carried out mainly by means of an unstructured questionnaire supported by a telephone interview. Finally, by the use of Colaizzi’s method of data analysis, the factors affecting innovation in accounting were identified (Wirihana et al., 2018, p. 31).
The Bayesian best-worst method was selected to rank the factors affecting innovation in accounting. The decision-makers were seventeen faculty members in the accounting department of Iranian public universities who had publications that transfer the concept of some sort of innovation in accounting. Bayesian best-worst method is based on pairwise comparison (Mohammadi & Rezaei, 2020). Pairwise comparison data from the decision-makers who participated in the research was collected through a standard questionnaire. Finally, using Python code for the chosen method, the factors affecting innovation in accounting were ranked.

Results and Discussion

According to the results of Colaizzi’s method of data analysis, eleven factors were identified, and using the Bayesian best-worst method, the optimal weight of all factors was calculated. Table 1 presents the overall optimal weight and rank of factors affecting innovation in accounting.
 
The findings indicate that the factors of advances in information technology (0.127806), changes in the business environment (0.12760311), and the level of financial knowledge and analytical skills of accountants (0.10951763) are respectively the most important factors. According to the optimal weight of all factors, it can be seen that none of the factors are irrelevant to innovation in accounting, because the weight of the least important factor is equal to 0.06665689. In fact, neither factor has an optimal weight lower than 0.065.

Conclusion

The field of research into innovation in accounting is new, therefore this research generates new insight into the area. Among the practical implications, the study suggests that accountants consider environmental factors, such as advances in information technology and constantly update their knowledge and skills. It also suggests that they should improve their overall business knowledge by familiarizing themselves with different companies' operations and financial processes. Moreover, it suggests that they develop their analytical skills to be able to clarify the implications of decision-making results. Lastly, this study suggests that to achieve innovation in accounting, the conduct of research related to innovation and the cooperation of accountants can generate ideas to improve innovation in accounting.
The study was qualitative in nature, as a result, this study cannot argue that the nature of innovation in accounting and the factors affecting it remain unchanged over time. Therefore, this study recommends more research in this field to contribute to a better understanding of innovation in accounting.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bayesian best-worst method
 • Factors affecting innovation in accounting
 • Phenomenological method
 1. باباجانی، جعفر، برزیده، فرخ و خنکا، عبدالخالق. (1397). آینده‌پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر علم و فناوری اطلاعات. حسابداری مدیریت، 11(38)، 127-138.
 2. باباجانی، جعفر، ثقفی، علی، قربانی زاده، وجه ا... و رستگار مقدم، هیوا. (1400). اعتبارسنجی مدل سه‌بعدی آموزش صلاحیت‌های اخلاقی در رشته حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۱۸ (۷۰)، ۲۵-۱.
 3. باباجانی، جعفر، قربانی زاده، وجه‌ا... و خنکا، عبدالخالق. (1399). آینده‌پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(35)، 77-96.
 4. باغومیان، رافیک، رجب دری، حسین و خرمین، منوچهر. (1396). بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و یادگیری دانشجویان حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(55)، 125-143.
 5. برزگر خاندوزی، عابدین، گرکز، منصور، سعیدی، پرویز و معطوفی، علیرضا. (1399). شناسایی عوامل محیطی و انسانی مؤثر بر پذیرش حسابداری ابری به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(36)، 51-69.
 6. برزیده، فرخ، باباجانی، جعفر، رئیسی وانانی، ایمان و سلاطی، صبا. (1400). شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری‌های فناوری محور. حسابداری و منافع اجتماعی، 11(4)، 1-24.
 7. دیانتی دیلمی، زهرا، سلطانی، اصغر و عمرانی، حامد (1397). تدوین برنامه درسی کارشناسی‌ارشد حسابداری قضایی و ضدتقلب. حسابداری ارزشی و رفتاری، 3(5)، 41- 100.
 8. Ballou, B., Heitger, D. L., & Stoel, D. (2018). Data-driven decision-making and its impact on accounting undergraduate curriculum. Journal of Accounting Education, 44, 14-24.
 9. Bowles, M., Ghosh, S., & Thomas, L. (2020). Future-proofing accounting professionals: Ensuring graduate employability and future readiness. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 11(1), 1-21.
 10. Chan, Z. C., Fung, Y. L., & Chien, W. T. (2013). Bracketing in phenomenology: Only undertaken in the data collection and analysis process. The Qualitative Report, 18(30), 1-9.
 11. Gardner, E. C., & Bryson, J. R. (2021). The dark side of the industrialisation of accountancy: Innovation, commoditization, colonization and competitiveness. Industry and Innovation, 28(1), 42-57.
 12. Gassmann, O. (2006). Opening up the innovation process: Towards an agenda. R & D Management, 36(3), 223-228.
 13. Gassmann, O., & Enkel, E. (2004, July 7). Towards a theory of open innovation: Three core process archetypes [Paper presentation]. R&D Management Conference (RADMA) 2004, Lissabon. https://www.alexandria.unisg.ch/ publications/274
 14. Holmes, A. F., & Douglass, A. (2022). Artificial Intelligence: Reshaping the Accounting Profession and the Disruption to Accounting Education. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 19(1), 53-68.
 15. Holt, M., & Lang, B. (2021). GADGET: An accounting data generator. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 18(1), 113-129.
 16. Hsieh, Y. H., & Chou, Y. H. (2018). Modeling the impact of service innovation for small and medium enterprises: A system dynamics approach. Simulation Modelling Practice and Theory, 82, 84-102.
 17. Kirton, M. (1976). Adaptors and innovators: A description and measure. Journal of Applied Psychology, 61(5), 622–629.
 18. Knudsen, D. R. (2020). Elusive boundaries, power relations, and knowledge production: A systematic review of the literature on digitalization in accounting. International Journal of Accounting Information Systems, 36, Article e100441.
 19. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
 20. Mohammadi, M., & Rezaei, J. (2020). Bayesian best-worst method: A probabilistic group decision making model. Omega, 96, Article e102075.
 21. Moll, J., & Yigitbasioglu, O. (2019). The role of internet-related technologies in shaping the work of accountants: New directions for accounting research. The British Accounting Review, 51(6), Article e100833.
 22. Oesterreich, T. D., Teuteberg, F., Bensberg, F., & Buscher, G. (2019). The controlling profession in the digital age: Understanding the impact of digitisation on the controller's job roles, skills and competences. International Journal of Accounting Information Systems, 35, Article e100432.
 23. Organization for Economic Co-Operation and Development. (2005). Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. http://docubib. uc3m.es/CDE/EUROSTAT/INVESTIGACIONYDESARROLLO/METODOSYNOMENCLATURAS/2005/etctmn050001.pdf
 24. Padilla‐Meléndez, A., & Garrido‐Moreno, A. (2012). Open innovation in universities: What motivates researchers to engage in knowledge transfer exchanges? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(4), 417-439.
 25. Prajogo, D., & Mcdermott, C. M. (2014). Antecedents of service innovation in SMEs: Comparing the effects of external and internal factors. Journal of Small Business Management, 52(3), 521-540.
 26. Singh, S., Akbani, I., & Dhir, S. (2020). Service innovation implementation: A systematic review and research agenda. The Service Industries Journal, 40(7-8), 491-517.
 27. Singh, A., Bhadauria, V., & Gurung, A. (2021). A problem-solving-based teaching approach to database design. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 18(2), 149-155.
 28. Storey, C., Cankurtaran, P., Papastathopoulou, P., & Hultink, E. J. (2016). Success factors for service innovation: A meta‐analysis. Journal of Product Innovation Management, 33(5), 527-548.
 29. Sundbo, J. (1997). Management of innovation in service. The Service Industdes Joumal, 17(3), 432-455.
 30. Yigitbasioglu, O., Green, P., & Cheung, M.-Y.D. (2023). Digital transformation and accountants as advisors. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 36 (1), 209-237.
 31. Wirihana, L., Welch, A., Williamson, M., Christensen, M., Bakon, S., & Craft, J. (2018). Using Colaizzi’s method of data analysis to explore the experiences of nurse academics teaching on satellite campuses. Nurse Researcher (2014+), 25(4), 30.
 32. Wolk, C. M., & Cates, T. A. (1994). Problem-solving styles of accounting students: Are expectations of innovation reasonable?. Journal of Accounting Education, 12(4), 269-281.
 33. Wolk, C., Schmidt, T., & Sweeney, J. (1997). Accounting educators' problem-solving style and their pedagogical perceptions and preferences. Journal of Accounting Education, 15(4), 469-483.