نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حسابداری ،واحد قزوین دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران ,

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای درحال‌توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه‌ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه‌ها و انجام فعالیت‌ها به‌طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش‌هایی مواجه هستند. این پژوهش به‌منظور شناسایی چالش‌های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد‌ه‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات موردنیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. چالش‌های مربوط به زیر نظام‌های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه‌داری، نظام مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، نظام بودجه‌ریزی، نظام حسابداری و گزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهارعنصر؛ منابع مالی و غیرمالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیرساخت‌ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند‌های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی‌گری، نبود پاسخ‌گویی، ضعف قوانین و استاندارد‌ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه‌ریزی عملکرد، شناسایی گردید. شناسایی این چالش‌ها می‌تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست‌اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Challenges to the Public Financial Management System

نویسندگان [English]

 • Mohammad ali Karimi 1
 • Gholamreza Kordestani 2
 • . Kumars Biglar 3

1 Ph.D. student, Department of Accounting, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Professor of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

3 Assistant Professor of Accounting, Qazvin, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The public financial management system in developing countries faces ongoing challenges. These challenges include ensuring the compatibility of budget planning and discipline with macroeconomics, resource allocation in accordance with poverty reduction strategies, and effectively implementing programs and activities while monitoring results. This research was conducted to identify the challenges of the public financial management system in the country. This qualitative study utilized the content analysis method to analyze data collected between 1400-1401. The required information was collected and analyzed through semi-structured interviews conducted with 15 experts to identify the challenges related to the country's public financial management systems. The challenges related to various public financial management sub-systems including the tax system, treasury system, asset and debt management system, budgeting system, accounting and financial reporting system, audit system, and performance evaluation system were identified in four elements, financial and non-financial resources, management and governance system, institutional framework, and support structures and in twelve dimensions including lack of financial resources, weak infrastructure and equipment, human resource problems, weakness in executive and operational processes, insufficient support of managers, influence and lobbying, lack of accountability, weak rules and standards, lack of transparency, weak training, non-implementation of accrual accounting, and weak performance budgeting. Identifying these challenges can provide a framework for improving the financial management system and help those involved in reforming the public financial management system.

Introduction

Strong public financial management can reduce poverty, increase social justice, meet the information needs of stakeholders to assess accountability, and provide the basis for economic and social satisfaction, and contribute to sustainability in different dimensions. To achieve strong public financial management, there is a need to transform the public financial management subsystems.
Studies have shown the necessity for reforming public finance management subsystems (Babajani, et al., 2012; Agha Mohammad et al., 2020; Nyamita, et al, 2015). To initiate reforms and strengthen the public financial management system, it is necessary to transition from traditional approaches to new ones that identify existing challenges and obstacles. By resolving them and building capacity, a foundation can be established for reforming the public financial management system. Therefore, the research question at hand is: What are the challenges facing public sector fiscal management?
This research aims to introduce the literature related to the subject and explore the less-investigated issues associated with assessing financial management capacity and challenges within its sub-systems. In other words, the objective is to provide a deeper insight for responsible institutions and researchers to evaluate the capacity and challenges of public sector financial management.
2-Literature Review
The research literature is presented in two parts: challenges related to public financial management sub-systems and assessing public financial management capacity.
2-1: Challenges related to government financial management subsystems.
Studies have shown that the tax system, treasury system, asset and debt management system, budgeting system, accounting and reporting system, audit system, and performance evaluation system are facing challenges.
2-2: Assessing the capacity of public financial management
When assessing public financial management systems, the issue of capacity should be considered as crucial. Olander (2007) introduces four interdependent elements that need to be taken into account when assessing and developing public financial management capacity: management, resources, support structures, and the institutional framework. These elements represent the same challenges and limitations that must be identified and strengthened in the evaluation of public financial management. Doing so creates the necessary foundation for reforming and improving public financial management.

Methodology

This research employed a qualitative design. Data was collected through interviews, and the content analysis approach was utilized for analysis. A total of 15 individuals from the public sector were interviewed as part of the research.

Results

The research results are presented in two parts.
4-1) the codes extracted from the interviews are provided in Table.1, which consists of 7 main categories, 12 subcategories (dimensions), and a total of 70 concept elements (challenge factors).


4-2) Research Concept Model.
Drawing upon the research findings and recognizing that financial management comprises a comprehensive system of subsystems, the challenges associated with these subsystems also reflect the challenges of the overall financial management system. This is illustrated in Figure 1, which identifies 4 elements and 12 dimensions.
 
Discussion

The challenges related to public financial management subsystems, namely the tax system, the treasury system, the asset and debt management system, the budgeting system, the accounting and financial reporting system, the audit system, and the performance evaluation system can be grouped into four elements: financial and non-financial‌ resources, management and governance system, institutional framework, and support structures. These challenges span across twelve dimensions, including: lack of financial resources, weak infrastructure and equipment, human resource problems, weakness in executive and operational processes, insufficient support of managers, influence and lobbying, lack of accountability, weak rules and standards, lack of transparency, weak training, non-implementation of accrual accounting, and weakness in performance budgeting. Identifying these challenges provides a framework for improving the financial management system and assists those involved in the reform of the public financial management system.

Conclusion

To achieve the goals and capitalize on improvement opportunities, the financial management system must address several challenges. These challenges can be overcome through necessary reforms in the public financial management sub-systems, which require cooperation and coordination among executive bodies. The outcome of these reforms and the resolution of challenges will result in a robust public financial management system. This, in turn, will bring about stable financial income, resource discipline and efficiency, increased accountability and transparency, proper management of public funds, and ultimately good governance.
However, it is important to acknowledge an important limitation: The breadth of dimensions and sub-systems related to the research subject. Limited access to experts and familiarity with all relevant topics presented a constraint. One potential solution to address the need for skilled human resources in the public sector is the establishment of a public financial management course. By developing the course curriculum in accordance with the actual needs of the public sector, this limitation can be mitigated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capacity assessment
 • Identification of existing challenges
 • Public financial management
 1. آذر، عادل، حبشی، نعمت، (1396)، ارائه الگوی مؤثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، دانش حسابرسی، 17(66):5-40
 2. آلن، ریچارد و توماس، دانیل. (2001). مدیریت هزینه‌های عمومی: کتاب مرجع برای کشورهای در حال گذار، ترجمه دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی، مجله اقتصادی 5(51 و 52): 113-143
 3. باباجانی، جعفر؛ آذر، عادل، معیری، مرتضی. (1392). الگویی برای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی در بخش عمومی ایران،، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی 11(37):1-37
 4. باباجانی، جعفر، برزیده، فرخ، ایمان زاده، پیمان. (1398). ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران، و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(16):1-26
 5. باباجانی، جعفر (1399). الگویی برای تدوین مبانی قانونی نظام نظارت و حسابرسی مستقل در
 6. بخش عمومی ایران، دانش حسابرسی، شماره 20(79): 5-30
 7. جعفری، اسکندر. (1388). ضرورت بازنگری مالیات بر جمع درآمد»، ماهنامه حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 215،78 -7.
 8. حیدرزاده، حسین، خداپناه، مسعود، منتظرحجت، امیرحسین. (1401). بررسی عوامل تعیین‌کننده فرار مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بنزین، پژوهشنامه مالیات 53(101)؛ 97-121
 9. دیانتی دیلمی، زهرا، (1397)، روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری همراه با نرم‌افزار spss، انتشارات عدالت نوین
 10. رضایی، مهدی. (1395). بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان، تحقیقات حسابداری و حسابرسی،38: 814-94
 11. قربان پور، فریدون، ثقفی، علی (1397). حسابداری تعهدی و مدیریت اموال بخش عمومی، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی
 12. کاکایی، جمال، فهیمی، بهاره. (1400). ارزیابی واحد خزانه در ایران. فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه،2(48)؛46-70
 13. کردستانی، غلامرضا؛ آقامحمد، مهدی و کاظمی، حسین، (1400). شناسایی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی شماره 4: 241-267
 14. محمدزاده سالطه و فرجی. (1395). بررسی محرک‌ها و موانع تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران، حسابداری دولتی،3(5):35-46
 15. نظری، علیرضا؛ فدایی، ایمان. (1392). آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی،1(4): 110-92

References

 1. Curristine, T., Lonti, Z., & Joumard, I. (2007). Improving public sector efficiency: challenges and opportunities. OECD Journal on Budgeting 7(1). ISSN: 1608-7143, OECD
 2. Carole, P., & Nico, P.)2009), Review of Public Financial Management Reform Literature. London: DFID
 3. Diamond, J. (2002). Performance Budgeting is accrual accounting required? IMF working paper, 1-30
 4. Global Financial Management Leaders Survey (2015). Innovation in Public Financial Management in an Increasingly Complex and Uncertain Global Environment, Grant Thornton. Available at: https://bit.ly/2VVIhzF.
 5. IFAC) 2012(. Public Sector Financial Management Transparency And Accountability: The Use of International Public Sector Accounting Standards, IFAC Policy Position 4 March 2012
 6. Nyamita, M. O., Dorasamy, N. & Garbharran, H.L. (2015). A review of public sector financial management reforms: an international perspective. Public and Municipal Finance, 4(2), 25-37.
 7. Olander, S. ed. (2007) Public Finance Management in Development Co-operation. Stockholm: Sida. (http://train4dev.net/pdf/doc494.pdf).
 8. OECD, (2009). Managing Development Resources, The Use of Country Systems in Public Financial Management, www.oecd.org/publishing/corrigenda., ISBN 978-92-64-05615-2.pp1-92.
 9. PEFA, (2016). Framework for Assessing Public Financial Management. Washington DC 20433, USA. Available at: https://pefa.org/content/pefa-framework.
 10. Richard, A, & Daniel T. (2001).Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries, Organization for Economic Cooperation and Development
 11. Soreide, T. (2002) Corruption in Public Procurement: Causes, Consequences and Cures. Bergen: CMI. (http://www.cmi.no/publications/file/?843=corruption-in-publicprocurement-causes)
 12. Sanchez, I.M. &, Ballesteros.B,C (2016).New Public Financial Management.Springer International Publishing Switzerland (1-18)
 13. Tudor, T, & Mutiu, a. (2005).Cash versus accrual in public sector. Studia Oeconomica, 1, 36-51
 14. Tkachenko, L. (2020). Public Finance Management: Challenges and Opportunities Athens Journal of Business & Economics - Volume 6, Issue 1 – Pages 73-98
 15. UNDP (2002) Developing Capacity through Technical Cooperation. New York: UNDP. (http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/p df/undpgefcoop.pdf)
 16. United States Agency for International Development. (2009). Foreign Assistance standardized program structure and definition, https://www.state.gov

References [In Persian]

 1. Azar, A., & Habashi, N. (2016), Providing an effective model for the audit of the general department of the Accounts Court of the Islamic Republic of Iran, Audit Knowledge, 17th year, 66, 40-5. [In Persian]
 2. Babajani, J., Azar, A., & Moiri, M. (2012). A model for transformation in the financial and operational accountability system in Iran's public sector, Financial Accounting Experimental Research Quarterly, 11(37), 1-37. [In Persian]
 3. Babajani, J., Barzideh, F., & Iman Zade, P. (2018). Evaluation of the current status of performance audit in public sector institutions of Iran and providing solutions to improve it, Financial Accounting Quarterly, 15(16), 1-26. [In Persian]
 4. Babajani, J. (2019). A model for compiling the legal foundations of the independent monitoring and auditing system Public Department of Iran, Auditing Knowledge, 20(79), 5-30. [In Persian]
 5. Dianti Dilmi, Z. (2017), Qualitative and quantitative research method in accounting with spss software, Adalat Novin Publications. [In Persian]
 6. Jafari, A. (2017). The necessity of revising total income tax, Accountant's Monthly, 24th year, 215, 78-78. [In Persian]
 7. Heydarzadeh, H., Khodapanah, M., & Montazerhojjat, A. (1401). Investigating the determinants of non-taxation in Iran's economy with the Bayesian econometric approach, Tax Bulletin, 53(101), 97-121. [In Persian]
 8. Gurbanpour, F., & Thaghafi, A. (2017). Accrual accounting and property management of the public sector [Doctoral thesis], Allameh Tabatabai University. [In Persian]
 9. Kakai, J., & Fahimi, B. (2020). Evaluation of treasury unit in Iran. Quarterly Journal of Research and Development, 2(48), 46-70. [In Persian]
 10. Kordistan, G., Agha Mohammad, M., & Kazemi, H. (2020). Identifying the dimensions of the modern public financial management model, Financial Accounting and Audit Research, 4, 241-267. [In Persian]
 11. Mohammadzadeh, S., & Faraji. (2015). Investigating the drivers and obstacles of government accounting changes in the financial reporting system of the public sector of Iran, Government Accounting, 3(5), 35-46. [In Persian]
 12. Nazari, A., &, Fadai, A. (2012). Pathology of Iran's Tax System, Financial and Economic Policy Quarterly, 1(4), 110-92. [In Persian]
 13. Rezaei, M. (2015). Investigating the barriers to the progress of public sector accounting in Iran from the perspective of academics, Accounting and Auditing Research, 38, 94-814
 14. Richard, A., &, Daniel, T. (2001). Public Expenditure Management: A Reference Book for Countries in Transition, Translated by the Research and Financial Policy Office of the Ministry of Economic Affairs, Economic Journal, 5(51-52), 113-143. [In Persian]