نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بهبود کیفیت گزارشگری مالی ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه است. پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت تئوری‌های جامعه شناسی در نظام حسابداری درصدد تبیین کیفیت گزارشگری مالی از منظر تئوری ساخت‌یابی تعدیل شده است. تئوری ساخت‌یابی تعدیل شده با رویکردی اخلاقی و با در نظر گرفتن رابطه دوگانه بین عاملیت و ساختار به تبیین نظام‌های اجتماعی از جمله حسابداری می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی می باشد. در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تاییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشگاه و مدیران مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار است که با روش نمونه‌گیری در دسترس 154 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه استخراجی از ادبیات تحقیق است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که رابطه عاملیت و ساختار حسابداری با کیفیت گزارشگری مالی به صورت قوی معنادار بوده و عاملیت در این رابطه دارای رتبه بالاتری است، این ارتباط به واسطه تاثیر چارچوب‌های نظری مبتنی بر اخلاق با رتبه اول، تصمیم‌گیری با رتبه دوم و پاسخگویی با رتبه سوم، از مسیر عاملیت و ساختار بر کیفیت گزارشگری مالی خواهد بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد نظام حسابداری با تاکید بر تئوری ساخت‌یابی تعدیل شده، کیفیت گزارشگری مالی را با ارائه چارچوب نظری جامع مبتنی بر سودمند و اخلاقی بودن سیستم حسابداری و همچنین مفید بودن اطلاعات برای تصمیم‌گیری، افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The quality of financial reporting with a theoretical approach and based on a comprehensive conceptual framework: From the perspective of adjusted Structuration theory

نویسنده [English]

  • iman zare

Associate Professor of Accounting , Payame Noor University, Tehran, IRAN

چکیده [English]

Improving the quality of financial reporting is one of the effective factors to approach an efficient capital market and optimal capital allocation, the present research tries to explain the quality of financial reporting from the perspective of adjusted structuration theory. The adjusted structuration theory explains social systems, including accounting, with an ethical approach and considering the dual relationship between agency and structure.The current research is quantitative in terms of implementation method. In the quantitative part, the correlation method based on confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used. The statistical population of the research includes university faculty members and financial managers 154 people were selected by available sampling method. The research tool is an extractive questionnaire from research literature.

The analysis of data in the quantitative part in the form of structural equation model showed that the relationship between agency and accounting structure with the quality of financial reporting is strongly significant and agency has a higher rating in this relationship, this relationship is due to the influence of an opinion based on ethics with the first rank, decision-making with the second rank and accountability with the third rank will be from the direction of agency and structure on the quality of financial reporting. the accounting system with emphasis on adjusted structuration Theory increases the quality of financial reporting by providing a comprehensive theoretical framework based on the usefulness and ethics of the accounting system as well as the usefulness of information for decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting
  • theoretical framework
  • adjusted Structuration Theory
احمدپور، احمد، حاجی‌ها، زهره، چناری بوکت، حسن. (1396). کیفیت افشا و پاداش مدیریت، پژوهش‌های تجربی حسابداری، (1) 7،43-61.
اعتمادی، حسین، خلیل‌پور، مهدی. (1391). کیفیت افشاء اطلاعاتی با استفاده از رویکرد فازی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(2)، 115-122.
افلاطونی، عباس، خطیری، محمد، بیرالوند، یاسر. (1400). تأثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 4(40)، 97-110.
باباجانی، جعفر، (1389). «مزایای اجرای حسابرسی عملکرد در کشور و نقش آن در پاسخگویی». دانش حسابرسی. صص 46-16.
باباجانی، جعفر؛ دهقان، حسین. (1384)، نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 12 - 13، ص 1 – 26.
پاکدل، عبدالله؛ ارمغان، محمد. (1399). مرورکلی بر چارچوب‌های کنونی گزارشگری مالی، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 9(33)، 114-128.
پورحیدری، امید، فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(61)، 27-53.
جامعی، رضا؛ رضایی یمین، فائزه؛ ابراهیمی، ابراهیم.‌(1395). بررسی ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 2(2)، 69-80.
حسینی الاصل، محسن، جهانشاد، آزیتا. (1398). ضرورت گسترش سطح افشاء و توسعه گزارش‌های مالی در بستر حسابداری اسلامی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، (44) 11، 217-255.
حیدری، رسول؛ خواجوی، شکراله؛ تهرانی، رضا؛ بغزیان، آلبرت. (۱۳۹۸). نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده و مدل ارائه گزارشگری پایندگی توسط مدیران، حسابداری مالی، ۱۱ (۴۲)،24-۵۱.
خواجوی، شکرالله؛ سرمدی نیا، عبدالمجید؛ پورگودرزی، علیرضا. (1399). چارچوب مفهومی مبتنی بر اخلاق برای حسابداری و گزارشگری مالی، دانش حسابداری مالی، 7(1)، 25-44.
دباغچیان، معصومه. (1397). بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاران، کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
رجبی‌ مقدم، داود، مهربان پور، محمدرضا، غلامی جمکرانی، رضا، کاشانی پور، محمد، میثمی، حسین. (1400). اقتصاد اسلامی و شناسایی مؤلفه‌های افشا در گزارشگری مالی اسلامی. اقتصاد اسلامی، 21(84)، 167-188.
رضازاده، آرش؛ داوری، علی. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی.
زارع، ایمان. (1400)، تبیین مفهوم پاسخگویی از منظر اسلام در حسابداری با محوریت تئوری ساخت یابی، رساله دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
زارع، ایمان، غلامی جمکرانی، رضا. (1398). تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز و نقش آن در تعیین مدل پاسخ‌گویی سازمانی در نظام حسابداری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(30)، 41-58.
زارع، ایمان، مرادی، محمد، غلامی جمکرانی، رضا، بابایی فرد، اسدالله، جهانگیرنیا، حسین. (1401). ارائه الگوی پاسخگویی در حسابداری از منظر رویکردهای اسلامی-اجتماعی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 37-58.
زارع، ایمان؛ ترک زاده ماهانی، علی. (1401). تعدیل و تکامل نظریه ساخت‌یابی در تحقیقات حسابداری با رویکرد اجتماعی- اخلاقی. مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی، 1(3)،143-170.
عرب‌صالحی، مهدی؛ میرزائی، مهدی. (1395). کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی. حسابدار رسمی، شماره 33، صص 50-53.
غلامی جمکرانی، رضا. (1393). مولفه‌های کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
قادری، صلاح‌الدین؛ تاری وردی، یداله؛ لشگری، زهرا. (1400). مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی،10(2)، 93-131.
گیدنز، آنتونی. (1384). مسائل محوری در تئوری اجتماعی: کنش، ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی. (محمد رضایی، مترجم). تهران: نشر سعاد. (1979).
نوری فرد، یداله و حسن چناری بوکت. (1395). تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌وکار، سال هفتم، شماره سیزدهم، صص.29-44.
یوجی، ایجیری. (1382)، در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، ترجمه جعفر باباجانی و امیر پوریانسب، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 3.
Barrios Alvarez, C., Adhikari, P., & Gomez Mejia, A. (2021), Management accounting practices and efficiency in a Colombian multi-utility conglomerate. Journal of Accounting in Emerging Economies, 11(5), 714-734.
Coker, O. (2012). Accountability in Non-Governmental Organizations: Theory and Practice, PhD dissertation, King's College London.
Conrad, L. (2014). Reflections on the application of and potential for structuration theory in accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 25(2), 128–134.
Englund H., & Gerdin, J. (2013). Structuration theory in accounting research; applications and applicability, forthcoming. Critical Perspectives on Accounting. 25(2), 162-180.
Englund, H., Gerdin,J., & Burns, J. (2017). A structuration theory perspective on the interplay between strategy and accounting: Unpacking social continuity and transformation, Critical Perspectives on Accounting. Available online 10 April 2017. 73(1), 101-118Francis, J., Olsson, P., & Schipper, K. (2006). Earnings Quality. Foundation and Trends in Accounting, 4(1), 259-340.
Ijiri, Y. (1983). On The Accountability-Based Conceptual Framework. Journal of Accounting and Public Policy, Elsevier Publishing, 2(2), 75-81.
Kamaruddin, M.I.H., Auzair, S.M., Rahmat, M.M., & Muhamed, N.A. (2021), The mediating role of financial governance on the relationship between financial management, Islamic work ethic and accountability in Islamic social enterprise (ISE). Social Enterprise Journal, 17(3), 427-449.
Makau Ngala, B., & Musau, S. (2022), Integrated financial management information system and quality of financial reporting in Nairobi city county government, Kenya. International Academic Journal of Economics and Finance, 3(7), 453-473.
Mert, I. (2023). The impacts of estimation methods of financial reporting on the decisions of investors and continuity of businesses. PressAcademia Procedia (PAP), 16(1), 218.
Roberts, J. (2014). Testing the limits of structuration theory in accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 25(2), 135–141.
Tabares, S., Morales, A., Calvo, S., Molina Moreno, V., & Unpacking, B. (2021). Corps’ Impact on Sustainable Development: An Analysis from Structuration Theory. Sustainability, 13,13408.
Aflatoni, A., Khatiri, M., & Biralvand, Y. (2021). The effect of the quality of financial information disclosure on the actual performance of the company. Accounting and Management Perspective, 4(40), 97-110. ]In Persian[
Ahmadpour, A., Hajiha, Z., & Chenari Buket, H. (2016). The quality of disclosure and management reward, Accounting Empirical Research, 7(1), 43-61. ]In Persian[
Arabsalehi, M., & Mirzaei, M. (2015). Financial reporting quality and audit quality. Official Accountant, 33, 50-53. ]In Persian[
Babajani, J. (2010). Benefits of performing performance auditing in the country and its role in accountability. Auditing knowledge. 46-16 ]In Persian[
Babajani, J., & Dehghan, H. (2014). The role of government accounting and financial reporting in fulfilling and evaluating the responsibility of accountability from the perspective of respondents and respondents. Quarterly Journal of Experimental Studies of Financial Accounting, 12-13, 1-26. ]In Persian[
Dabaghchian, M. (2017). Investigating the relationship between the quality of financial reporting and investors' decisions, Master of Accounting dissertation, Islamic Azad University, Qazvin branch. ]In Persian[
Etemadi, H., & Khalilpour, M. (2011). Assessing the quality of information disclosure of companies admitted to the stock exchange using the fuzzy approach. Knowledge of Accounting and Management Audit, 1(2), 115-122. ]In Persian[
Gholami Jamkarani, R. (2013). Key components of the theoretical concepts of financial reporting with an Islamic approach, doctoral dissertation in accounting, Islamic Azad University, science and research department. ]In Persian[
Giddens, A. (2005). Central Issues in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis. (Mohammad Rezaei, translator). Tehran: Saad Publishing. (1979). ]In Persian[
Heydari, R., Khajovi, Sh., Tehrani, R., & Baghzian, A. (2018). The theory of planned behavior and the presentation model of sustainability reporting by managers, Financial Accounting, 11(42), 24-51. ]In Persian[
Hosseini al-Asal, M., & Jahanshad, A. (2018). The necessity of expanding the level of disclosure and development of financial reports in the context of Islamic accounting. Financial accounting and auditing research, 44(11), 217-255. ]In Persian[
Jamei, R., Rezaei Yamin, F.,& Ebrahimi, E. (2015). Investigating the accountability assessment of accounting and financial reporting system in Kermanshah Tax Affairs Organization. Bi-Quarterly Journal of Government Accounting, 2(2), 69-80. ]In Persian[
Khajawi, Sh., Sarmedinia, A.M., & Porgudarzi, A. (2019). An ethics-based conceptual framework for financial accounting and reporting, Financial Accounting Knowledge, 7(1), 25-44. [In Persian]
Nouri Fard, Y., & Chenari Bouket, H. (2015). The effect of financial reporting quality and debt maturity on investment efficiency. Economics and Business Journal, 7(13), 29-44. ]In Persian[
Pakdel, A., & Armaghan, M. (2019). An overview of current financial reporting frameworks. Accounting and Auditing Studies, 9(33), 114-128. ]In Persian[
Pourheidari, O., & Foroghi, A. (2018). Investigating the effect of CEO influence on the quality of accounting information disclosure. Experimental studies of financial accounting, 16(61), 27-53. ]In Persian[
Qadri, S., Tari Verdi, Y., & Lashgari, Z. (2021). Corporate risk management and its consequences on the quality of financial reporting of companies, Applied research in financial reporting, 10(2), 131-93. ]In Persian[
Rajabi Moghadam, D., Mehrabanpour, M.R., Gholami Jamkarani, R., Kashanipour, M., & Maithami, H. (2021). Islamic economy and identification of disclosure components in Islamic financial reporting. Islamic Economy, 21(84), 167-188. ]In Persian[
Rezazadeh, A., & Davari, A. (2014). Structural Equation Modeling with PLS Software, Jihad Daneshgahi Publications. ]In Persian[
Yoji, E. (2012), About the conceptual framework based on accountability, translated by Jafar Babajani and Amir Pouriansab, Accounting Studies Quarterly, 3.]In Persian[
Zare, I., & Gholami Jamkarani, R. (2019). Anthony Giddens's structuration theory and its role in determining the organizational accountability model in the accounting system. Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(30), 41-58. ]In Persian[
Zare, I., Moradi, M., Gholami Jamkarani, R., Babaei Fard, A., & Jahangirnia, H. (2022). Presenting the model of accountability in accounting from the perspective of Islamic-social approaches. Bi-Quarterly Journal of Government Accounting, 8(2), 37-58. ]In Persian[
Zare, I. (2022). Explaining the concept of accountability from the perspective of Islam in accounting with a focus on structuration theory, Doctoral dissertation, Faculty of Humanities, Azad University, Qom Branch. ]In Persian[
Zare, I., & Torkzadeh Mahani, A. (2022). Adjustment and evolution of construction theory in accounting research with social-ethical approach. Ethics and Behavioral Studies in Accounting and Auditing, 1(3), 143-170. ]In Persian[