نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی پیامد اقتصادی احساس ریسک در گزارش‌های سالانه پرداخته است؛ که ازنظر نتیجه، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1400 است که به روش حذف سیستماتیک 130 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است (1820 مشاهده). در پژوهش حاضر برای سنجش پیامد اقتصادی از معیارهای حسابداری ارزش شرکت (نرخ بازده دارایی‌ها)، معیار بازار ارزش شرکت (کیوتوبین) و معیار اقتصادی ارزش شرکت (ارزش‌افزوده بازار) استفاده‌شده است. به‌منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده‌ شد. طبق یافته‌های پژوهش، در حالت پویا و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviews نشانگر آن است که بین معیار بازار ارزش شرکت (کیوتوبین) و معیار اقتصادی ارزش شرکت (ارزش‌افزوده بازار) در حالت پویا بااحساس ریسک گزارش‌های سالانه رابطه مثبت وجود دارد ولی بین معیار حسابداری ارزش شرکت (نرخ بازده دارایی‌ها) و احساس ریسک گزارش‌های سالانه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The economic consequence of Risk Sentiment in annual reports using dynamic models

نویسندگان [English]

  • akram taftiyan 1
  • fatemeh mansuri mohammad abadi 2
  • akram abdollahi asad abaadi 3

1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yazd Branch, Accounting Department, Yazd, Iran.

2 PhD Student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

3 PhD Student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The current research has investigated the economic consequences of risk perception in annual reports; which is functional in terms of result, correlational and post-event in terms of descriptive method. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2008 and 2021, and 130 firms were selected as a statistical sample by systematic elimination (1820 observations).In this study, the accounting criteria of company value (rate of return on assets), the market criterion of company value (Tobin's Q) and the economic criterion of company value (added market value) were used to measure the economic outcome. In order to increase the degree of confidence in the results of hypothesis testing, static and dynamic panel data regression method was used. According to the findings of the research, in static modes and using the EViews software, it shows that there is a positive relationship between the market measure of the company's value (Tobin's Q) and the economic measure of the company's value (market value added) in both the static and dynamic modes with the sense of risk in annual reports. But there is no significant relationship between the accounting measure of company value (rate of return on assets) and the sense of risk in annual reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk sentiment
  • annual reports
  • economic consequences of risk sentiment
  • dynamic models