نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی پیامد اقتصادی احساس ریسک در گزارش‌های سالانه پرداخته است؛ که ازنظر نتیجه، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1400 است که به روش حذف سیستماتیک 130 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است (1820 مشاهده). در پژوهش حاضر برای سنجش پیامد اقتصادی از معیارهای حسابداری ارزش شرکت (نرخ بازده دارایی‌ها)، معیار بازار ارزش شرکت (کیوتوبین) و معیار اقتصادی ارزش شرکت (ارزش‌افزوده بازار) استفاده‌شده است. به‌منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده‌ شد. طبق یافته‌های پژوهش، در حالت پویا و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviews نشانگر آن است که بین معیار بازار ارزش شرکت (کیوتوبین) و معیار اقتصادی ارزش شرکت (ارزش‌افزوده بازار) در حالت پویا بااحساس ریسک گزارش‌های سالانه رابطه مثبت وجود دارد ولی بین معیار حسابداری ارزش شرکت (نرخ بازده دارایی‌ها) و احساس ریسک گزارش‌های سالانه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The economic consequence of Risk Sentiment in annual reports using dynamic models

نویسندگان [English]

 • Akram Taftiyan 1
 • fatemeh mansuri mohammad abadi 2
 • akram abdollahi asad abaadi 3

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

2 Ph. D. Student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

3 3. Ph. D. Student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The current research has investigated the economic consequences of risk perception in annual reports; which is functional in terms of result, correlational and post-event in terms of descriptive method. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2008 and 2021, and 130 firms were selected as a statistical sample by systematic elimination (1820 observations).In this study, the accounting criteria of company value (rate of return on assets), the market criterion of company value (Tobin's Q) and the economic criterion of company value (added market value) were used to measure the economic outcome. In order to increase the degree of confidence in the results of hypothesis testing, static and dynamic panel data regression method was used. According to the findings of the research, in static modes and using the EViews software, it shows that there is a positive relationship between the market measure of the company's value (Tobin's Q) and the economic measure of the company's value (market value added) in both the static and dynamic modes with the sense of risk in annual reports. But there is no significant relationship between the accounting measure of company value (rate of return on assets) and the sense of risk in annual reports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk sentiment
 • annual reports
 • economic consequences of risk sentiment
 • dynamic models
 1. استادی، بختیار و تدریسی پژو، پروین. (1398). ارائه مدلی برای اندازه‌گیری رابطه‌ی بین ریسک‌های مالی و نسبت‌های مالی، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(63)، 109-127.
 2. بشیری منش، نازنین؛ عارف منش، زهره و سوری، محمد. (1401). تأثیر خط‌مشی رفتاری مدیران بر معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته، نشریه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت، 13(1)، 121-140.
 3. خوش‌خلق، ایرج و قدرت الله، طالب نیا (1400). تبیین اثر مفاهیم گزارشگری مالی بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 10(38)، 455-473.
 4. خوش‌خلق، ایرج، وکیلی فرد، حمیدرضا. (1400). تبیین اثر ابعاد سیاسی و اخلاقی رفتارهای مدیریت بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،10(38)، 301-314.
 5. دارابی، رؤیا؛ چناری بوکت، حسن و محمودی خاتمی، مرجان. (1395). کیفیت افشا و پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری، مجله حسابداری مدیریت، 9(31)، 51-63.
 6. رحمانی، علی؛ سلیمانی، غلامرضا و طاهری، ماندانا. (1400). بررسی پیامدهای مالی افشا ریسک در بازار سرمایه ایران: مطالعه موردی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(70)، 27-50.
 7. رحمانی، علی و بشیری منش، نازنین. (1396). محرک‌های افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56)، 1-32.
 8. عبدالله زاده، حسن و امین، وحید. (1399). تأثیر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، تعهد اخلاقی و ادراک ریسک بر تمایل به حسابداری و گزارشگری پایداری شرکتی. نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9)، 269-299.
 9. فصیحی، صغری؛ حسینی، سیدعلی و مشایخ، شهناز. (1398). بررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 8(31)، 355-372.
 10. کفاش پور یزدی، مهسا؛ تفتیان، اکرم و معین‌الدین، محمود. (1400). تأثیر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک با استفاده از مدل‌های ایستا و پویا، مجله راهبرد مدیریت مالی، 9(3)، 141-160.
 11. گرایی نژاد، غلامرضا؛ دقیقی اصلی، علیرضا و استاد رمضان، آذین سادات. (1393). تأثیر عوامل مؤثر برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری، نشریه اقتصاد مالی، 8(29)، 131-150.
 12. مرادی، مهدی؛ موسوی، سیده فهیمه و مرندی، زکیه. (1396). بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویا، مجله پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 6(11)، 233-260.
 13. نمازی، محمد و ابراهیمی میمند، مهدی. (1395). بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارش سالانه شرکت‌ها و عوامل مؤثر بر آن. دانش حسابداری مالی، 3(2)، 1-30.
 14. نیکومرام، هاشم؛ تقوی، مهدی و احمدزاده، حمید. (1393). پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر متغیر ضریب واکنش سود، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،3(11)، 1-24.
 15. هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی و حسن‌زاده، علی. (1396). تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، 9(4)، 39-60.
 16. همتی آسیابرکی، مهدی؛ مشکی، مهدی؛ قلی زاده، محمدحسن و رمضانپور، اسماعیل. (1394). بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(2)، 89-108.
 17. Abraham, S. & Cox, P. (2007). Analysing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. The British Accounting Review, 39(3), 227-248.
 18. Abraham, S. & Shrives, P. J. (2014). Improving the relevance of risk factor disclosure in corporate annual reports. The British accounting review, 46(1), 91-107.
 19. Al-Maghzom, A. Hussainey, K. & Aly, D. (2016). The level of risk disclosure in listed banks: Evidence from Saudi Arabia. Corporate Ownership and Control14(1), 175-194.
 20. Alzead, R. S. (2017). The determinants and economic consequences of risk disclosure: Evidence from Saudi Arabia[Doctoral dissertation, University of Portsmouth].
 21. Bao, Y. & Datta, (2014). Simultaneously discovering and quantifying risk types from textual risk disclosures. Management Science60(6), 1371-1391.
 22. Beretta, S. & Bozzolan, S. (2004). A framework for the analysis of firm risk communication. The International Journal of Accounting39(3), 265-288.
 23. Borggreve, L. A. (2022). Effects of Annual Report Sentiment on Stock Returns[Master's thesis, University of Twente].
 24. Bowman, E. H. (1984). Content analysis of annual reports for corporate strategy and risk. Interfaces14(1), 61-71.
 25. Dobler, M. (2008). Incentives for risk reporting—A discretionary disclosure and cheap talk approach. The International Journal of Accounting43(2), 184-206.
 26. Elzahar, H. Hussainey, K, Mazzi, F. & Tsalavoutas, I. (2015). Economic consequences of key performance indicators' disclosure quality. International Review of Financial Analysis, 39, 96-112.
 27. Elzahar, H. Hussainey, K. Mazzi, F. & Tsalavoutas, I. (2015). Economic consequences of key performance indicators' disclosure quality. International Review of Financial Analysis, 39, 96-112.
 28. Gordon, L. A, Loeb, M. P, & Sohail, T. (2010). Market value of voluntary disclosures concerning information security. MIS quarterly, 567-594.
 29. Hashemi, S, Amiri, H, & Hassanzadeh, A. (2018). The effect of conditional accounting conservatism on the debt maturity and growth through external financing considering corporate governance mechanisms. Journal of Financial Accounting Research9(4), 39-60.
 30. Heinle, M. S. & Smith, K. C. (2017). A theory of risk disclosure. Review of Accounting Studies, 22, 1459-1491.
 31. Kelly, B, & Ljungqvist, A. (2012). Testing asymmetric-information asset pricing models. The Review of Financial Studies, 25(5), 1366-1413.
 32. Kravet, T, & Muslu, V. (2013). Textual risk disclosures and investors’ risk perceptions. Review of Accounting Studies, 18, 1088-1122.
 33. Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
 34. Li, F. (2006). Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports?. Available at SSRN 898181.
 35. Linsley, P. M, & Shrives, P. J. (2005). Examining risk reporting in UK public companies. The Journal of Risk Finance, 6(4), 293-305.
 36. Linsley, P. M, & Shrives, P. J. (2006). Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. The British Accounting Review38(4), 387-404.
 37. Loughran, T, & McDonald, B. (2013). IPO first-day returns, offer price revisions, volatility, and form S-1 language. Journal of Financial Economics, 109(2), 307-326.
 38. Marston, C. L, & Shrives, P. J. (1996, May). A review of the development and use of explanatory models in financial disclosure studies. In 19th Annual European Accounting Association Congress, Norway.
 39. Miihkinen, A. (2013). The usefulness of firm risk disclosures under different firm riskiness, investor-interest, and market conditions: New evidence from Finland. Advances in accounting29(2), 312-331.
 40. Myšková, R, & Hájek, P. (2020). Mining risk-related sentiment in corporate annual reports and its effect on financial performance. Technological and Economic Development of Economy, 26(6).
 41. Nezhad, A. A., Yamrali, O, & Aboujafari, M. R. (2014). The Impact of Intellectual Capital on Return of Fixed Assets and Firms Total Assets Return Which Listed On the Tehran Stock Exchange. Asian Economic and Financial Review4(10), 1409-1419.
 42. Shi, J, Li, Y, & Li, Y. (2011, May). Research on the enterprise investment behavior and economic consequence considering investor sentiment. In 2011 International Conference on Business Management and Electronic Information, 1,778-781. IEEE.
 43. Shrives, P, & Linsley, P. (2003). Risk reporting by UK and German companies: Towards meaningful disclosure. In 26th Annual European Accounting Association Conference and the Financial Reporting and Business Communication Conference at Cardiff University, UK.
 44. Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1981). Facts and fears: societal perception of risk. Advances in Customer Research, 8, 497-502.