نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه پیامدهای ارزشی همگرایی گزارشگری مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه در بازار سرمایه ایران با تمرکز بر هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه مورد کنکاش قرار گرفته است. جهت سنجش سطح همگرایی گزارشگری مالی به گزارشگری یکپارچه از چک لیست طراحی شده طبق چارچوب بین‌المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. در سنجش هزینه نمایندگی از معیار کارآیی بر حسب نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شده است. هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بر اساس نرخ بازده مورد انتظار مبتنی بر الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارزیابی گردیده است. در این مطالعه از اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 تا 1399 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند افزایش سطح همگرایی گزارش‌های مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه سبب کاهش هزینه نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که تمرکز بر مزایای شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات در گزارشگری یکپارچه سبب شده تضادهای نمایندگی تضعیف و هزینه‌های نمایندگی کاهش یابد. ضمن این که گزارشگری یکپارچه به دلیل اتخاذ مدل کسب‌وکار پایدار به دلیل تفکر یکپارچه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از شفافیت بیشتر جهت پیش‌بینی آگاهانه‌تر سبب کاهش هزینه سرمایه تحمیل شده بر شرکت‌ها در حوزه تأمین مالی از طریق حقوق مالکانه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Valuable Consequences of Financial Reporting Convergence towards Integrated Reporting

نویسندگان [English]

  • Hassan Badri Gamchi 1
  • Mohammad Hassani 2
  • Ahmad Yaghoobnezhad 3
  • Ehsan Rahmaninia 4

1 Ph.d Student, Department of Accounting, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting & Auditing, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics & Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper analyzed the consequences of financial reporting convergence towards integrated reporting in Iran's capital market focusing on agency cost and cost of equity capital. In order to measure the financial reporting convergence towards integrated reporting, a checklist has been used which designed based on the international integrated reporting framework. The agency cost measured using the efficiency criterion based on the ratio of operational expenses to operational revenues. The cost of equity capital estimated based on the expected rate of return using the capital assets pricing model. The research population includes 144 firms listed in the Tehran Securities & Exchange over March 2016 till March 2021. Multivariable regression models were used to test research hypotheses. The findings showed that increase in convergence level of firms’ financial reporting with integrated reporting framework has reduced agency cost and cost of equity capital. These findings suggested that focusing on the benefits of integrated reporting through transparency and completeness of information disclosure has weakened agency conflicts and reduced agency costs. In addition, integrated reporting has reduced the cost of capital in financing decisions due to the adoption of sustainable business model from integrated thinking and the reduction of information asymmetry due to greater transparency for more informed forecasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Reporting
  • Financial Reporting
  • Agency Costs
  • Cost of Capital