نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه پیامدهای ارزشی همگرایی گزارشگری مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه در بازار سرمایه ایران با تمرکز بر هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه مورد کنکاش قرار گرفته است. جهت سنجش سطح همگرایی گزارشگری مالی به گزارشگری یکپارچه از چک لیست طراحی شده طبق چارچوب بین‌المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. در سنجش هزینه نمایندگی از معیار کارآیی بر حسب نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شده است. هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بر اساس نرخ بازده مورد انتظار مبتنی بر الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارزیابی گردیده است. در این مطالعه از اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 تا 1399 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند افزایش سطح همگرایی گزارش‌های مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه سبب کاهش هزینه نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که تمرکز بر مزایای شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات در گزارشگری یکپارچه سبب شده تضادهای نمایندگی تضعیف و هزینه‌های نمایندگی کاهش یابد. ضمن این که گزارشگری یکپارچه به دلیل اتخاذ مدل کسب‌وکار پایدار به دلیل تفکر یکپارچه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از شفافیت بیشتر جهت پیش‌بینی آگاهانه‌تر سبب کاهش هزینه سرمایه تحمیل شده بر شرکت‌ها در حوزه تأمین مالی از طریق حقوق مالکانه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Valuable Consequences of Financial Reporting Convergence towards Integrated Reporting

نویسندگان [English]

 • Hassan Badri Gamchi 1
 • Mohammad Hassani 2
 • Ahmad Yaghoobnezhad 3
 • Ehsan Rahmaninia 4

1 Ph.d Student, Department of Accounting, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting & Auditing, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics & Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper analyzed the consequences of financial reporting convergence towards integrated reporting in Iran's capital market focusing on agency cost and cost of equity capital. In order to measure the financial reporting convergence towards integrated reporting, a checklist has been used which designed based on the international integrated reporting framework. The agency cost measured using the efficiency criterion based on the ratio of operational expenses to operational revenues. The cost of equity capital estimated based on the expected rate of return using the capital assets pricing model. The research population includes 144 firms listed in the Tehran Securities & Exchange over March 2016 till March 2021. Multivariable regression models were used to test research hypotheses. The findings showed that increase in convergence level of firms’ financial reporting with integrated reporting framework has reduced agency cost and cost of equity capital. These findings suggested that focusing on the benefits of integrated reporting through transparency and completeness of information disclosure has weakened agency conflicts and reduced agency costs. In addition, integrated reporting has reduced the cost of capital in financing decisions due to the adoption of sustainable business model from integrated thinking and the reduction of information asymmetry due to greater transparency for more informed forecasting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated Reporting
 • Financial Reporting
 • Agency Costs
 • Cost of Capital
 1. ابوالفتحی، حسن؛ نوراله‌زاده، نوروز؛ جعفری، محبوبه و خسروی پور، نگار. (1399). بررسی پیامدهای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها و عملکرد آتی شرکت‌ با تأکید برنقش پیچیدگی و نیازهای تأمین منابع مالی خارجی،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9 (35)، 133-119.
 2. ابوالفتحی، حسن؛ نوراله‌زاده، نوروز؛ جعفری، محبوبه و خسروی پور، نگار. (1400). بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی‌های شرکتی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11 (2)، 262-235.
 3. اله‌بخشی، سعید؛ پیری، پرویز و حیدری، مهدی. (1398). بررسی تأثیر ساختار مالکیت (دولتی و خصوصی) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16 (62)، 43-21.
 4. احتشام‌مهر، حسین؛ کامیابی، یحیی و خلیل‌پور، مهدی. (1400). رابطه کسب‌وکار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد مالی، 15 (57)، 358-333.
 5. احتشام‌مهر، حسین؛ کامیابی، یحیی و خلیل‌پور، مهدی. (1401). شناسایی عوامل مؤثر بر همگرایی گزارشگری یکپارچه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11 (44)، 195-177.
 6. بولو، قاسم؛ مرفوع، محمد و قهرمانی، آرین. (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی. 17 (68): 65-33.
 7. ستایش، محمدحسین و مهتری، زینب. (1397)، چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 2 (63)، 107-85.
 8. ستایش، محمدحسین و مهتری، زینب. (1400). تعیین اجزا و مؤلفه‌های گزارشگری یکپارچه با تأکید بر رویکرد تحلیل عاملی تأییدی،پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 10 (2)، 203-171.
 9. نمازی، محمد و رضایی، غلامرضا. (1394). بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (44)، 69-37.
 10. Adegboyegun, A.E., Alade, M.E., Ben-Caleb, E., Ademola, A.O., Eluyela, D.F., & Oladipo, O.A. (2020).Integrated reporting and corporate performance in Nigeria: Evidence from the banking industry. Cogent Business & Management7 (1), 1-12.
 11. Baboukardos, D., & Rimmel, G. (2016). Value relevance of accounting information under an integrated reporting approach: A research note. Journal of Accounting and Public Policy35(4), 437-452.
 12. Barth, M.E., Cahan, S.F., Chen, L., & Venter, E.R. (2017) The economic consequences associated with integrated report quality: Capital market and real effects. Accounting, Organizations and Society62, 43-64.
 13. Busco, C., Frigo, M., Riccaboni, A., & Quattrone, P. (2013). Integrated reporting. Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability, Springer-Verlag GmbH
 14. Carvalho, N., & Murcia, F.DR. (2016). The Relationship Between Integrated Reporting and Cost of Capital. Integrated Reporting, Palgrave Macmillan, London, 253-268.
 15. Chouaibi, Y.Belhouchet, S.Chouaibi, S., & Chouaibi, J.(2022), The integrated reporting quality, cost of equity and financial performance in Islamic banks. Journal of Global Responsibility, 13(4), 450-471.
 16. Churet, C., & Eccles, R.G. (2014). Integrated reporting, quality of management, and financial performance. Journal of Applied Corporate Finance, 26(1), 56-64.
 17. Cortesi, A., & Vena, L. (2019). Disclosure quality under Integrated Reporting: A value relevance approach. Journal of Cleaner Production220, 745-755.
 18. De Villiers, C., & Dimes, R. (2022). Critical analysis of the contribution of Integrated Reporting (IR) to sustainability, Handbook of Accounting and Sustainability, Edward Elgar Publishing Ltd
 19. Easley, D., & O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. The Journal of Finance, 59(4), 1553-1583.
 20. Eccles, R.G., & Krzus, M. P. (2010). One report: Integrated reporting for a sustainable strategy. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 21. Eccles, R.G., & Saltzman, D. (2011). Achieving Sustainability through Integrated Reporting. Stanford Social Innovation Review.
 22. Eloff, A., & Steenkamp, S. (2022). Integrated report quality and earnings management – Evidence from South Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 25(1), 1-10.
 23. Ewert, R., & Wagenhofer, A. (2005). Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. The Accounting Review, 80(4), 1101-1124.
 24. Ferrell, A., Liang, H., & Renneboog, L. (2016). Socially responsible firms. Journal of Financial Economics, 122(3), 585-606.
 25. Flower, J. (2015). The international integrated reporting council: a story of failure. Critical Perspectives on Accounting27, 1-17.
 26. Gal, G., & Akisik, O. (2020). The impact of internal control, external assurance, and integrated reports on market value. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 27(3), 1227-1240.
 27. García-Sánchez, I.M., & Noguera-Gámez, L. (2017). Integrated information and the cost of capital. International Business Review, 26(5), 959-975.
 28. Healy, P.M., & Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure & the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 405-440.
 29. Integrated Reporting Committee of South Africa (IRCSA). (2011). Framework for integrated reporting and the integrated report.
 30. Integrated Reporting Committee of South Africa (IRCSA). (2014). Preparing an Integrated Report a Starter’s Guide.
 31. Integrated Reporting Committee of South Africa (IRCSA). (2015). Reporting on Outcomes an Information Paper.
 32. Integrated Reporting Committee of South Africa (IRCSA). (2018). Preparing an Integrated Report a Starter’s Guide.
 33. International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). Business Model Background Paper.
 34. International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). Capitals Background Paper.
 35. International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). Value Creation Background Paper.
 36. International Integrated Reporting Council (IIRC). (2020). Integrated thinking and strategy: state of play report.
 37. Ioana, D., & Adriana, T.T. (2014). Research agenda on integrated reporting: new emergent theory and practice. Procedia Economics and Finance, 15, 221-227.
 38. Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
 39. Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R.E. (2007). Accounting information, disclosure and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45(2), 385-420
 40. Lee, K.W., & Yeo, G.H.H. (2016). The association between integrated reporting and firm valuation. Review of Quantitative Finance and Accounting47(4), 1221-1250.
 41. Maama, H., & Marimuthu, F. (2021). Integrated reporting and cost of capital in sub-Saharan African countries. Journal of Applied Accounting Research, 23 (2), 381-401.
 42. Mähönen, J. (2020). Integrated Reporting and Sustainable Corporate Governance from European Perspective. Accounting, Economics, and Law: A Convivium10(2), 1-40.
 43. Masulis, R.W., & Reza, S.W. (2015). Agency problems of corporate philanthropy. Review of Financial Studies, 28(2), 592-636.
 44. Menicucci, E., & Paolucci, G. (2018). Forward-looking information in integrated reporting: A theoretical framework. African Journal of Business Management12(18), 555-567.
 45. Muttakin, M.B., Mihret, D., Lemma, T.T., & Khan, A. (2020). Integrated reporting, financial reporting quality and cost of debt. International Journal of Accounting & Information Management, 28(3), 517-534.
 46. Ngcobo, B.N., & Sibanda, M. (2021). Effects of integrated reporting on the cost of capital and analysts’ forecasts errors: A study of Johannesburg Stock Exchange listed mining firms. Journal of Economic and Financial Sciences14(1), 675.
 47. Obeng, V.A., Ahmed, K., & Miglani, S. (2020). Integrated reporting and earnings quality: The moderating effect of agency costs. Pacific-Basin Finance Journal60, 101285.
 48. Obeng, V.A., Ahmed, K., & Miglani, S. (2021). Integrated Reporting and Agency Costs: International Evidence from Voluntary Adopters. European Accounting Review30 (1), 1-30.
 49. Pavlopoulos, A., Magnis, C., & Iatridis, G.E. (2017). Integrated reporting: Is it the last piece of the accounting disclosure puzzle?. Journal of Multinational Financial Management41, 23-46.
 50. Pavlopoulos, A., Magnis, C., & Iatridis, G.E. (2019). Integrated reporting: An accounting disclosure tool for high quality financial Research in International Business & Finance, 49(C), 13-40.
 51. Pistoni, A., Songini, L., & Bavagnoli, F. (2018). Integrated reporting quality: An empirical analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(4), 489-507.
 52. Raimo, N.Caragnano, A.Mariani, M., & Vitolla, F.(2022). Integrated reporting quality and cost of debt financing. Journal of Applied Accounting Research, 23 (1), 122-138.
 53. Serafeim, G. (2015). Integrated reporting and investor clientele. Journal of Applied Corporate Finance27(2), 34-51.
 54. Sharif, H.P., Johari, J., Fadzilah, W., & Wei Theng, L. (2021). Impact of Integrated Reporting Quality Disclosure on Cost of Equity Capital in Australia and New Zealand. Indonesian Journal of Sustainability Accounting & Management, 5 (2).
 55. Subramaniam, N. (2006). Agency theory and accounting research: an overview of some conceptual and empirical issues. Methodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods, 55-81.
 56. Swagerman Y.I.. (2017). Voluntary integrated reporting and its effect on cost of equity capital [Master Thesis in Accountancy & Control]. Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam.
 57. Ulupui, I.G.K.A., Murdayanti, Y., Yusuf, M., Pahala, I., & Zakaria, A. (2020). Integrated Reporting Disclosure and Its Implications on Investor Reactions. The Journal of Asian Finance, Economics and Business7(12), 433-444.
 58. Vale Castelo, D.X.A., Nossa, V., da Costa, F.M., & Monte-Mor, D.S. (2021). Voluntary Disclosure of Integrated Reporting and cost of Capital in Brazil: an Alternative Explanation. New Challenges in Accounting and Finance, 6, 1-15.
 59. Vena, L., Sciascia, S., & Cortesi, A. (2020). Integrated reporting and cost of capital: The moderating role of cultural dimensions. The Journal of International Financial Management & Accounting, 31 (2), 191-214.
 60. Velte, (2021). Archival research on integrated reporting: a systematic review of main drivers and the impact of integrated reporting on firm value. Journal of Management and Governance, 26,997-1061.
 61. Velte, P., & Stawinoga, M. (2017). Integrated reporting: The current state of empirical research, limitations and future research implications. Journal of Management Control, 28(3), 275-320.
 62. Verrecchia, R.E. (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, 32(1-3), 97-180.
 63. Vitolla, F., Raimo, N., & Rubino, M. (2020). Board characteristics and integrated reporting quality: an agency theory perspective. Corporate Social Responsibility &Environmental Management, 27(2),1152-1163.
 64. Vitolla, F., Salvi, A., Raimo, N., Petruzzella, F., & Rubino, M. (2020). The impact on cost of equity capital in the effects of integrated reporting quality. Business Strategy and the Environment, 29(2), 519-529.
 65. Wild, S., & van Staden, C. (2013). Integrated reporting: initial analysis of early reporters–an institutional theory approach, In 7th Asia Pacific Interdisciplinary Accounting Research Conference, 26-28.
 66. Wu, Y., & Zhou, S. (2022). Do firms practicing integrated reporting engage in less myopic behavior? International evidence on opportunistic earnings management. Corporate Governance: An International Review, 30 (3), 290-310.
 67. Zhou, S., Simnett, R., & Green, W. (2017). Does integrated reporting matter to the capital market?. Abacus, 53(1), 94-132.