نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

3 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

فلسفه وجودی‌ موسسات حسابرسی در بازارهای سرمایه نقشی است که در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با ارائه گزارشات باکیفیت دارند. کیفیت گزارشات حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با رسیدگی حسابرسان حین کار است. در پژوهش حاضر رابطه استرس شغلی حسابرسان و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه بـه عوامل استرس‌زایی همچون فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش بررسی می‌شود. این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می‌گیرد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ استفاده شده است. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه تعداد 3۶5 پرسش‌نامه در سال ۱۴۰۰ از حسابرسان شاغل در موسسه‌های حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش دارای ارتباط مثبت با استرس شغلی حسابرس است. همچنین فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی ارتباط مثبت دارند. در نهایت استرس شغلی دارای ارتباط مثبت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی است و به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه میان فشار زمانی، تعارض کار-خانواده، ابهام نقش و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی نقش ایفا می‌کند. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان معیاری برای موسسه‌های حسابرسی جهت حفظ کیفیت گزارش‌های حسابرسی از طریق کاهش عوامل استرس‌زای شغلی حسابرسان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior with the Mediating effect of work stress: An Analysis of the Iranian Audit Environment

نویسندگان [English]

  • Ashkan Gholami Fatideh 1
  • Kave mehrani 2
  • Arash Tahriri 3

1 PHD student of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Accounting in department of management and Accounting Tehran university

3 Assistant Professor of Accounting in department of management and Accounting Tehran university

چکیده [English]

The purpose of this study is to explore how the auditors' work stress relates to the auditing quality reduction behavior with stressors such as time pressure, work-family conflict and role ambiguity. The philosophy of the existence of auditing firms in capital markets is to play a role in reducing information asymmetry by providing high quality reporting. The quality of audit reports is largely related to the audit engagement. This research is of quantitative type and is in the category of descriptive studies. A questionnaire was used to collect research data. Due to the uncertainty of the population, 365 questionnaires were received in 2022 from auditors working in auditing firms. Data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling (SEM). The findings of the present study indicated that time pressure, work-family conflict and role ambiguity have a positive relationship with the auditor's work stress. Also, time pressure, work-family conflict, and role ambiguity are positively associated with audit reduction behavior. Finally, work stress has a positive relationship with audit quality reduction behavior and plays a role as a mediating variable in the relationship between time pressure, work-family conflict, role ambiguity and audit quality reduction behavior. The results of this study can be used as a criterion for auditing firms to maintain the quality of audit reports by reducing the stressors of auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Stress
  • Time Pressure
  • Work-Family Conflict
  • Role Ambiguity
  • Audit Quality Reduction Behavior