نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

3 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

فلسفه وجودی‌ موسسات حسابرسی در بازارهای سرمایه نقشی است که در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با ارائه گزارشات باکیفیت دارند. کیفیت گزارشات حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با رسیدگی حسابرسان حین کار است. در پژوهش حاضر رابطه استرس شغلی حسابرسان و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه بـه عوامل استرس‌زایی همچون فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش بررسی می‌شود. این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می‌گیرد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ استفاده شده است. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه تعداد 3۶5 پرسش‌نامه در سال ۱۴۰۰ از حسابرسان شاغل در موسسه‌های حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش دارای ارتباط مثبت با استرس شغلی حسابرس است. همچنین فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی ارتباط مثبت دارند. در نهایت استرس شغلی دارای ارتباط مثبت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی است و به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه میان فشار زمانی، تعارض کار-خانواده، ابهام نقش و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی نقش ایفا می‌کند. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان معیاری برای موسسه‌های حسابرسی جهت حفظ کیفیت گزارش‌های حسابرسی از طریق کاهش عوامل استرس‌زای شغلی حسابرسان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior with the Mediating effect of work stress: An Analysis of the Iranian Audit Environment

نویسندگان [English]

 • Ashkan Gholami Fatideh 1
 • Kave mehrani 2
 • Arash Tahriri 3

1 PHD student of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Accounting in department of management and Accounting Tehran university

3 Assistant Professor of Accounting in department of management and Accounting Tehran university

چکیده [English]

The purpose of this study is to explore how the auditors' work stress relates to the auditing quality reduction behavior with stressors such as time pressure, work-family conflict and role ambiguity. The philosophy of the existence of auditing firms in capital markets is to play a role in reducing information asymmetry by providing high quality reporting. The quality of audit reports is largely related to the audit engagement. This research is of quantitative type and is in the category of descriptive studies. A questionnaire was used to collect research data. Due to the uncertainty of the population, 365 questionnaires were received in 2022 from auditors working in auditing firms. Data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling (SEM). The findings of the present study indicated that time pressure, work-family conflict and role ambiguity have a positive relationship with the auditor's work stress. Also, time pressure, work-family conflict, and role ambiguity are positively associated with audit reduction behavior. Finally, work stress has a positive relationship with audit quality reduction behavior and plays a role as a mediating variable in the relationship between time pressure, work-family conflict, role ambiguity and audit quality reduction behavior. The results of this study can be used as a criterion for auditing firms to maintain the quality of audit reports by reducing the stressors of auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work Stress
 • Time Pressure
 • Work-Family Conflict
 • Role Ambiguity
 • Audit Quality Reduction Behavior
 1. آراد، حامد، مشعشعی، سید محمد، اسکندری، دل­آرا (1399). بررسی سطوح تاب­آوری فردی، استرس حسابرس و روش‌های تقلیل­دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 27 (2)، 154-179.
 2. ارشدی، نسرین، شکر کن، حسین (1386). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب. علوم تربیتی و روانشناسی، 4 (5)، 213-24۱.
 3. ایمانی، کریم، فخاری، حسین (1401). مدلی برای اندازه‌گیری پیچیدگی کار حسابرسی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 19 (75)، 125-164.
 4. برزیده، فرخ و خیراللهی، مرشـید (1390). مسـئولیت پاسخگویی، فشـار زمانی و کتمان شواهد حسابرسی. دانش حسابرسی: سـال یازدهم، شـماره 45، از صفحه 4 تا صفحه 27.
 5. توانگر، حسین، الحانی، فاطمه، ونکی، زهره (1391). شیوه­های مقابله­ای تعارض کار/خانواده در پرستاران: یک مطالعه کیفی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 20 (1)، 14-24.
 6. حساس یگانه، یحیی، آذین فر، کاوه (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسـه حسابرسـی. بررسـی­هـای حسـابداری و حسابرسی، 17 (61)، 85-98.
 7. حسینی، سیدعلی، معصومی بیلندی، زهرا (1401). استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی، چالش‌ها و راهکارهای بهبود، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 19 (74)، 145-176.
 8. حصارزاده، رضا، نادری، نیلوفر، نصیرزاده، فرزانه (1397). بررسی تعارض کار-خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 3 (5)، 233-262.
 9. حق‌بین، پرویز، آزادی، کیهان، پورعلی، محمدرضا، صمدی لرگانی، محمود (1401). تأثیر هویت اجتماعی و انعطاف‌پذیری بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش استرس، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 14 (53)، 191-222.
 10. خلیفه سلطانی، سید احمد، براری، سمانه (1394). بررسی علل و پیامدهای استرس نقش حسابرس. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 7 (28)، 32-55.
 11. رحمانی، علی و بشیری منش، نازنین. (1396). محرک­های افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 (56)، 1-32.
 12. صراف، مریم، صراف، فاطمه (1399). تأثیر استرس شغلی و تاب­آوری حسابرسان بر روی کیفیت حسابرسی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9 (33)، 261-267.
 13. عالی پور، مرید، صالحی، اله­ کرم (1397). بررسی تأثیر استرس کار حسابرس بر کیفیت حسابرسی. مجله دانش حسابرسی، 18 (72)، 171-197.
 14. فروغی­راد، رسول، بزاززاده تربتی، حمیدرضا (1398). تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی، 19 (74)، 151-174.
 15. فلاح، علی، طاهری، بهناز (1397). بررسی تأثیر استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی (موردمطالعه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار).  کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، 1، 1-15.
 16. کرمــی، غلامرضا، وکیلی فرد، حمیدرضا، مزینانی، مهدی (1395). بررســی ارتباط بین فشــار زمانی، پیچیدگی کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور. دانش حسابرسی، 16(63)، 5-33.
 17. مجتهدزاده، ویدا، آقایی، پروین (1383). عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مسـتقل و استفاده‌کنندگان. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 11 (38)، 53-76.
 18. مرویان حسینی، زهرا؛ لاری دشت بیاض، محمود (1394). بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان، حسابداری سلامت، 4 (11)، 57-80.
 19. مهرابی زاده هنرمند، مهناز، طالب‌زاده، علیرضا (1380). بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی. مجله روانشناسی، 5 (1)، 44-55.
 20. میرزاده نوقابی، حامدرضا، رستمی، مریم، ثامتی، ناهید، امینی آقبلاغی، رقیه (1401). نقش میانجیگرانه تعارض کار-خانواده و وفاداری سازمانی در رابطه معنویت کار و سرمایه روان‌شناختی با دلبستگی کاری، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 14 (52)، 9-36.
 21. نیکبخت، محمدرضا؛ محمودی خشرو، امید (1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران بـا توجـه بـه شاخص‌های هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 24 (3)، 441-462.
 22. یوسفی، شکوفه، نایب زاده، شهناز، اسلامی، حسین (1394). تأثیر استرس­های شغلی بر رضایت شغلی حسابرسان. سلامت کار ایران، 12 (3)، 46-53.
 23. Amiruddin, A. (2019)., "Mediating effect of work stress on the influence of time pressure, work-family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior"., International Journal of Law and Management, https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0223.
 24. Annelin, A.(2023), "Audit team equality and audit quality threatening behaviour", Managerial Auditing Journal, Vol. 38 No. 2, pp. 158-185. https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2021-3288
 25. Annelin, A., and & Svanström, T. (2021)., “The triggers and consequences of audit team stress: qualitative evidence from engagement teams.”, International Journal of Auditing, 26(No. 2),, doi: 10.1111/ ijau.12254.
 26. Azad, A.N. (1994)., “Time budget pressure and filtering of time practices in internal auditing: a survey”., Managerial Auditing Journal, 9, pp. 17-25.
 27. Bamber, E., Snowball, D. & Tubbs, R. (1989)., “Audit structure and its relation to role conflict and role”., The Accounting Review, Vol. 64(No. 2), pp.
 28. Belias, D., Koustelios, A., Vairaktarakis, G. and & Sdrolias, L. (2015)., “Organizational culture and job satisfaction of Greek banking institutions”., Procedia-Social and Behavioral Sciences,, Vol. 175, pp. 314-323.
 29. Bernard, G.R., Vincent, J.L., Laterre, P.F., LaRosa, S.P., Dhainaut, J.F., Lopez-Rodriguez, A., Steingrub, J.S., Garber, G.E., Helterbrand, J.D., Ely, E.W. and & Fisher, C.J. Jr. (2001)., “Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis”,. New England Journal of Medicine,, Vol. 344 No(. 10), pp. 699-709.
 30. Buchheit, S. Dalton, D. Harp, N. & Hollingsworth, L. (2016)., A Contemporary Analysis of Accounting Professionals Work-Life Balance., The Accounting Review, March 2016, Vol. 30(, No. 1),, pp. 41-62.
 31. Christensen, B. E., Glover, S. M., Omer, T. C. and & Shelley, M. K. (2014)., “Understanding audit quality: Insights from audit professionals and investors”. Working paper, Texas A&M University, Brigham Young University, and the University of Nebraska–Lincoln.
 32. Coram, P., Glavovic, A., Ng, J., & Woodliff, D. (2008). A survey of time budget pressure and reduced audit quality among Australian auditors. Australian Accounting Review, 13(29), 38–44.
 33. DeAngelo, L. (1981). Auditor size and auditor quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199.
 34. DeZoort, F. T., & dan Lord, A. T. (1997). A Review and Synthesis of Pressure Effects in Accounting. Journal of Accounting Literature, 16(1),: 28-86.
 35. Dos Santos C. A., &, da Cunha P. R., (2021). "Effect of Trust between the Time Pressure and Complexity in Judging and Decision-Making in Auditing"., Journal of Contemporary Administration, Vol. 25(, Issue: 5).
 36. Everly GeorgeG., Jeanettte A. Davy, J.A., Kenneth J. Smith, K.J., Jeffrey M. Lating, J.M., Frederick C.& Nucifora, F.C. (2011). A Defining Aspect of Human Resilience in the Workplace: A Structural Modeling Approach, Resilience in workplace, 5(2),: p.p. 98- 105.
 37. Gajenddran, R.,, & Harrison. D.A. (2007). The good, the bad, and the unkonwn about Telecommuniting, Meta Analysis of Psychological Meditors and Individual Consequences. J, journal of Applied Ppsycology, 92(6),: p.p. 1524-1541.
 38. Glissmeyer; M., James W., Bishop, R., & Fass, D. (2007). Role Conflict, Role Ambigity, and Intention to Quit the Organization: The Case of Law Enforcement Officers, Academy of Management Journal, 35 (1), 458,469.
 39. Glover, S.M., Hansen, J.C. & Seidel, T.A. (2015), “The Effect of Deadline Imposed Time Pressure on Audit Quality”. Ssrn. February 6, 2015.
 40. Greenhaus, J. H. and & Parasuraman, S. (1987)., “A work-nonwork interactive perspective of stress and its consequences”,. Journal of Organizational Behavior Management, 8 No. 2, pp8(2)., 37-60.
 41. Hair, J.F. (2009)., Multivariate Data Analysis, Edisi 9, Pearson Education, New Jersey.
 42. Heo, J. S., Kwon, S. Y., & Tan, H.-T. (2021). Auditors' responses to workload imbalance and the impact on audit quality. Contemporary Accounting Research38(1),338–375.
 43. Herda, D.N., and & Martin, K.A. (2016). The Effects Of Auditor Experience And Professional Commitment On Acceptance Of Underreporting Time: A moderated mediation analysis. Current Issues in Auditing, 10(2), 14–27.
 44. Herrbach, O. (2001). Audit quality, auditor behaviour and the psychological contract. The European Accounting Review, 10(4), 787–802.
 45. Hosseini, Z., Yarelahi, M., Rahimi, S. F., & Salmani, F. (2023). Investigating the Factors Related to Work-Family Conflicts Experienced by Working Women: A Systematic Review. Health Scope,. 2023;12(1):
 46. Jex, S.M., and & Gudanowski, D.M. (1992)., “Efficacy beliefs and work stress: an exploratory study”,. Journal of Organizational Behavior, Vol. 13 (No. 5), pp. 509-517.
 47. Lopez, D. M., and & Peters, G. F.. (2012). The effect of workload compression on audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (4), 139-165.
 48. Lu, X., Zhang, H., Ni, Y., Zhang, Q. and & Chen, J. (2008)., “Porous nanosheet-based ZnO microspheres for the construction of direct electrochemical biosensors”,. Biosensors and bioelectronics, 24 No(. 1), pp. 93-98.
 49. Malone, C.F., & Roberts, R.W. (1996). “Factors Associated with the Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors”.. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 15 (2).
 50. Margheim, L., Kelley, T., & Pattison, D. (, 2011). An empirical analysis of the effects of auditor time budget pressure and time deadline pressure. Journal of Applied Bussines Research, 21 (1), 23–27.
 51. Newstrom, J.W., Davis, K., and & Pierce, J.L. (19932007)., Organizational Behavior: Human Behavior at Work (14th Edition). New Delhi: McGraw-Hill.
 52. Novriansa A., Riyanto L., & Sugiyanto B., (2016)., "Role Conflict and Role Ambiguity on Local Government Internal Auditors: The Determinant And Impacts.", Journal of Indonesian Economy and Business, Vol. 31, pp.63-80.
 53. Paino, H., Smith, M., and & Ismail, Z. (2012). Auditor Acceptance Of Dysfunctional Behavior: An Explanatory Model Using Individual Factors. Journal of Applied Accounting Research, 13(1), 37–55.
 54. Parasuraman, S., and & Simmers, C.A. (2001)., “Type of employment, work – family conflict and wellbeing: a comparative study”,. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 22 No. 5, pp22(5),. 551-568.
 55. Pasewark, W.R., and & Viator, R.E. (2006)., “Sources of work-family conflict in the accounting profession”., Behavioral Research in Accounting, Vol. 18 No(. 1), 147-165.
 56. Persellin, J., Schmidt, J.J., Vandervelde, S.D., & Wilkins M. (2018). Auditor Perceptions of Audit Workloads, Audit Quality, and Job Satisfaction. Accounting Horizons; 33 (4): 95–117. https://doi.org/ 10.2308/acch-52488
 57. Peytcheva, M. (2008). “Accountability, Reputation costs, and opportunistic auditor behavior”.University of New jersey.
 58. Securities and Exchange Commission. SEC News Digest 2013–2015. (2013).
 59. Smith, K.J., & Emerson, D.J. (2017). An analysis of the relation between resilience and reduced audit quality within the role stress paradigm. Advances in Accounting, 37, 1-14.
 60. Williams, L.J., and& Anderson, S.E. (1991)., “Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors”., Journal of management, 17(No. 3),, pp. 601-617.