نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تمایلات سرمایه‌گذاران غالباً از باورهای ذهنی نگه داشته شده یا اطلاعات غیرمرتبط با ارزش سهام سرچشمه می‌گیرد و می‌تواند باعث ایجاد واکنش‌های افراطی یا واکنش‌های کم به اخبار خوب یا بد در ارزشگذاری سهام شود. در این پژوهش تأثیر دو سیاست مهم تقسیم سود و سیاست بدهی بر رفتار و تمایلات سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همچنین، اثر تعدیلی جبهه‌گیری مدیریت بر رابطه مذکور نیز بررسی شده است. برای نیل به هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین و داده‌های گردآوری شده از 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 الی 1399 از طریق مدل‌های رگرسیونی آزمون شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که سیاست تقسیم سود، تمایلات سرمایه‌گذاران را افزایش و سیاست بدهی تمایلات سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. جبهه‌گیری مدیریت، رابطه مثبت بین سیاست تقسیم سود سهام و تمایلات سرمایه‌گذاران را به طور معناداری تقویت می‌کند. بنابراین، مدیران هنگام سیاست تقسیم سود، در جبهه اهداف سهامداران قرار گرفته و خواهان نسبت پرداخت سود بیشتر هستند. همچنین، جبهه‌گیری مدیریت رابطه منفی بین سیاست بدهی و تمایلات سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند و مدیران ریسک‌گریز تمایل دارند کمتر از بدهی‌ها استفاده کنند که این موضوع مورد پسند سرمایه‌گذاران نیز هست، زیرا آنها در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای کمترین بدهی باشد و ساختار سرمایه آنها، اهمیت حقوق صاحبان سهام را بیشتر نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Management Entrenchment on the Relationship between Dividend and Debt Policy with Investor Sentiment

نویسندگان [English]

 • mandana taheri 1
 • Mahtab Jafari 2

1 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University

2 Master's student in accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Investor Sentiment often stem from held-up beliefs or information unrelated to stock value and can lead to extreme reactions or low reactions to good or bad news in stock valuation. In this study, the effect of two important policies of Earning sharing and debt policy in the company that can be investigated on the behavior and inclinations of investors and then the Moderating effect of management Entrenchment on the relationship. To achieve the purpose of the research, four hypotheses were developed and data collected from 163 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2021 were tested through regression models. The findings of this study showed that dividend policy increases investors' Sentiment but debt policy decreases investors' Sentiment. Management Entrenchment strengthens the positive relationship between dividend policy and investor sentiment. Therefore, during the dividend policy, the managers are of the shareholders' goals and want a higher dividend payment ratio. Management Entrenchment also reinforces the negative relationship between debt policy and investor sentiment. Therefore, risk-averse managers tend to use less debt, which is also a favorite of investors; because they invest in companies that have the least debt and their capital structure shows the importance of equity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Entrenchment
 • Earning Dividing
 • Debt
 • Investor Sentiment
 1. ام‌البنین، دادار، نجفی مقدم، علی و صراف، فاطمه. (1399). بررسی اثر آستانه‌ای و نامتقارن تمایلات سرمایه‌گذاران بر بازدهی سهام شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی، 13(43)، 1-24.
 2. ایزدی‌نیا، ناصر. (1388). ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7 (26)، 147-163.
 3. حجازی، رضوان. فصیحی، صغری و کرمشاهی، بهنام. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 (52)، 73-94.
 4. حیدرپور، فرزانه، تاری وردی، ید اله و محرابی، مریم. (1392). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(شماره 1(پیاپی 17))، 1-13.
 5. کمرئی، عباس، صافی زاده، مثیم، سپندارند، صادق و حکیمی، هاجر. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تمایل سرمایه‌گذاران شخصی به دریافت سود تقسیمی، دانش سرمایه‌گذاری، 6(23)، 245-258.
 6. نصیری سیده زهرا و کامیابی، یحیی. (1398). بررسی تأثیر تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران فردی بر بازده مازاد: الگوی تجدیدنظرشدۀ فاما و فرنچ، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7(4)، 97-116.
 7. نظام تأمین مالی تولید در ایران: تحلیل رابطه بانک و بنگاه. انتشارات بادبان به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، تابستان 1395.

8.      Al-Nasseri, A., Ali, F. M., & Tucker, A. (2021). Investor sentiment and the dispersion of stock returns: Evidence based on the social network of investors. International Review of Financial Analysis, International Review of Financial Analysis, 78, 101910.

9.      Ben Rejeb Attia, M., Lassoued, N., & Chouikha, M. (2018). State ownership and firm profitability in emerging markets: A simultaneous equations analysis. International Journal of Public Sector Management, 31)2(, 167-183.

 1. Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
 2. Bilel, H.(2020). Does entrenchment of managers affect entrepreneurial dividend decision and investor sentiment? Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 14 (3), 275-288.
 3. Bilel, H., & Mondher, K. (2021). What Can explain catering of dividend? Environment information and investor sentiment. Journal of Economics and Finance45(3), 428-450.
 4. Braam, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. The International Journal of Accounting50(2), 111-141. ‏
 5. Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical finance11(1), 1-27. ‏
 6. Caliskan, D., & Doukas, J. A. (2015). CEO risk preferences and dividend policy decisions. Journal of Corporate Finance35, 18-42. ‏
 7. Carvalho, F., Punt, A. E., Chang, Y. J., Maunder, M. N., & Piner, K. R. (2017). Can diagnostic tests help identify model misspecification in integrated stock assessments? Fisheries Research192, 28-40.
 8. Cheema, M. U., Munir, R., & Su, S. (2016). Political connections and organisational performance: evidence from Pakistan. International Journal of Accounting & Information Management, 24(4), 321-338.
 9. Chen C, & Kuo, I. (2014). Investor sentiment and interest rate volatility smile: evidence from Eurodollar options markets. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2(43), 367–391.
 10. ‏Cheng, M., Dhaliwal, D., & Zhang, Y. (2013). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? Journal of Accounting and Economics,56(1), 1-18. ‏
 11. Chi, J., Liao, J., & Chen, X. (2016). Politically connected CEOs and earnings management: evidence from China. Journal of the Asia Pacific Economy21(3), 397-417.‏
 12. Cornell, B., Landsman, W. R., & Stubben, S. (2017). Accounting information, investor sentiment, and market pricing. Journal of Law, Finance, and Accounting (JLFA), Forthcoming.
 13. Corredor, P., Ferrer, E., & Santamaria, R. (2015). The impact of investor sentiment on stock returns in emerging markets: The case of Central European Markets. Eastern European Economics53(4), 328-355.
 14. Cui, H., & Zhang, Y. (2020). Does investor sentiment affect stock price crash risk?. Applied Economics Letters27(7), 564-568.
 15. Douglas, A. V. (2009). Interactions between corporate agency conflicts. Financial Review44(2), 151-178.
 16. Fu, J., Wu, X., Liu, Y., & Chen, R. (2021). Firm-specific investor sentiment and stock price crash risk. Finance Research Letters38, 101442.
 17. Guo, K., Sun, Y., & Qian, X. (2017). Can investor sentiment be used to predict the stock price? Dynamic analysis based on China stock market. Physical A: Statistical Mechanics and its Applications469, 390-396.
 18. Gyimah, D., & Gyapong, E. (2019). Managerial entrenchment and payout policy: A catering effect. International Review of Financial Analysis73, 101600. ‏
 19. Haritha, P. H., & Uchil, R. (2019). Impact of investor sentiment on decision-making in Indian stock market: an empirical analysis. Journal of Advances in Management Research, 17(1), 66-83.
 20. Hidayat, R., Wahyudi, S., Muharam, H., Shaferi, I., & Puspitasari, I. (2019). The improve level of firm value with liquidity, debt policy and investment in indonesian emerging market. Revista Espacios40(40), 22.
 21. Hua, G., Zhou, S., Zhang, S., & Wang, J. (2020). Industry policy, investor sentiment, and cross-industry capital flow: Evidence from Chinese listed companies’ cross-industry M&As. Research in International Business and Finance53, 101221. ‏
 22. Kim, J. S., Kim, D. H., & Seo, S. W. (2017). Investor sentiment and return predictability of the option to stock volume ratio. Financial Management46(3), 767-796.
 23. Lassoued, N., & Attia, M. B. R. (2014). Benefits and costs of political connections: evidence from Tunisia. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation10(3), 299-325. ‏
 24. Li, Z., Tian, M., Ouyang, G., & Wen, F. (2021). Relationship between investor sentiment and earnings news in high‐and low‐sentiment periods. International Journal of Finance & Economics26(2), 2748-2765.
 25. Marouan, K. (2015). Corporate Board Characteristics, Managerial Entrenchment and Diversification Strategy: Evidence from Tunisian Context. International Journal of Business and Management, 10(7), 184- 195.
 26. Martins, H. C. (2019). Investor protection, managerial entrenchment, and cash holdings: Cross‐country evidence. International Finance, 22(3), 422-438.
 27. Petit, J. J. G., Lafuente, E. V., & Vieites, A. R. (2019). How information technologies shape investor sentiment: A web-based investor sentiment index. Borsa Istanbul Review19(2), 95-105.
 28. Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Journal of Accounting and Economics51(1-2), 1-20.
 29. Strýčková, L. (2019). Debt policy of companies in Czech Republic. Journal of International Studies12(3), 183-197.
 30. Xu, G., & Yano, G. (2017). How does anti-corruption affect corporate innovation? Evidence from recent anti-corruption efforts in China. Journal of Comparative Economics45(3), 498-519.
 31. Xu, X., Isaac, A., Hao, L., & Wang, D. (2019). Investor Sentiment, Innovation Investment and Cash Dividend. International Journal of Economics and Finance,11(7), 1-97.
 32. Yang, C., & Wu, H. (2019). Chasing investor sentiment in stock market. The North American Journal of Economics and Finance50, 100975.