نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.

10.22054/qjma.2022.62791.2298

چکیده

نیاز به یک مجموعه استاندارد حسابداری باکیفیت موجب تدوین و ترویج استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گردیده است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دنیا این استانداردها را پذیرفته و کاربرد ان را در گروهی از شرکت‌های بازار سرمایه الزامی کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان اجرای پروژه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در شرکت‌های مشمول پیاده‌سازی و نیز مزایا و چالش‌های این پروژه براساس تجربه زیسته مدیران این شرکت‌ها است. همچنین در این تحقیق حمایت هیئت‌مدیره شرکت‌ها در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بورسی ملزم به پیاده‌سازی طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مجموع 77 شرکت را شامل شده است. ابزار جمع‌آوری این پژوهش، پرسشنامه است. نتایج نشان می‌دهد که تاکنون بزرگترین چالش پیاده‌سازی این استانداردها در بانک‌ها هزینه آموزش، در شرکت‌های بیمه‌ تفاوت و اختلافات قوانین مالیاتی و استانداردها و در دیگر شرکت‌های مشمول، کمبود حسابداران و حسابرسان دارای مهارت فنی اجرای استانداردهای مذکور می‌باشد. همچنین براساس نتایج تحقیق، مهم‌ترین مزیت پیاده‌سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت‌های بیمه کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات و در بانکها و سایر شرکت‌های مشمول وجود یک مجموعه واحد از صورت‌های مالی از جنبه مقایسه‌پذیری، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Companies Experiences in Applying IFRS in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Azam Valizadeh Larijani 2
  • Elham Rabihavi 3

1 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 MSc. of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The need for a set of qualified accounting standards has led to the development of international financial reporting standards. like many other countries globally, Iran has adopted these standards and required their application in a group of capital market companies. The main purpose of this study is to examine the challenges and benefits of implementing International Financial Reporting Standards from the perspective of the executives who are required to use the standards. The statistical population of this study, consisting of managers of banks, insurance companies and, stock exchange companies, are required to comply with IFRS according to the enactment of the Stock Exchange and Securities Organization, which includes a total of 77 companies. The collection tool of this research is a questionnaire that was distributed from September to October 2016. The answers to 59 questionnaires were received from 77 distributed questionnaires. For banks, the biggest challenge was the cost of training at the level of companies and users of financial information, for insurers it was the difference between tax laws and international financial reporting standards, and for other companies, the lack of accountants and auditors that have the technical skills of implementing international financial reporting standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Benefits and Challenges
  • Financial reporting
  • Banking and Insurance Reporting