نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهراء ، تهران، ایران.

چکیده

نیاز به یک مجموعه استاندارد حسابداری باکیفیت موجب تدوین و ترویج استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گردیده است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دنیا این استانداردها را پذیرفته و کاربرد ان را در گروهی از شرکت‌های بازار سرمایه الزامی کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان اجرای پروژه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در شرکت‌های مشمول پیاده‌سازی و نیز مزایا و چالش‌های این پروژه براساس تجربه زیسته مدیران این شرکت‌ها است. همچنین در این تحقیق حمایت هیئت‌مدیره شرکت‌ها در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بورسی ملزم به پیاده‌سازی طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مجموع 77 شرکت را شامل شده است. ابزار جمع‌آوری این پژوهش، پرسشنامه است. نتایج نشان می‌دهد که تاکنون بزرگترین چالش پیاده‌سازی این استانداردها در بانک‌ها هزینه آموزش، در شرکت‌های بیمه‌ تفاوت و اختلافات قوانین مالیاتی و استانداردها و در دیگر شرکت‌های مشمول، کمبود حسابداران و حسابرسان دارای مهارت فنی اجرای استانداردهای مذکور می‌باشد. همچنین براساس نتایج تحقیق، مهم‌ترین مزیت پیاده‌سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت‌های بیمه کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات و در بانکها و سایر شرکت‌های مشمول وجود یک مجموعه واحد از صورت‌های مالی از جنبه مقایسه‌پذیری، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Companies Experiences in Applying IFRS in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Azam Valizadeh Larijani 2
  • Elham Rabihavi 3

1 Professor, Department of Accounting, , Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting, , Alzahra University, Tehran, Iran

3 M.A. of Accounting, Department of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The need for a set of qualified accounting standards has led to the development of international financial reporting standards. like many other countries globally, Iran has adopted these standards and required their application in a group of capital market companies. The main purpose of this study is to examine the challenges and benefits of implementing International Financial Reporting Standards from the perspective of the executives who are required to use the standards. The statistical population of this study, consisting of managers of banks, insurance companies and, stock exchange companies, are required to comply with IFRS according to the enactment of the Stock Exchange and Securities Organization, which includes a total of 77 companies. The collection tool of this research is a questionnaire that was distributed from September to October 2016. The answers to 59 questionnaires were received from 77 distributed questionnaires. For banks, the biggest challenge was the cost of training at the level of companies and users of financial information, for insurers it was the difference between tax laws and international financial reporting standards, and for other companies, the lack of accountants and auditors that have the technical skills of implementing international financial reporting standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Benefits and Challenges
  • Financial Reporting
  • Banking and Insurance Reporting
افتخاری، علی‌اکبر. (1395). IFRS، مزایا و چالش‌های پنهان آن، www.seo.ir.
خوش‌طینت، محسن و رحیمیان، نظام‌الدین. (1383). هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 2 (6): 83-112.
رحمانی، علی. (1386). بهبود کیفیت گزارشگری بانک‌ها، حسابدار، 188: 3-7.
رحمانی، علی و علی‌پور، شراره. (1389). ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ‌المللی حسابداری در اﻳﺮان، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7 (27): 75-99، doi:.10.22054/QJMA.2009.6940
سلیمانی امیری، غلامرضا و رسولی، ندا. (1396). دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(2): 1-24، doi: 10.22051/JERA.2017.14863.1641.

سیدی، احمد؛ دهدار، فرهاد و نوجوان، مهناز. (1389). ضرورت پذیرش، فرصت‌ها و چالش‌های استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، 48.

فخاری، حسین؛ فقیه، محسن و بی‌زر، ولی‌اله. (1393). مطالعه هزینه-فایده اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر مبنای تئوری ذی‌نفعان در ایران، ماهنامه بورس، 111: 103- 104.
گراوند، محمد. (1394). همگرایی بین‌المللی و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 4 (14): 1- 15، doi:.10.22034/IAAS.2015.103465
 نظری، علیرضا؛ فدایی، ایمان و تقی ملایی، سعید. (1392). نکاتی در خصوص اهمیت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مزایا و معایب آن، مجله اقتصادی، 1 و 2: 45- 52.

هاشم نیا، شهرام و خاکسار، حمیدرضا. (1396). گذری بر جهانی‌سازی استانداردهای حسابداری، دومین کنفرانس بین‌المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری.

Abiodun, J. O., & Asamu, K. (2018). Comparative Analysis of the Pre and Post Adoption of IFRS on Performance of Listed Manufacturing Companies in Nigeria. Social Sciences5(1), 85- 105.
Barth, M. E., Landsman, W. R., Lang, M. H. & William, C. D. (2011). Are IFRS-Based a U.S. GAAP Based Accounting Amounts Comparable? (Working Paper No. 78). Stanford, CA: Stanford University
Brown, J., Falaschetti, D. & Orlando, M. (2010). Auditor Independence and Earnings Quality: Evidence for Market Discipline vs. Sarbanes-Oxley Proscriptions. American Law and Economics Review, 12 (1), 39-68.
Bushman, R., & Landsman, W. R. (2010). The pros and cons of regulating corporate reporting: a critical review of the arguments. Accounting and Business Research40(3), 259-273.
Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2013). Adopting a label: Heterogeneity in the economic consequences around IAS/IFRS adoptions. Journal of Accounting Research51(3), 495-547.
Fox, A., Hannah, G., Helliar, C., & Veneziani, M. (2013). The costs and benefits of IFRS implementation in the UK and Italy. Journal of Applied Accounting Research14(1), 86-101.‏
Gassen, J., & Sellhorn, T. (2006). Applying IFRS in Germany: Determinants and consequences. Germany: Determinants and Consequences, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=906802 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.906802.
 Inusah, N. & Dwommor, N. (2018). IFRS Adoption in Ghana: The Dimensions of Challenges Firms Encounter. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 7(2), 194-201.
Iosco. (2008). Statement on Providing Investors with Appropriate and Complete Information on Accounting Frameworks Used to Prepare Financial Statements. Available at: https://www.iosco.org/library/ pubdocs/pdf/IOSCOPD262.pdf.
Iosco. (2005). Statement on the Developement and Use of International Financial Reporting Standards in 2005. Available at: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD182.pdf
Jain, P. (2011). IFRS implementation in India: Opportunities and challenges. World Journal of Social Sciences1(1), 125-136.
Jermakowicz, E. K., & Gornik-Tomaszewski, S. (2006). Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation15(2), 170-196.
Kedir, A. (2019). The Challenges and Prospects of First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Case of Selected Commercial Banks. Available at: http://197.156.93.91/ handle/123456789/5244.
Odia, J. O., & Ogiedu, K. O. (2013). IFRS adoption: Issues, challenges and lessons for Nigeria and other adopters. Mediterranean Journal of Social Sciences4(3), 389.
Odo, J. O. (2018). Adoption of IFRS in Nigeria: Challenges and the Way Forward. Journal of Academic Research in Business and Social Sciences8(8), 426-440.
Ozu, C., Nakamura, M., Nagata, K., & Gray, S. J. (2018). Transitioning to IFRS in Japan: Corporate Perceptions of Costs and Benefits. Australian Accounting Review28(1), 4-13.
Oslo Borse. (2019). Shares most traded, Available at: https://www. oslobors.no /ob_eng/ (Accessed 17 September 2019).
Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2007). IFRS adoption and accounting quality: a review. European Accounting Review16(4), 675-702.
Sharma, S., Joshi, M. & Kansal, M. (2017). IFRS adoption challenges in developing economies: An Indian perspective. Managerial Auditing Journal, 32(5), 406-426.
Tsunogaya, N., Hellmann, A., & Scagnelli, S. D. (2015). Adoption of IFRS in Japan: Challenges and consequences. Pacific Accounting Review, 27(1), 3-27.
Walid. K., & Olfa, K. (2018). IAS/IFRS adoption and behavioural dimension: A meta-analysis of the empirical evidence. Studies in Business and Economics, 13(1), 148-160.
Eftekhari, A.A. (2016). IFRS, Its Hidden Benefits and Challenges, www.seo.ir. [In Persian]
Fakhari, H., Faghih, M. & Bizar, V. (2014). Cost-benefit study of implementing International Financial Reporting Standards based on stakeholder theory in Iran. Bourse Monthly, 111,103-104. [In Persian]
Geravand, M. (2015).  International Convergence and Implementation of International Financial Reporting Standard. Journal of Accounting and Auditing Studies, 4(14), 1-15, doi: 10.22034/IAAS.2015.103465. [In Persian]
Hashemnia, Sh., & Khaksar, H.R. (2017). Transition to the Globalization of Accounting Standards, the Second International Conference on Management and Accounting Techniques. [In Persian]
Khoshtinat, M., & Rahimian, N. (2004). Accounting Standards Harmonization. Empirical Studies in Financial Accounting , 2(6), 83-112. [In Persian]
Nazari. A., Fadaee, I. & Taghi Mollaee, S. (2013). Tips on the importance of international financial reporting standards and their advantages and disadvantages. Economic Journal, 1&2, 45-52. [In Persian]
Rahmani, A. (2007). Banks, Reporting Quality improving. Hesabdar, 188, 3-7. [In Persian]
Rahmani, A. & Alipour, Sh. (2009).  Barriers to adoption of international accounting standards in Iran. Empirical Studies in Financial Accounting , 7(27), 75-99, doi: 10.22054/QJMA.2009.6940. [In Persian]
Seyyedi, A., Dehdar, F., & Nojavan, M. (2010). Necessity of acceptance, opportunities and challenges of International Financial Reporting Standards. Journal of Accounting Knowledge and Research, 48. [In Persian]
Soleimani amiri. Gh., & Rasooli. N. (2017).  Perceptions of accounting professionals in the adoption and implementation of International Financial Reporting Standards in Iran. Journal of Empirical Researches in Accounting, 7 (2), 1-24, doi: 10.22051/JERA.2017. 14863.1641. [In Persian]