نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابرس

2 استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

3 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره‌ای جهت بهبود و رفع چالش‌های موجود، سازمان‌ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه‌های دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از 85 نفر از افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی داخلی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی- زنجیره ای به عنوان گروه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از اجماع خبرگان پژوهش الگوی استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی متناسب با شرایط کشورمان ارائه گردید. این الگو می تواند علاوه بر یاری رسانی به وزیران و روسای دستگاه های دولتی در ارتقای سطح ایفای و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی، موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت مالی و افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در بخش عمومی را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Design of The Internal Audit implementation Model in The Iranian Public Sector Institutions

نویسندگان [English]

  • jafar babajani 2
  • Farrokh Barzideh 3

2 professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

3 Associate Professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

چکیده [English]

Public Sector Internal Audit, by delivering reliable and consulting services in line with improvement and eliminate challenges can support organizations to achieve goals and provide better services. The purpose of this study is to provide a model for the establishment of internal audit in the public sector entities in Iran. The approach of the research is based on qualitative method by using fuzzy Delphi model. The statistical population consisted of 85 experts and elites in the internal audit who were selected as the expert group of the research by using non-probability sampling technique.

Finally, after the consensus of the experts, we establish the framework internal audit in public sector by considering external environment and our country criteria. This framework can assisting ministers and heads of state agencies in promoting the level of performance and evaluation of financial and operational accountability in addition to growth and improvement of the financial oversight system and the increase of efficiency, effectiveness and economic scale in the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Internal Audit implementation
  • Public Sector entities
  • Fuzzy Delphi