نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران،ایران

2 استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور ، تهران،ایران

10.22054/qjma.2022.62149.2288

چکیده

استقبال اخیر شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها نقش کارشناسان را پررنگ‌تر نموده و اعتماد افزاینده بر کار کارشناسان منجر به نگرانی‌هایی در ارتباط باکیفیت حسابرسی گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و راهکارهای بهبود آن است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های موردنظر از طریق مصاحبه با 17 نفر از حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و با روش تحلیل تم، تحلیل‌شده است.مطابق با یافته‌های پژوهش ضعف نظارت، عدم استقلال کارشناس، محدودیت‌ها، ناکارآمدی ساختاری، عدم تمایل حسابرس، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای حسابرس، محیط اقتصادی و مشکلات ارتباط و هماهنگی، چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی شناخته شدند و تقویت نظارت، اصلاح قوانین و مقررات، تقویت زیر‌ساخت‌ها و ترویج و توسعه خدمات کارشناسی، راهکارهای بهبود استفاده از خدمات کارشناسی شناسایی شدند.نتایج پژوهش ‌می‌تواند به‌منظور دست یافتن به استفاده اثربخش از کارشناسان در فرآیند حسابرسی و درنتیجه کیفیت حسابرسی بالاتر سودمند واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Use of expertise services in auditing, challenges, and improvement strategies

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Zahra Masoumi Bilondi 2

1 Associated Professor of Accounting,Alzahra University,Tehran,Iran

2 Assistant Professor , Payame noor University,Tehran,Iran

چکیده [English]

The recent welcome of companies to capital increases from revaluations has highlighted the role of experts, and increasing trust on the work of experts has led to concerns about audit quality. The aim of this study is to identify the challenges and barriers to using expertise services in auditing and ways to improve it. The research is qualitative and the data were collected through interviews with 17 auditors and Official Experts of Justice official and analyzed by theme analysis.

According to the research findings, weakness of supervision, Lack of expert independence , limitations, structural inefficiency, reluctance of the auditor, non-compliance with the auditor's professional ethics, economic environment and communication problems and coordination of challenges and barriers to using expertise services were identified and rules and regulations improvement, strengthening infrastructure and promoting and developing expertise services, strategies to improve the use of expert services were identified. The results of the research can be useful in order to achieve effective use of experts in the audit process and as a result higher audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Expertise Services
  • Audit
  • Theme Analysis