نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران،ایران

2 استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور ، تهران،ایران

چکیده

استقبال اخیر شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها نقش کارشناسان را پررنگ‌تر نموده و اعتماد افزاینده بر کار کارشناسان منجر به نگرانی‌هایی در ارتباط باکیفیت حسابرسی گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و راهکارهای بهبود آن است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های موردنظر از طریق مصاحبه با 17 نفر از حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و با روش تحلیل تم، تحلیل‌شده است.مطابق با یافته‌های پژوهش ضعف نظارت، عدم استقلال کارشناس، محدودیت‌ها، ناکارآمدی ساختاری، عدم تمایل حسابرس، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای حسابرس، محیط اقتصادی و مشکلات ارتباط و هماهنگی، چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی شناخته شدند و تقویت نظارت، اصلاح قوانین و مقررات، تقویت زیر‌ساخت‌ها و ترویج و توسعه خدمات کارشناسی، راهکارهای بهبود استفاده از خدمات کارشناسی شناسایی شدند.نتایج پژوهش ‌می‌تواند به‌منظور دست یافتن به استفاده اثربخش از کارشناسان در فرآیند حسابرسی و درنتیجه کیفیت حسابرسی بالاتر سودمند واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Use of expertise services in auditing, challenges, and improvement strategies

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Zahra Masoumi Bilondi 2

1 Associated Professor of Accounting,Alzahra University,Tehran,Iran

2 Assistant Professor , Payame noor University,Tehran,Iran

چکیده [English]

The recent welcome of companies to capital increases from revaluations has highlighted the role of experts, and increasing trust on the work of experts has led to concerns about audit quality. The aim of this study is to identify the challenges and barriers to using expertise services in auditing and ways to improve it. The research is qualitative and the data were collected through interviews with 17 auditors and Official Experts of Justice official and analyzed by theme analysis.

According to the research findings, weakness of supervision, Lack of expert independence , limitations, structural inefficiency, reluctance of the auditor, non-compliance with the auditor's professional ethics, economic environment and communication problems and coordination of challenges and barriers to using expertise services were identified and rules and regulations improvement, strengthening infrastructure and promoting and developing expertise services, strategies to improve the use of expert services were identified. The results of the research can be useful in order to achieve effective use of experts in the audit process and as a result higher audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Expertise Services
  • Audit
  • Theme Analysis
ابو المعالی، خدیجه. (1390). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. نشر علم
سلیمانی امیری، غلامرضا و محمودخانی، مهناز (1398). «دیدگاه حسابرسان ایران در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26 (2)، 255-278.
فتحی، زهرا؛ بهار مقدم، مهدی و پورحیدری، امید (1400). «بررسی تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس: رویکرد معادلات ساختاری»، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 69، (18).
کرمی، غلامرضا؛ بیک بشرویه، سلمان. (1396). «تدوین مدل پیاده‌سازی نظام ارزش‌های منصفانه در ایران با تأکید بر اندازه‌گیری». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(4), 573-596.‎
گل محمدی، مریم؛ رحمانی، علی. (1397). «شناسایی چالش‌های فنی به‌کارگیری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران: با تأکید بر الزامات IFRS 13"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 387-414.
مرادی، محمد؛ جعفری دره‌در، مرتضی و حسین زاده، سهراب. (1398). «چالش‌ها و فرصت‌های اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه در راستای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(3), 456-481.‎
مشایخی، بیتا؛ مهرانی، کاوه؛ رحمانی، علی و مداحی، آزاده (1392). «تدوین مدل کیفیت حسابرسی»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، (23), 103-137
معصومی بیلندی، زهرا؛ حسینی، سید علی؛ ملانظری، مهناز. (1399). «دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی». دانش حسابداری، 11(4).
Bauer, T. D., Estep, C., & Malsch, B. (2019). One team or two? Investigating relationship quality between auditors and IT specialists: Implications for audit team identity and the audit process. Contemporary Accounting Research, 36(4), 2142-2177.
Boritz, J. E., Kochetova, N. V., Robinson, L. A., & Wong, C. (2020). Auditors' and specialists' views about the use of specialists during an audit. Behavioral Research in Accounting, 32(2), 15-40.
Covaleski, M. A., Dirsmith, M. W., & Rittenberg, L. (2003). Jurisdictional disputes over professional work: the institutionalization of the global knowledge expert. Accounting, Organizations and Society, 28(4), 323-355.
Giddens, A. 1990. The Consequences of Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press.
Griffith, E.E. (2014). How do auditors use valuation specialists when auditing fair values? (Working paper), University of Wisconsin.
Griffith, E. E. (2020). Auditors, specialists, and professional jurisdiction in audits of fair values. Contemporary Accounting Research, 37(1), 245-276.
Griffith, E. E., & Hammersley, J. S. (2021). The Role of Valuation Specialists in Audits of Fair Values and Potential for Change under Amended PCAOB Standards. Available at SSRN 3933377
Hux, C. T. (2017). Use of specialists on audit engagements: A research synthesis and directions for future research. Journal of Accounting Literature, 39, 23-51
Jenkins, J. G., Negangard, E. M., & Oler, M. J. (2018). Getting comfortable on audits: Understanding firms’ usage of forensic specialists. Contemporary Accounting Research, 35(4), 1766-1797.
Joe, J. R., Janvrin, D. J., Barr-Pulliam, D., Mason, S., Pitman, M. K., Rezaee, Z., Sanderson, K., & Wu, Y. (2015). The Auditing Standards Committee of the Auditing Section of the American Accounting Association is pleased to provide comments on PCAOB Staff Consultation Paper No. 2015-01, The auditor's use of the work of specialists. Current Issues in Auditing, 9(2), 18–37
Patton, M. Q. (1990), Qualitative evaluation and research methods, Thousand Oaks,CA: Sage.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (2017). The auditor’s report on an audit of the financial statements when the auditor expresses an unqualified opinion and related amendments to PCAOB standards. Release No. 2015-001Washington, DC: PCAOB [June 1].
Reed, M. I. (1996). Expert power and control in late modernity: An empirical review and theoretical synthesis. Organization Studies, 17 (4): 573-597.
Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field methods, 15(1), 85-109.
Abulmaali, Kh. (2011). Qualitative research from theory to practice. Publication of science. [In Persian]
Soleymani Amiri, GH., & Mahmoudkhani, M. (2019). Iranian Auditors Perspectives about Auditing of Fair Value Estimates. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(2), 255-278. [In Persian]

Fathee, Z., BaharMoghadam, M., & Pourheidari, O. (2021). Investigating the Impact of Time Budget Pressure on the Relationship between Dimensions of Philosophical mindset And Auditor Professional Judgment: A Structural Equation Approach. Empirical studies of financial accounting. 18 (69). [In Persian]

Karami, GH & Beikboshroyeh, S. (2017). Developing a model for implementing a fair value system in Iran with an emphasis on measurement. Accounting and Auditing Reviews, 24 (4), 573-596. [In Persian]
Golmohammadi, M., & Rahmani, A. (2018). Technical Challenges of Implementing Fair Values in Financial Reporting of Iran: Emphasizing on IFRS13 Requirements. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 387-414. [In Persian]
Mashayekhi, B., Mehrani, K., Rahmani, A,. & Madahi, A. (2013). Development of Audit Quality Model. Quarterly Journal of the Stock Exchange, 6 (23), 103-137. [In Persian]
Masoumi Bilondi, Z., Hosseini, S.A., Molanazari, M. (2020). Auditors' view on the necessity and status of using expert services in auditing. Journal of Accounting Knowledge,11(4), 1-23 [In Persian].
Moradi, M., Jafari Daredor, M., & Hosseinzadeh, S. (2019). Challenges and Opportunities for Measuring Fair Value, in International Financial ReportingStandards Adoption in Iran. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(3), 456-481. [In Persian]