نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران

چکیده

میزان قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در سطح هر شرکت و صنعت شباهت ها و تفاوت ها را انعکاس داده و با محیط های عملیاتی و گزارش گری مالی شرکت ها مرتبط است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر مبنای تئوری ارزش گذاری نسبی بر به موقع بودن گزارش گری مالی با تاکید بر نقش تعدیل گر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 118 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1399 انتخاب شد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری گردید. نتایج نشان داد؛ قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به موقع بودن گزارش گری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد و شدت این اثر مثبت در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی قیمت سهام، تشدید می شود. اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری کارا بدون وجود اطلاعات به موقع و قابل مقایسه امکان پذیر نیست. قابلیت مقایسه اطلاعات مالی با بهبود ویژگی به موقع بودن، باعث ارتقا کارایی کل بازار سرمایه می شود. همچنین از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت در شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام، نقش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در شفافیت اطلاعاتی محیط شرکت و گزارش گری مالی به موقع برای استفاده‌کنندگان بسیار اهمیت دارد. بنابراین قابلیت مقایسه اطلاعات مالی به طور گسترده سودمندی اطلاعات حسابداری را برای استفاده کنندگان به ویژه در شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Comparability of Financial Information on the Financial Reporting Timeliness with emphasis on the moderating role of stock price ambiguity

نویسندگان [English]

  • younes Badavar Nahandi 1
  • Gader Babaei 2

1 Associate Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Azarshahr Branch, Islamic Azad University, Azarshahr, Iran

چکیده [English]

Financial information comparability among peer firms in the same industry reflects the similarity and the relatedness of firms’ operating environments and financial reporting. The main aim of this study is surveying the effect of financial information comparability on financial reporting timeliness with emphasis on the moderating role of stock price information ambiguity. In order to achieve the goal of the research, a sample of 118 companies was selected during the period 2011 to 2020 and generalized least squares liner multiple regression method was used to test the research hypotheses. The results show that the financial reporting timeliness increases by enhancing financial information comparability and also study evidence show that this positive effect is more intense for firms with high stock price ambiguity. Efficient investment decisions are not possible without timely and comparable information. The comparability with improving the timeliness, increases the efficiency of the capital market. Also, it can be concluded from the research findings that in the conditions of stock price information ambiguity, the role of financial information comparability in the information transparency of the company environment and timely financial reporting is very important for users. Thus, the financial information comparability extensively increases the usefulness of accounting information for all users, especially in conditions of stock price information ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial information comparability
  • Relative Valuation Theory
  • Financial Reporting Timeliness
  • Stock price ambiguity
بابایی، قادر، پاک مرام، عسگر، بادآور نهندی، یونس و رضایی، نادر. (1399). الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر اساس تئوری ارزش‌گذاری نسبی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 27(4)، 580-546.
بادآور نهندی، یونس و بابایی، قادر. (1398). ارتباط قابلیت مقایسه صورت­های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 8(1)، 173-206.
بهارمقدم، مهدی، جوکار، حسین، شمس الدینی، کاظم و حمزه نژاد، سجاد. (1398). اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش­های تجربی حسابداری، 9(4)، 271-298.
بهبهانی نیا، پریسا سادات و معصومی، جواد. (1395). نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی. دانش حسابداری مالی، 3(4)، 93-106.
خدادادی، ولی، نیک کار، جواد و ویسی، سجاد. (1395). تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به­موقع بودن افشای گزارشگری مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(52)، 61-82.
صالحی، اله کرم، بزرگمهریان، شاهرخ و جنت‌مکان، حسین. (1396). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تأخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 4(3)، 87-116.
گل محمدی شورکی، مجتبی و زارع مهرجردی، ابوالفضل. (1400). قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تلاش حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(70)، 113-138.
نوری فرد، یداله و کاظمی، ژاله. (1398). رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(44)، 124-107.
هاشمی بهرمان، مریم و بنی‌مهد، بهمن. (1394). مدیریت سود و به‌موقع بودن اطلاعات حسابداری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(13)، 1-8.
هاشمی دهچی، مجید، ایزدی نیا، ناصر و امیری، هادی. (1399). تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران متخصص و عدم تقارن اطلاعاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 27(3)، 494-473.
فخاری، حسین و طاهری، عصمت السادات. (1389). بررسی رابطه سرمایه‌گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های حسابداری مالی، 2(4)، 159-172.
Bamber, E.M., Bamber, L.S. & Schoderbek, M.P. (1993). Audit structure and other determinants of audit report lag: An empirical analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 12 (1), 1–23.
Barth, M., Landsman, W., Lang, M., & Williams, C. (2013). Effects on comparability and capital market benefits of voluntary adoption of IFRS by US firms: Insights from voluntary adoption of IFRS by non-US firms. Working paper 3074, Stanford University.
Bartov, E., Marra, A., Dossi, A., & Pettinicchio, A. K., Earnings Management, Timeliness, and Corporate Information Systems, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2989620
Brochet, F., Jagolinzer, A. D., & Riedl, E. (2013). Mandatory IFRS Adoption and Financial Statement Comparability. Contemporary Accounting Research, 30, 1373–1400.
Chai, M. L., & Tung, S. (2002). The effect of earnings announcement timing on earnings management. Journal of business finance and accounting, 29(9), 1337–1354.
Chen, C.‐W., Collins, D.W., Kravet, T.D., & Mergenthaler, R.D. (2018). Financial Statement Comparability and the Efficiency of Acquisition Decisions. Contemporary Accounting Research, 35 (1), 164–202.
De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research, 49)4(, 895–931.
Engelberg, F., A. Ozoguz., & Wang. S. (2018). Know thy neighbor: Industry clusters, information spillovers and market efficiency. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53(5), 1937–1961.
Francis, J.R., & Wilson. E. (1988). Auditor changes: A joint test of theories relating to agency costs and market. The Accounting Review, 63(4), 663–682.
Fung, S.Y., F.A. Gul., & Krishnan. J. (2012). City-level auditor industry specialization, economies of scale, and audit pricing. The Accounting Review, 87(4), 1281–1307.
Givoly, D.M., & Palmon. D. (1982). Timeliness of annual earnings announcements: Some empirical evidence. The Accounting Review, 57(3), 486–508.
Gong, G., Li, L. Y., & Zhou, L. (2013). Earnings non-synchronicity and voluntary disclosure. Contemporary Accounting Research, 30(4), 1560–1589.
Hogan, C.E., & Wilkins. M.S. (2008). Evidence on the audit risk model: Do auditors increase audit fees in the presence of internal control deficiencies? Contemporary Accounting Research, 25(1), 219–242.
Horton, J., Serafeim, G., & Serafeim, I. (2013). Does mandatory IFRS adoption improve the information environment? Contemporary Accounting Research, 30(1), 388–423.
Hsieh, C.-C., Ma, Z., & Novoselov, K.E. (2019). Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity, Accounting, Organizations and Society, 74, 41–55.
Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94(1), 67–86.
Ismail, K. N. I K., & Chandler, R. (2004). The timeliness of quarterly financial reports of companies in Malaysia, Asian Review of Accounting, 12(1), 1-18.
Kim, J., Kim, R., & Kim, S. (2020). Does financial statement comparability mitigate delayed trading volume before earnings announcements? Journal of Business Research, 107, 62–75.
Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639–662.
Kim, J-B., Li, L., Yi Lu, L., &Yu, Y. (2016). Financial statement comparability and expected crash risk, Journal of Accounting and Economics, 61(2-3), 294–312.
Kim, S., Kraft, P., & Ryan, S. (2013). Financial statement comparability and credit risk. Review of Accounting Studies, 18(3), 783–823.
Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news?. Journal of Accounting Research, 47(1), 241–276.
Kothari, S.P., Leone., A.J. & Wasley. C.E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163–197.
Kothari, S.P., Ramanna, K. & Skinner. D. (2010). Implications for GAAP from an analysis of positive research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 246–286.
Kross, W., & Schroeder, D.A. (1984). An empirical investigation of the effect of quarterly earnings announcement timing on stock returns. Journal of Accounting Research, 22(1), 153–176.
Lang, M. H., G. Maffett, M., & L. Owens, E. (2010). Earnings comovement and accounting comparability: The effects of mandatory IFRS adoption. Working Paper. University of North Carolina at Chapel Hill, and University of Rochester.
Lee, H-Y., & Son, M. (2009). Earnings announcement timing and earnings management. Applied financial economics, 19, 319–326.
Lipe, M.G., & Salterio, S.E. (2000). The balanced scorecard: Judgmental effects of common and unique performance measures. The Accounting Review, 75(3), 283–298.
Mouna, A., & Anis, J. (2013). Financial Reporting Delay and Investors Behavior: Evidence from Tunisia. International Journal of Management and Business Research, 3(1), 57-67.
Sohn, B.C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 35(5), 513–539.
Whisenant, S., Sankaraguruswamy, S., & Raghunandan, K. (2003). Evidence on the joint determination of audit and non-audit fees. Journal of Accounting Research, 41(4), 721–744.
Zhang, J. H. (2018). Accounting Comparability, Audit Effort, and Audit Outcomes. Contemporary Accounting Research, 35(1), 245–276.
Babaei, G., Pakmaram, A., Badavar Nahandi, Y., & Rezaei, N. (2021). A model for measuring the comparability of financial statements based on the relative valuation theory. Accounting and Auditing Review, 27(4), 546–580. [In Persian]
Badavar Nahandi, Y., & Babaei, G. (2019). The relationship between financial statements comparability and stock price crash risk with an emphasis on the role of information asymmetry. Applied Research in Financial Reporting, 8(1), 173–206. [In Persian]
Baharmoghaddam, M., Jokar, H., Shamsaldini, K., & Hamza Nejad, S. (2020). Audit Quality Moderating Effects On The relation between Accounting Information Quality and Investment Efficiency. Empirical Research in Accounting, 9(4), 271–298. [In Persian]
Behbahani niya, P.S., & Masumi, J. (2017). The role of auditing quality in information asymmetry reduction. Financial Accounting Knowledge, 3(4), 93–106. [In Persian]
Fakhari, H., & Taheri, E. (2011). The Study of Relationship between Institutional Investors and Stock Returns Volatility. Journal of Financial Accounting Research, 2(4), 159–172. [In Persian]
Golmohammadi shuraki, M., & Zare Mehrjardi, A. (2021). Accounting Comparability and Audit Effort. Empirical Studies in Financial Accounting, 18(70), 113–138. [In Persian]
Hashemi Bahraman, M., & Banimahd, B. (2014). Earnings Management and Timeliness of the Accounting Information. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 4(13), 1-8. [In Persian]
Hashemi Dehchi, M., Izadinia, N., & Amiri, H. (2020). The effect of financial statement comparability on the relevance of accounting information with emphasis on the role of sophistication investors and information asymmetry. Accounting and Auditing Review, 27(3), 473–494. [In Persian]
Khodadadi, V., Nikkar, J., & Veisi, S. (2017). The Impact of Corporate Governance mechanisms on Financial Reporting timeliness Disclosure. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(52), 61–82. [In Persian]
Nouri Fard, Y., & Kazemi, Z. (2019). Relationship between financial statement comparability and expected stock price crash risk. Accounting and Auditing Research, 11(44), 107–124. [In Persian]
Salehi, A., Bozorgmehriyan., & Sh., Janatmakan, H. (2017). Complexity of accounting information on delay the audited financial statements and information asymmetry with emphasis on the role of audit quality. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(3), 87–116. [In Persian]