نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران

10.22054/qjma.2022.66517.2357

چکیده

میزان قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در سطح هر شرکت و صنعت شباهت ها و تفاوت ها را انعکاس داده و با محیط های عملیاتی و گزارش گری مالی شرکت ها مرتبط است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر مبنای تئوری ارزش گذاری نسبی بر به موقع بودن گزارش گری مالی با تاکید بر نقش تعدیل گر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 118 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1399 انتخاب شد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری گردید. نتایج نشان داد؛ قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به موقع بودن گزارش گری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد و شدت این اثر مثبت در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی قیمت سهام، تشدید می شود. اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری کارا بدون وجود اطلاعات به موقع و قابل مقایسه امکان پذیر نیست. قابلیت مقایسه اطلاعات مالی با بهبود ویژگی به موقع بودن، باعث ارتقا کارایی کل بازار سرمایه می شود. همچنین از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت در شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام، نقش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در شفافیت اطلاعاتی محیط شرکت و گزارش گری مالی به موقع برای استفاده‌کنندگان بسیار اهمیت دارد. بنابراین قابلیت مقایسه اطلاعات مالی به طور گسترده سودمندی اطلاعات حسابداری را برای استفاده کنندگان به ویژه در شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Comparability of Financial Information on the Financial Reporting Timeliness with emphasis on the moderating role of stock price ambiguity

نویسندگان [English]

  • younes Badavar Nahandi 1
  • Gader Babaei 2

1 Associate Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Azarshahr Branch, Islamic Azad University, Azarshahr, Iran

چکیده [English]

Financial information comparability among peer firms in the same industry reflects the similarity and the relatedness of firms’ operating environments and financial reporting. The main aim of this study is surveying the effect of financial information comparability on financial reporting timeliness with emphasis on the moderating role of stock price information ambiguity. In order to achieve the goal of the research, a sample of 118 companies was selected during the period 2011 to 2020 and generalized least squares liner multiple regression method was used to test the research hypotheses. The results show that the financial reporting timeliness increases by enhancing financial information comparability and also study evidence show that this positive effect is more intense for firms with high stock price ambiguity. Efficient investment decisions are not possible without timely and comparable information. The comparability with improving the timeliness, increases the efficiency of the capital market. Also, it can be concluded from the research findings that in the conditions of stock price information ambiguity, the role of financial information comparability in the information transparency of the company environment and timely financial reporting is very important for users. Thus, the financial information comparability extensively increases the usefulness of accounting information for all users, especially in conditions of stock price information ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial information comparability
  • Relative Valuation Theory
  • Financial Reporting Timeliness
  • Stock price ambiguity