نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می‌شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد. به همین دلیل، شرکت‌ها عموماً سعی می‌کنند سطح بهینه‌ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت‌ها تلاش می‌کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینۀ آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده‌نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده‌های 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1399-1392 (960 سال ـ شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل‌های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل‌های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از راهبرد تجاری آینده‌نگر بهره‌مند هستند، در مقایسه با شرکت‌هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک‌تری دارند و فاصلۀ بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می‌کنند. نتایج آزمون‌های تکمیلی که یافته‌های اصلی پژوهش را تأیید می‌کنند با پیش‌بینی‌های مطرح در نظریۀ توازن، سازگاری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Firm’s Business Strategy, Cash Holdings and its Speed of Adjustment

نویسندگان [English]

 • Abbas Aflatooni 1
 • Zahra Nikbakht 2
 • Kefsan Mansouri 3

1 Assistant Professor of Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Assistant Professor of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The existence of firms' excess cash causes resources to stagnate and, cash deficit causes loss of investment opportunities. Therefore, firms generally try to maintain an optimal level of cash holdings. In addition, firms attempt to quickly correct any deviations from the optimal level of cash holdings. The level of cash holdings and the speed of correcting the gap between the actual and the optimal level of cash holdings depend on several factors. The purpose of this study is to investigate the effect of the firm's business strategies (defenders and prospectors) on the level of cash holding and its speed of adjustment. In this regard, the data of 120 firms listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) during 2013-2020 (960 firm-years) have been used. The static models are estimated using ordinary least squares (OLS) estimator and, the system generalized method of moments estimator (GMM) is used to estimate dynamic models. The results show that the prospectors have a smaller cash holdings ratio than defenders, and also, the prospectors have lower cash holdings speed of adjustment than defenders. The results of supplementary tests that confirm the research's main findings are consistent with the predictions made in trade-off theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defensive Strategy
 • prospective Strategy
 • Cash Holding
 • Adjustment Speed
 • Trade-off Theory
 1. برزیده، فرخ، جوانی قلندری، موسی و عظیمی، عابد. (1397). تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری. دانش حسابداری، 9(4)، 153-184.doi: 10.22103/jak. 2018.11158.2532
 2. افلاطونی، عباس و نیکبخت، زهرا. (1399). نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(67), 153-175. doi: 10.22054/qjma.2020.38991.1943
 3. آقایی، محمدعلی و امری اسرمی، محمد. (1400). تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد. مطالعات تجربی حسابداری مالی، (درحال نشر). doi: 10.22054/qjma.2021.51016.2139
 4. تنانی، محسن و محب خواه، محمد. (1393). بررسی رابطۀ بین استراتژی کسب‌وکار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(3)، 105-127. doi: 10.22051/jera.2015.1886
 5. دستگیر، محسن، یوسفی، امین و ایمانی، کریم. (1392). سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی مؤثر بر آن. حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، 3(3)، 19-33. doi: 10.22051/ijar.2014.470
 6. صابرماهانی، معصومه، نیکبخت، محمد‌رضا و دلدار، مصطفی. (1400). آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 9(1)، 55-78. doi: 10.22051/jfm.2019.23264.1864
 7. فخاری، حسین و اسدزاده، احمد. (1396). اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد. راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 1-23.doi: 10.22051 /jfm.2018.15769.1402
 8. کامیابی، یحیی و محسنی ملکی رستاق، بهرام. (1399). نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(48)، 61-78. doi: 10.22034/iaar.2020.128191
 9. کامیابی، یحیی، حسن‌نتاج‌کردی، محسن و ابراهیمی، جمیل. (1398). تأثیر فرصت‌های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های کوچک و متوسط. دانش حسابداری مالی، 6(4)، 99-131. doi: 10.30479/ jfak. 2020.9909.2372
 10. معطوفی، علی‌رضا و گلچوبی، محمد. (1396). بررسی رابطۀ مالکیت ‌خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه ‌نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 9(4)، 61-82. doi: 10.22108/far.2018.107551.1167
 11. نمازی، محمد، دهقانی سعدی، علی‌اصغر و قوهستانی، سمانه (1396). خودشیفتگی مدیران و استراتژی تجاری شرکت‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(22)، 37-51.
 12. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. https://doi.org/ 10.2307/2297968
 13. Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. The Journal of Finance, 57(1), 1-32. https://doi.org/10.1111/1540-6261. 00414
 14. Bates, T. W., Chang, C. H., & Chi, J. D. (2018). Why has the value of cash increased over time? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53(2), 749-787. doi.org/10.1017/S002210901700117X
 15. Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to? The Journal of Finance, 64(5), 1985-2021. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01492.x
 16. Bentley, K. A., Omer, T. C., & Sharp, N. Y. (2013). Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemporary Accounting Research, 30(2), 780-817.‏ https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01174.x
 17. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8
 18. Bugshan, A., Alnori, F., & Bakry, W. (2021). Shariah compliance and corporate cash holdings. Research in International Business and Finance, 56, 101383. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101383
 19. Chen, Y., Dou, P. Y., Rhee, S. G., Truong, C., & Veeraraghavan, M. (2015). National culture and corporate cash holdings around the world. Journal of Banking and Finance, 50, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.09.018
 20. Chen, Y., Eshleman, J. D., & Soileau, J. S. (2017). Business strategy and auditor reporting. Auditing: A Journal of Practice & Theory36(2), 63-86.‏ https://doi.org/10.2308/ajpt-51574
 21. Diaw, A. (2021). Corporate cash holdings in emerging markets. Borsa Istanbul Review, 21(2), 139-148. https://doi.org/10.1016/j.bir. 2020.09.005
 22. Dittmar, A.K., & Duchin, R. (2011). The dynamics of cash. Working Paper. Ross School of Business. doi:10.2139/ssrn.1569529
 23. Faulkender, M., Flannery, M. J., Hankins, K. W., & Smith, J. M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00894.x
 24. Fosu, S., Danso, A., Ahmad, W., & Coffie, W. (2016). Information asymmetry, leverage and firm value: Do crisis and growth matter? International Review of Financial Analysis, 46, 140-150. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.05.002
 25. Gao, H., Harford, J., & Li, K. (2013). Determinants of corporate cash policy: Insights from private firms. Journal of Financial Economics, 109(3), 623-639. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.04.008
 26. Hambrick, D. C. (2003). On the staying power of defenders, analyzers, and prospectors. Academy of Management Executive17(4), 115-118.‏
 27. Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). The influence of a firm's business strategy on its tax aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 32(2), 674-702.‏ https://doi.org/10.1111/1911-3846.120877
 28. Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (1997). Product development cycle time and organizational performance. Journal of Marketing Research, 34(1), 13-23.‏ https://doi.org/10.2307/3152061
 29. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
 30. Jiang, F., Jiang, Z., Huang, J., Kim, K. A., & Nofsinger, J. R. (2017). Bank competition and leverage adjustments. Financial Management, 46(4), 995-1022. https://doi.org/10.1111/fima.12174
 31. Jiang, Z., & Lie, E. (2016). Cash holding adjustments and managerial entrenchment. Journal of Corporate Finance, 36, 190-205. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.12.008
 32. Kalcheva, I., & Lins, K. V. (2007). International evidence on cash holdings and expected managerial agency problems. The Review of Financial Studies, 20(4), 1087-1112. https://doi.org/10.1093/rfs/hhm023
 33. Kamyabi, Y., & Mohseni Maleki, B. (2021). Cash holding levels, its adjustment speed and financial leverage ratio in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting and Auditing Researches, 12(48), 61-78. https://doi.org/22034/IAAR.2020.128191
 34. Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest, and money. London: Harcourt Brace.
 35. Kotha, S., & Nair, A. (1995). Strategy and environment as determinants of performance: evidence from the Japanese machine tool industry. Strategic Management Journal, 16(7), 497-518.‏ https://www. jstor.org /stable/2486972
 36. Magerakis, E., & Tzelepis, D. (2020). The impact of business strategy on corporate cash policy. Journal of Applied Accounting Research, 21(4), 677-699. https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0077
 37. March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science2(1), 71-87.‏ https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71
 38. Martínez-Sola, C., García-Teruel, P. J., & Martínez-Solano, P. (2013). Corporate cash holding and firm value. Applied Economics, 45(2), 161-170. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.5956966
 39. Miles, R.E., Snow, C.C., Meyer, A.D., & Coleman Jr, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. Academy of Management Review, 3(3), 546-562.‏ https://doi.org/10.2307/257544
 40. Miller, E. M. (1977). Risk, uncertainty, and divergence of opinion. The Journal of Finance, 32(4), 1151-1168. https://doi.org/10.2307/2326520
 41. Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0
 42. Navissi, F., Sridharan, V. G., Khedmati, M., Lim, E. K., & Evdokimov, E. (2017). Business strategy, over-(under-) investment, and managerial compensation. Journal of Management Accounting Research29(2), 63-86.‏ https://doi.org/10.2308/jmar-51537
 43. Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of Financial Economics, 52(1), 3-46. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00003-3
 44. Orlova, S. V. (2020). Cultural and macroeconomic determinants of cash holdings management. Journal of International Financial Management & Accounting, 31(3), 270-294. https://doi.org/10.1111/jifm.12121
 45. Orlova, S. V., & Rao, R. P. (2018). Cash holdings speed of adjustment. International Review of Economics & Finance, 54, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.12.011
 46. Orlova, S. V., & Sun, L. (2018). Institutional determinants of cash holdings speed of adjustment. Global Finance Journal, 37, 123-137. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2018.05.002
 47. Orlova, S., Rao, R., & Kang, T. (2017). National culture and the valuation of cash holdings. Journal of Business Finance & Accounting, 44(1-2), 236-270. https://doi.org/10.1111/jbfa.12233
 48. Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (2006). Does the contribution of corporate cash holdings and dividends to firm value depend on governance? A cross-country analysis. The Journal of Finance, 61(6), 2725-2751. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01003.x
 49. Porter, M.E. (1998). Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. New York, NY: The Free Press.
 50. Said, A. A., HassabElnaby, H. R., & Wier, B. (2003). An empirical investigation of the performance consequences of nonfinancial measures. Journal of Management Accounting Research, 15(1), 193-223.‏ https://doi.org/10.2308/jmar.2003.15.1.193
 51. Treacy, M., & Wiersema. F. (1995). The discipline of market leaders. Reading, MA: Addison-Wesley.
 52. Venkiteshwaran, V. (2011). Partial adjustment toward optimal cash holding levels. Review of Financial Economics, 20(3), 113-121. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2011.06.002
 53. Zuckerman, G. (2005). Cash-rich firms feel pressure to spend. The Wall Street Journal C, 1. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/SB1121044342967818255