نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22054/qjma.2022.63925.2320

چکیده

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می‌شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد. به همین دلیل، شرکت‌ها عموماً سعی می‌کنند سطح بهینه‌ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت‌ها تلاش می‌کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینۀ آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده‌نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده‌های 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1399-1392 (960 سال ـ شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل‌های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل‌های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از راهبرد تجاری آینده‌نگر بهره‌مند هستند، در مقایسه با شرکت‌هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک‌تری دارند و فاصلۀ بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می‌کنند. نتایج آزمون‌های تکمیلی که یافته‌های اصلی پژوهش را تأیید می‌کنند با پیش‌بینی‌های مطرح در نظریۀ توازن، سازگاری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Firm’s Business Strategy, Cash Holdings and its Speed of Adjustment

نویسندگان [English]

  • Abbas Aflatooni 1
  • Zahra Nikbakht 2
  • Kefsan Mansouri 3

1 Assistant Professor of Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Assistant Professor of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The existence of firms' excess cash causes resources to stagnate and, cash deficit causes loss of investment opportunities. Therefore, firms generally try to maintain an optimal level of cash holdings. In addition, firms attempt to quickly correct any deviations from the optimal level of cash holdings. The level of cash holdings and the speed of correcting the gap between the actual and the optimal level of cash holdings depend on several factors. The purpose of this study is to investigate the effect of the firm's business strategies (defenders and prospectors) on the level of cash holding and its speed of adjustment. In this regard, the data of 120 firms listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) during 2013-2020 (960 firm-years) have been used. The static models are estimated using ordinary least squares (OLS) estimator and, the system generalized method of moments estimator (GMM) is used to estimate dynamic models. The results show that the prospectors have a smaller cash holdings ratio than defenders, and also, the prospectors have lower cash holdings speed of adjustment than defenders. The results of supplementary tests that confirm the research's main findings are consistent with the predictions made in trade-off theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defensive strategy
  • prospective Strategy
  • cash holding
  • Adjustment Speed
  • Trade-off Theory