نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

2 استادیارگروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

10.22054/qjma.2022.61061.2273

چکیده

ازآنجایی که ابزاراطلاع رسانی حسابرس گزارش حسابرسی است، لحن وکلمات مورد استفاده در این گزارش نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگرچه ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻃﻮل زﻣﺎن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اما ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ از این‌رو ﻣﯽ‏ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ‌ﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮداﺷت‏های ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. در پژوهش حاضر تاثیر مدیریت سود بر لحن و پیچیدگی گزارشات حسابرس مورد بررسی قرارگرفته است که پس از شرح مبانی نظری و تدوین فرضیه‌های پژوهش، تعداد 135 شرکت پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1396 و1397 برگزیده شد و از طریق رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرارگرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه‌ی منفی معناداری بین مدیریت سود تعهدی و لحن مثبت گزارش حسابرس وجود دارد، همچنین یافته‌ها وجود یک رابطه‌ی مثبت معنی‌داری بین مدیریت سود و پیچیدگی گزارشات را نیز نشان می‏دهد. متن‌کاوی گزارشات حسابرسی می‏تواند علاوه بر بیان اهمیت و کاربرد این موضوع برای حسابرسان، برای خط مشی‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردهای گزارشگری نیز موجب شناخت فاصله‌ی انتظارات و همچنین قدم برداشتن در راستای کاهش این فاصله از طریق الزام به تهیه‌ی گزارشات حسابرسی خوانا ‏شود. علاوه ‏بر‏این کمک می‏کند درک افراد از تأثیرات استفاده از اطلاعات کیفی، مانند زبان گزارشگری درگزارش‏های مالی و حسابرسی وسیع‏تر شود.

کلیدواژه‌ها : لحن گزارش حسابرس، پیچیدگی، مدیریت سود تعهدی، متن کاوی، فاصله‌‌ی انتظارات

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Earnings Management and Tone and Complexity of the Audit Reporting

نویسندگان [English]

  • elahe sadat hosseini 1
  • Mozaffar Jamalianpour 2

1 M.A student in Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

2 Assistant Professor of Accounting , Allameh tabataba'i university,Tehran,Iran

چکیده [English]

Since the auditor's information tool is the audit report, the language and wording used in this report are critical. Although the auditor's report has improved over time, it still suffers from problems. Therefore, audit reports must be prepared carefully to reduce misconceptions as much as possible. In the present study, the effect of earnings management on the tone and complexity of the auditor's reports has been investigated. After prior research and hypothesis development, 135 companies listed with the Tehran Stock Exchange during the years 1396 and 1397 were selected and tested using ordinary least squares regression. The results indicate a significant negative relationship between accrued earnings management and the positive tone of the auditor's report. The findings also show a significant positive relationship between earnings management and reporting complexity. In addition to expressing the importance and application of this issue for auditors, text mining of audit reports can also help policymakers and developers of reporting standards recognize the expectations gap and take steps to reduce this gap by providing readable audit reports. In addition, it helps to broaden people's understanding of the effects of using qualitative information, such as reporting language, in financial and auditing reports. Also, it shows the relationship between the tone of the auditor's report that is influenced by strategic choice and the use of qualitative disclosure is closely related to the company's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor report tone
  • Complexity
  • accrued earnings management
  • Text Mining
  • Expectation Gap