نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

2 استادیارگروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده

ازآنجایی که ابزاراطلاع رسانی حسابرس گزارش حسابرسی است، لحن وکلمات مورد استفاده در این گزارش نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگرچه ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻃﻮل زﻣﺎن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اما ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ از این‌رو ﻣﯽ‏ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ‌ﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮداﺷت‏های ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. در پژوهش حاضر تاثیر مدیریت سود بر لحن و پیچیدگی گزارشات حسابرس مورد بررسی قرارگرفته است که پس از شرح مبانی نظری و تدوین فرضیه‌های پژوهش، تعداد 135 شرکت پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1396 و1397 برگزیده شد و از طریق رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرارگرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه‌ی منفی معناداری بین مدیریت سود تعهدی و لحن مثبت گزارش حسابرس وجود دارد، همچنین یافته‌ها وجود یک رابطه‌ی مثبت معنی‌داری بین مدیریت سود و پیچیدگی گزارشات را نیز نشان می‏دهد. متن‌کاوی گزارشات حسابرسی می‏تواند علاوه بر بیان اهمیت و کاربرد این موضوع برای حسابرسان، برای خط مشی‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردهای گزارشگری نیز موجب شناخت فاصله‌ی انتظارات و همچنین قدم برداشتن در راستای کاهش این فاصله از طریق الزام به تهیه‌ی گزارشات حسابرسی خوانا ‏شود. علاوه ‏بر‏این کمک می‏کند درک افراد از تأثیرات استفاده از اطلاعات کیفی، مانند زبان گزارشگری درگزارش‏های مالی و حسابرسی وسیع‏تر شود.

کلیدواژه‌ها : لحن گزارش حسابرس، پیچیدگی، مدیریت سود تعهدی، متن کاوی، فاصله‌‌ی انتظارات

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Earnings Management and Tone and Complexity of the Audit Reporting

نویسندگان [English]

 • elahe sadat hosseini 1
 • Mozaffar Jamalianpour 2

1 M.A student in Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

2 Assistant Professor of Accounting , Allameh tabataba'i university,Tehran,Iran

چکیده [English]

Since the auditor's information tool is the audit report, the language and wording used in this report are critical. Although the auditor's report has improved over time, it still suffers from problems. Therefore, audit reports must be prepared carefully to reduce misconceptions as much as possible. In the present study, the effect of earnings management on the tone and complexity of the auditor's reports has been investigated. After prior research and hypothesis development, 135 companies listed with the Tehran Stock Exchange during the years 1396 and 1397 were selected and tested using ordinary least squares regression. The results indicate a significant negative relationship between accrued earnings management and the positive tone of the auditor's report. The findings also show a significant positive relationship between earnings management and reporting complexity. In addition to expressing the importance and application of this issue for auditors, text mining of audit reports can also help policymakers and developers of reporting standards recognize the expectations gap and take steps to reduce this gap by providing readable audit reports. In addition, it helps to broaden people's understanding of the effects of using qualitative information, such as reporting language, in financial and auditing reports. Also, it shows the relationship between the tone of the auditor's report that is influenced by strategic choice and the use of qualitative disclosure is closely related to the company's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditor report tone
 • Complexity
 • Accrued earnings management
 • Text mining
 • Expectation gap
 1. ظفری، سبحان، فروغی، داریوش و کیانی، غلامحسین. (1398). تأثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود: رویکرد متن‌کاوی.مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(64)، 1-30.
 2. میرزائی، سعیده، عبدلی، محمدرضا و کوشکی جهرمی، علیرضا. (1399). بررسی تأثیر لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه: حفاظت از حقوق سهامداران.مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(65)، 109-138.
 3. میرعلی، مهدیه، غلامی مقدم، فائزه و حصارزاده، رضا. (1397). بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار.دانش حسابداری مالی، 5(3)، 81-98.
 4. Bakarich, K. M., Hossain, M., & Weintrop, J. (2019). Different time, different tone: Company life cycle. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15(1), 69-86.
 5. Davis, A.K., & Tama-Sweet, I. (2012). Managers’ use of language across alternative disclosure outlets: earnings press releases versus MD&A. Contemporary Accounting Research, 29(3), 804–837.
 6. Hendricks, B. E., Lang, M. H., & Merkley, K. J. (2017). Through the Eyes of the Founder: CEO Characteristics and Firms' Regulatory Filings (Working paper). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2962806
 7. Henry, E. (2008). Are investors influenced by how earnings press releases are written?. The Journal of Business Communication, 45(4), 363-407.‏
 8. Huang, X., Teoh, S.H., & Zhang, Y. (2014). Tone management. The Accounting Review, 89 (3), 1083–1113.
 9. Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163-197.‏
 10. Li, F. (2010). Textual analysis of corporate disclosures: a survey of the literature. Journal of Accounting Literature, 29, 143–165.
 11. Lo, K., Ramos, F., & Rogo, R. (2017). Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting and Economics, 63(1), 1-25.
 12. Loughran, T., & McDonald, B. (2014). Measuring readability in financial disclosures. The Journal of Finance, 69(4), 1643–1671.
 13. Martikainen, M., Miihkinen, A., & Watson, L. (2016). Board characteristics and disclosure tone (Working paper). https://warrington.ufl.edu/accounting/docs/2016_ Paper3.pdf.
 14. Matsumoto, D., Pronk, M., & Roelofsen, E. (2011). What makes conference calls useful? The information content of managers' presentations and analysts' discussion sessions. The Accounting Review, 86(4), 1383-1414.‏
 15. Melloni, G., Stacchezzini, R., & Lai, A. (2016). The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports. Journal of Management & Governance, 20(2), 295-320.‏
 16. Nelson, K. K., & Pritchard, A. C. (2007, August). Litigation risk and voluntary disclosure: The use of meaningful cautionary language. Paper presented at 2nd Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper.‏
 17. Tetlock, P.C. (2008). Giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market. The Journal of Finance, 62, 1139–1168.
 18. You, H., & Zhang, X. J. (2009). Financial reporting complexity and investor underreaction to 10-K information. Review of Accounting Studies, 14(4), 559–586.
 19. Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. Prentice-Hall.‏
 20. Dehdarbehbahani, Iman., Shakery, Azadeh., & Faili, Heshaam. (2014). Semi-supervised word polarity identification in resource-lean languages. Neural Networks, 58, 50-59.