نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران.

چکیده

محافظه‌کاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیریت در جهت افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی از آن بهره گرفته می‌شود. درماندگی مالی و فرصت‌های رشد از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث بهبود سطح محافظه‌کاری حسابداری شوند. در این میان انتظار می‌رود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی مالی و فرصت‌های رشد با محافظه‌کاری حسابداری تأثیر داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ارتباط بین درماندگی مالی، فرصت‌های رشد و محافظه‌کاری حسابداری می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، متغیر درماندگی مالی و فرصت‌های رشد بر محافظه‌کاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین درماندگی مالی و محافظه‌کاری تأثیر معناداری ندارد ولی رابطه بین فرصت‌های رشد و محافظه‌کاری را تعدیل کرده و تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین آن‌ها دارد. به عبارت دیگر، مدیران با وضعیت مالی نامطلوب، چشم انداز مثبتی به وضعیت آتی شرکت نداشته و سطح محافظه‌کاری را افزایش می‌دهند. همچنین مدیران شرکت‌های بزرگ و در حال رشد، جهت حداقل کردن هزینه‌های سیاسی و اجتماعی خود، تمایل به انتخاب رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه‌تر دارند. از طرفی مدیران بیش اطمینان، نسبت به وضعیت آتی شرکت خوش‌بین بوده و سطح محافظه‌کاری حسابداری را کاهش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Financial Distress and Growth Opportunities on Accounting Conservatism with the Role of Adjusting Management Overconfidence

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heidari 1
  • Alireza Aliakbarlou 2
  • Ebrahim Khakpour Heydaranlou 2

1 Associate Prof, Department of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran.

2 M.A Accounting, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Conservatism is an action that is used in conditions of uncertainty and limiting management optimistic behaviors to increase the reliability of financial statements. Financial distress and growth opportunities are among the factors that can improve the level of accounting conservatism. Meanwhile, managers' behavioral characteristics are expected to influence the relationship between financial distress and growth opportunities with accounting conservatism. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of management uncertainty on the relationship between financial distress, growth opportunities and accounting conservatism. The results of this study show, the variables of financial distress and growth opportunities have a positive and significant effect on conservatism. Management overconfidence has no significant effect on the relationship between financial distress and conservatism but it moderates the relationship between growth opportunities and conservatism and has a negative and significant effect on the relationship between them. In other words, that managers with unfavorable financial situation do not have a positive outlook on the future situation of the company and increase the level of conservatism. Managers of large and growing companies also tend to opt for more conservative accounting practices to minimize their political and social costs. On the other hand, overconfident managers are optimistic about the future state of the company and reduce the level of accounting conservatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting conservatism
  • Financial Distress
  • Growth opportunities
  • Management overconfidence
اسدی مشیزی، محمدحسین؛ حاجی‌ها، زهره؛ جعفری، سیده محبوبه. (1399). الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری در شرکت‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(47)، 139-167.
حسنی القار، مسعود؛ رحیمیان، نظام‌الدین. (1397). بررسی تأثیر بیش ‌اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(1)، 89-106.
حیدری، مهدی؛ منصورفر، غلامرضا؛ قاسم‌زاده، مرتضی. (1397). نوسان‏پذیری سود و تصمیم‏ها ساختار سرمایه با نقش تعدیل گری درماندگی مالی؛ رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. تحقیقات مالی، 20(2)، 227-248.
رامشه، منیژه؛ ملانظری، مهناز. (1393). بیش اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری. مجله دانش حسابداری، 5(16)، 55-79.
سینایی، حسنعلی؛ سلگی، محمد؛ محمدی، کامران. (1390). تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(4)، 87-102.
شعری‌آناقیز، ‌صابر؛ حسنی‌القار، ‌مسعود. (1397). بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 26(7)، 17-30.
صالحی، مهدی؛ یوسفی، سمیه. (1395). رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تأکید بر تورم ایجادشده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت. راهبرد مدیریت مالی، 4(1)، 37-57.
علی‌اکبرلو، علیرضا؛ منصورفر، غلامرضا؛ غیور، فرزاد. (1399). مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی. چشم‌انداز مدیریت مالی، 10(29)، 147-166.
کامیابی، یحیی؛ حسن نتاج کردی، محسن؛ ابراهیمی، جمیل. (1398). تأثیر فرصت‌های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های کوچک و متوسط. دانش حسابداری مالی، 6(4)، 99-131.
مشکی میاوقی، مهدی؛ الهی رودپشتی، سمانه. (1393). بررسی اثر محافظه‌کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(3)، 23-43.
مهرانی، ساسان؛ طاهری، منصور. (1396). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش‌بینی سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 7(4)، 147-167.
نیکومرام، هاشم؛ بنی مهد، بهمن. (1387) تبیین و ارائه الگو برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری حسابداری. آینده پژوهشی مدیریت، 19(77)، 1-16.
Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis. Journal of accounting and economics, 43(2-3), 411-437.
Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1), 1-30.
Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of accounting and economics, 39(1), 83-128.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of accounting and economics, 24(1), 3-37.
Bouwman, C. H. (2014). Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, 283-303.
Cuervo, A. (2002). Corporate governance mechanisms: A plea for less code of good governance and more market control. Corporate Governance: An International Review, 10(2), 84-93.
Deslatu, S., & Susanto, Y. K. (2018). Pengaruh Kepemilikan Managerial, Debt Covenant, Litigation, Tax and Political Costs dan Kesempatan Bertumbuh terhadap Konservatisma Akuntansi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 14(2), 137-151.
Duellman, S., Hurwitz, H., & Sun, Y. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 148-165.
Fatmariani, F. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Debt Covenant Dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi, 1(1), 1-20.
Fitri, G. A. (2017). Analisis Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Kepemilikan Manajerial Perusahaan terhadap Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
Fitriani, A. (2020). Pengaruh Financial Distress Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Retail di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi, 16(2), 82-93.
Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?. Journal of accounting and economics, 29(3), 287-320.
Holiawati., & Resty, J. (2017). Tax Incentives, Growth Opportunities and Size of Companies with Conservatisme Accounting Applications. International Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST), 3(3), 586-591.
Hsieh, T. S., Bedard, J. C., & Johnstone, K. M. (2014). CEO overconfidence and earnings management during shifting regulatory regimes. Journal of Business Finance & Accounting, 41(9-10), 1243-1268.
Huang, R., Tan, K. J. K., & Faff, R. W. (2016). CEO overconfidence and corporate debt maturity. Journal of Corporate Finance, 36, 93-110.
Humaeroh, S. (2016). The Effect of Good Corporate Governance, Growth Opportunities and Sales Growth to Accounting Conservatism (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Hwang, K., Cha, M., & Yeo, Y. (2015). Does managerial overconfidence influence on financial reporting?: The relationship between overinvestment and conditional conservatism. Review of Integrative Business and Economics Research, 4(1), 273.
LaFond, R., & Watts, R. L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83(2), 447-478.
Malmendier, U., & Tate, G. (2005). Does overconfidence affect corporate investment? CEO overconfidence measures revisited. European financial management, 11(5), 649-659.
Novikasari, T., Ritonga, K., & Sofyan, A. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme dalam akuntansi (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2011). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 1(1), 1-19.
Nugroho, D. A., & Mutmainah, S. (2012). Pengaruh struktur kepemilikan manajerial, debt covenant, tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi. Diponegoro Journal of Accounting, 1(1), 1-13.
Padmawati, I. R., & Fachrurrozie, F. (2015). The Effect of Good Corporate Governance Mechanisms and Audit Quality on the Level of Accounting Conservatism. Accounting Analysis Journal, 4(1), 1-11.
Pietro, F, D., Sánchez, M, J. and Roldán, J, L. (2017). Regional development and capital structure of SMEs. Cuadernos de Gestión, 18 (1), 37-60.
Pramudita, N. (2012). Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan dan Tingkat Hutang terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(2), 1-6.
Risdiyani, F., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi. Accounting Analysis Journal, 4(3), 1-10.
Sari, W. P. (2020). The Effect of Financial Distress and Growth Opportunities on Accounting Conservatism with Litigation Risk as Moderated Variables in Manufacturing Companies Listed on BEI. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(1), 588-597.
Schrand, C. M., & Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 311-329.
Setyaningsih, H. (2008). The effect of corporate financial distress on accounting conservatism. Journal of Accounting and Investment, 9(1), 91-107.
Sholikhah, R. M. A., & Suryani, A. W. (2020). The Influence of the Financial Distress, Conflict of Interest, and Litigation Risk on Accounting Conservatism. KnE Social Sciences, 222-239.
Sugiarto, H. V. S., & Fachrurrozie, F. (2018). The determinant of accounting conservatism on manufacturing companies in Indonesia. Accounting Analysis Journal, 7(1), 1-9.
Suryandari, E., & Priyanto, R. E. (2011). Pengaruh Risiko Litigasi dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi. Journal of Accounting and Investment, 12(2), 161-174.
Susanto, B., & Ramadhani, T. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi konservatisme (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2014). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 23(2), 142-151.
Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting horizons, 17(3), 207-221.
Widya, W. (2005). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan terhadap Akuntansi Konservatif. The Indonesian Journal of Accounting Research, 8(2). 138-157.
Yusnaini, Y. (2019). The Effect of Financial Distress, Litigation Risk, and Growth Opportunities on Accounting Conservatism with Leverage as Moderning in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance, 2(3), 1-13.
Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. Journal of accounting and economics, 5, 119-149.
Aliakbarlou, A., Mansourfar, Gh., & Ghayour, F. (2020). Comparing the Identifying Criteria for Financially Distressed Companies using Logistic Regression and Artificial Intelligence Methods. Financial Management Perspective, 10(29), 147-166. [In Persian]
Asadi Moshizi, M., Hajiha, Z., & Jafari, S, M. (2020). Modeling the factors affecting conservatism in companies. Financial accounting and auditing research, 12(47), 139-167. [In Persian]
Hasani Alghar, M., & Rahimian, N. (2018). The Effect of Managerial Overconfidence on Debt Maturity Structure in Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 6(1), 89-106. [In Persian]
Heidari, M., Mansourfar, G., & Ghasemzade, M. (2018). Earning Volatility and Capital Structure Decisions considering the Moderating Role of Financial Distress; A Structural Equations Modeling Approach. Financial Research Journal, 20(2), 227-248. [In Persian]
Kamyabi, Y., hasan nataj kordi, M., & Ebrahimi, J. (2020). The Effect of Growth Opportunities, Financial Constraints, and Financial Distress on Cash Holding Adjustment’s Speed in Small and Medium Sized Companies. Journal of Financial Accounting Knowledge, 6(4), 99-131. [In Persian]
Mehrani, S., & Taheri, M. (2018). Managerial Overconfidence and Earning Forecast Errors. Empirical Research in Accounting, 7(4), 147-164. [In Persian]
Meshki, M., & Elahi Rodposhti, S. (2014). Accounting Conservatism and the Value of Cash Holdings. Empirical Research in Accounting, 4(3), 23-43. [In Persian]
Nikoomaram, H., & Banimahd, B. (2008). Specification and Development a Model for Estimating of Accounting Conservatism in Iran. Future study Management, 19(77), 1-16. [In Persian]
Ramsheh, M., & Molanzari, M. (2014). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Knowledge Accounting, 5(16), 55-79. [In Persian]
Salehi, M., & Yosefi, S. (2016). The Relationship between Capital Structure and Return on Assets, with an Emphasis on Inflation Caused by Government Decision Makings. Financial Management Strategy, 4(1), 37-57. [In Persian]
Sheri Anaqiz, S., & Hasani Alqar, M. (2018). An Examination of the Effect of the Debt Maturity Structure on Accounting Conservatism. Accounting and Auditing Studies, 7(26), 17-30. [In Persian]
Sinaiee, H., Solgi, M., & Mohamadi, K. (2012). The Effect of Growth Opportunities on Relationship between Capital Structure, Dividend and Ownership Structure with Firm Value. Journal of Financial Accounting Research, 3(4), 87-102. [In Persian]