نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران.

چکیده

محافظه‌کاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیریت در جهت افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی از آن بهره گرفته می‌شود. درماندگی مالی و فرصت‌های رشد از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث بهبود سطح محافظه‌کاری حسابداری شوند. در این میان انتظار می‌رود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی مالی و فرصت‌های رشد با محافظه‌کاری حسابداری تأثیر داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ارتباط بین درماندگی مالی، فرصت‌های رشد و محافظه‌کاری حسابداری می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، متغیر درماندگی مالی و فرصت‌های رشد بر محافظه‌کاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین درماندگی مالی و محافظه‌کاری تأثیر معناداری ندارد ولی رابطه بین فرصت‌های رشد و محافظه‌کاری را تعدیل کرده و تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین آن‌ها دارد. به عبارت دیگر، مدیران با وضعیت مالی نامطلوب، چشم انداز مثبتی به وضعیت آتی شرکت نداشته و سطح محافظه‌کاری را افزایش می‌دهند. همچنین مدیران شرکت‌های بزرگ و در حال رشد، جهت حداقل کردن هزینه‌های سیاسی و اجتماعی خود، تمایل به انتخاب رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه‌تر دارند. از طرفی مدیران بیش اطمینان، نسبت به وضعیت آتی شرکت خوش‌بین بوده و سطح محافظه‌کاری حسابداری را کاهش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of financial distress and growth opportunities on accounting conservatism with the role of adjusting management overconfidence

نویسندگان [English]

  • mehdi heidari 1
  • Alireza Aliakbarlou 2
  • Ebrahim Khakpour Heydaranlou 2

1 Associate Prof, Department of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran.

2 MSc of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Conservatism is an action that is used in conditions of uncertainty and limiting management optimistic behaviors to increase the reliability of financial statements. Financial distress and growth opportunities are among the factors that can improve the level of accounting conservatism. Meanwhile, managers' behavioral characteristics are expected to influence the relationship between financial distress and growth opportunities with accounting conservatism. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of management uncertainty on the relationship between financial distress, growth opportunities and accounting conservatism. The results of this study show, the variables of financial distress and growth opportunities have a positive and significant effect on conservatism. Management overconfidence has no significant effect on the relationship between financial distress and conservatism but it moderates the relationship between growth opportunities and conservatism and has a negative and significant effect on the relationship between them. In other words, that managers with unfavorable financial situation do not have a positive outlook on the future situation of the company and increase the level of conservatism. Managers of large and growing companies also tend to opt for more conservative accounting practices to minimize their political and social costs. On the other hand, overconfident managers are optimistic about the future state of the company and reduce the level of accounting conservatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • Financial Distress
  • Growth Opportunities
  • Management overconfidence