نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه رازی،کرمانشاه ،ایران

3 استادیار حسابداری، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بررسی نقش متغیر بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر این رابطه بوده است. بدین منظور، از یک مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و یک مدل با سازه‌های مرتبه بالاتر استفاده شده است. با استفاده اطلاعات گردآوری‌شده از پرسشنامه مربوط به حسابرسان و سرمایه-گذاران نهادی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کاربران صورت‌های مالی، به بررسی برداشت سرمایه‌گذاران از شکاف انتظار معقول حسابرسی (شکاف عملکرد حسابرسی و شکاف استاندارد حسابرسی) و شکاف نامعقول (غیرقابل‌تصور) حسابرسی و تأثیر بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر این برداشت، پرداخته ‌شده است. براساس یافته‌ها و مقادیر مربوط به ضرایب مسیرها، کیفیت حسابرسی و تضمین آموزش حسابرسی بر اطمینان سرمایه‌گذاران اثر معنادار و مثبتی داشته‌ است. همچنین بین شکاف عملکرد و شکاف نامعقول حسابرسی با سطح اطمینان سرمایه‌گذاران رابطه معنادار و منفی دیده شده است. از دیگر یافته‌های این پژوهش، اثر معنادار و مثبت بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر رابطه بین شکاف عملکرد حسابرسی و شکاف نامعقول حسابرسی با سطح اطمینان سرمایه‌گذاران، بوده است؛ از طرفی، برآورد و تحلیل شاخص‌های نیکویی برازش با استفاده از نرم‌افزار Smart-PLS نیز انطباق چارچوب مفهومی و پیشینه تجربی را با نتایج تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Audit Expectation Gap and Investor Confidence: Examine the role of auditor’s improved level of communication

نویسندگان [English]

 • farzad eivani 1
 • hadis abdi 2
 • farshid kheirollahi 3
 • mehri alimoradi 4

1 Assistant Professor of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran

2 M.A in Accounting, Razi University,Lermanshah,Iran

3 Associate Professor of Accounting Razi Univercity, University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

4 M,A in Accounting, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the audit expectation gap and investor confidence, also to investigate the role of the auditor’s improved level of communication on this relationship. To investigate this effect and a model with higher order constructs using a partial least-squares structural equation model (PLS-SEM), has been used. Based on a questionnaire survey with auditors and institutional investors, as one of the main users of audited financial statements, this study explored investors’ perceptions of both unreasonable and sensible audit expectation gaps (auditing performance and auditing standard gap) and the impact of auditor’s improved level of communication on this assessment. Based on the findings and values related to the path coefficients, audit quality and ensuring audit education have had a significant and positive effect on investor confidence. Also, a significant and negative relationship has been seen between the performance gap and the unreasonable audit gap with the level of investor confidence. Another finding of this study was the significant and positive effect of auditor’s improved level of communication on the relationship between the audit performance gap and the unreasonable audit gap with the level of investor confidence. Also, the calculation and analysis of fitness indicators using Smart-PLS software has confirmed the conformity of the conceptual framework and the experimental background with the results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investor Confidence
 • Aauditor&rsquo
 • s Improved Level of Communication
 • Auditing Performance Gap
 • Auditing Standard Gap
 • Unreasonable Audit Gap
 1. اصغری، ایرج، مهتدی، اعظم و موسوی، سید اسماعیل. (1394). فاصله انتظارات حسابرسی: بررسی اثربخشی آموزش تئوریک حسابرسی در کاستن از انتظارات نامعقول (مطالعه موردی دانشگاه خلیج‌فارس). دانش حسابرسی، 15 (61)، 152-135.
 2. آقایی، محمدعلی، موسی­ زاده عباسی، نورالدین و جهان‌آرا، تورج. (1390). نقش آموزش حسابرسی در فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3 (10)، 47-69.
 3. بهارمقدم، مهدی و جوکار، حسین. (1395). اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‌گذاران در قیمت‌گذاری سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 (57)، 123 -146.
 4. پایدارمنش، نوید، صالحی، مهدی و مرادی، مهدی. (1395). اتکای سرمایه­گذاران بر کیفیت حسابرسی مستقل و تأثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت­های مالی.مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (51)، 145-160.
 5. رحیمیان، نظام الدین، تقوی فرد، محمدتقی و جوادی صوفیانی، سپیده. (1395). کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام.مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (52)، 111-140.
 6. فروغی، داریوش و عسگری ارجنگی، مجتبی. (1395). بررسی شکاف انتظارات حسابرسی درزمینۀ کشف تقلب در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابرسی، 17 (68)، 63-82.
 7. کاظمی علوم، مهدی، رضازاده، جواد و کردستانی، غلامرضا. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی امتیازدهی در مذاکرات حسابرس و صاحب‌کار. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۴ (۸)، 163-213.
 8. ناصری، احمد و علی زاده، الهام. (1397). بررسی تأثیر فاصله انتظارات حسابرسی بر ارزیابی تصمیمات حسابرس. مجله دانش حسابرسی، 18 (70)، 75-87.
 9. نیکومرام، هاشم، رهنمای رودپشتی، فریدون و نونهال نهر، علی‌اکبر. (1392). ارزیابی تأثیر به‌کارگیری الزامات استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده 700 در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 6 (17)، صص 75-92.
 10. یعقوب نژاد، احمد و امیری، محمد. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی و تأثیر عوامل مذکور بر ضریب همبستگی تغییرات قیمت و تغییرات سود سهام. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 1 (1)، 53-75.
 11. Akther, , Xu, F. (2020). Existence of the Audit Expectation Gap and Its Impact on Stakeholders’ Confidence: The Moderating Role of the Financial Reporting Council. International Journal of Financial Studies, 1(4), 3-25.
 12. Akther,T., & Xu, F. (2019). A Partial Least-Squares Structural Equation Modeling Approach to Investigate the Audit Expectation Gap and Its Impact on Investor Confidence: Perspectives from a Developing Country, mdpi.com/journal/sustainability, 1-21.
 13. Asare, S. K., & Wright, A. M. (2012). Investors, Auditors, and Lenders Understanding of the Message Conveyed by the Standard Audit Report on the Financial Statements. Accounting Horizons, (26), 193-217.
 14. Azham, Ali, Md., Heang, L. T., Mohamad, R., & Ojo, M. (2016). Internship and Audit Expectation Gap Among Undergraduate Students in Universiti Utara Malaysia. Journal of Financial Reporting and Accounting, 6(1), 55-74.
 15. Baker, C.R., Bédard, J., & Hauret, C.P.D. (2014). The Regulation of Statutory Auditing: An Institutional Theory Managerial Auditing Journal, 29, 371-394.
 16. Best, P.J., Buckby, S., & Tan, C. (2001). Evidence of the Audit Expectation Gap in Singapore. Managerial Auditing Journal, (16), 134-144.
 17. Bogdanowicz, M. S. (1992). The Communication Audit: Information Flow and the Organization. Discourse and Writing/Rédactologie,10(1), 1-10.
 18. Broderick, A. (1999). Role Theory and the Management of Service Encounters. Service Industries Journal, 19, 117-131.
 19. Dung, N. N. K., & Tuan, D. A. (2019). The Study of Audit Expectation Gap: The Auditor’s Responsibilities in a Financial Statement Audit in Vietnam, Asian Economic and Financial Review, 9(11),1227-1254.
 20. Fadzly, M. N., & Ahmad, Z. (2004). Audit Expectation gap: The Case of Malaysia. Managerial Auditing Journal, 15(7), 897-915.
 21. Humphrey, C., Moizer, P., & Turley, S. (1993). The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation. Accounting and Business Research, 23, 395-411.
 22. Kim, R., Kim, S., & Musa, P.M. (2018). When does comparability better enhance relevance? Policy implications fromempirical evidence. Journal of Accounting and Public Policy, 37, 436-457.
 23. Mock, T.J., Bédard, J., Coram, P.J., Davis, S.M., Espahbodi, R., & Warne, R.C. (2012). The Audit Reporting Model: Current Research Synthesis and Implications. Auditing, 32, 323-351.
 24. Monroe, G.S.,& Woodliff, D.R. (1994). Great Expectations: Public Perceptions of the Auditor’s Role. Australian Accounting Review, 4, 42-53.
 25. Nguyen, H. T., & Nguyen, A.H. (2020). Audit Expectation Gap: Empirical Evidence from Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(5), 1-60.
 26. Okafor, C.A., Otalor, J.I. (2013). Narrowing the expectation gap in auditing: the role of the auditing profession. Research Journal of Finance and Accounting, 4, 43-52.
 27. Palmrose, V. (1986). Audit fees and auditor size: further evidence. Journal of Accounting Research, 24, 97-110.
 28. Porter, B. (1993). An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. Accounting and Business Research, 24, 49-68.
 29. Porter, B., Hogartaigh, C. O., & Baskerville, R. (2012). Audit Expectation-Performance Gap Revisited: Evidence from New Zealand and the United Kingdom. Part 1: The Gap in New Zealand and the United Kingdom in 2008. International Journal of Auditing, 16, 101-129.
 30. Salehi, M., & Rostami, V. (2009). Audit Expectation Gap: International Evidences. International Journal of Academic Research, 1(1), 140-146.
 31. Sikka, P., Puxty, A., Willmott, H., & Cooper, C. (1998). The Impossibility of Eliminating the Expectations Gap: SomeTheory and Evidence. Critical Perspectives on Accounting, 9, 299-330.
 32. Swift T., & Dando, N. (2002). From Methods to Ideologies: Closing the Assurance Expectations Gap in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting. Journal of Corporate Citizenship, 8, 81-90.
 33. Turner, K.F., Bienstock, C.C., & Reed, R.O. (2010). An application of the conceptual model of service quality to independent auditing services. Journal of Applied Business Research, 26(4), 1-8.