نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه رازی،کرمانشاه ،ایران

3 استادیار حسابداری، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بررسی نقش متغیر بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر این رابطه بوده است. بدین منظور، از یک مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و یک مدل با سازه‌های مرتبه بالاتر استفاده شده است. با استفاده اطلاعات گردآوری‌شده از پرسشنامه مربوط به حسابرسان و سرمایه-گذاران نهادی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کاربران صورت‌های مالی، به بررسی برداشت سرمایه‌گذاران از شکاف انتظار معقول حسابرسی (شکاف عملکرد حسابرسی و شکاف استاندارد حسابرسی) و شکاف نامعقول (غیرقابل‌تصور) حسابرسی و تأثیر بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر این برداشت، پرداخته ‌شده است. براساس یافته‌ها و مقادیر مربوط به ضرایب مسیرها، کیفیت حسابرسی و تضمین آموزش حسابرسی بر اطمینان سرمایه‌گذاران اثر معنادار و مثبتی داشته‌ است. همچنین بین شکاف عملکرد و شکاف نامعقول حسابرسی با سطح اطمینان سرمایه‌گذاران رابطه معنادار و منفی دیده شده است. از دیگر یافته‌های این پژوهش، اثر معنادار و مثبت بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر رابطه بین شکاف عملکرد حسابرسی و شکاف نامعقول حسابرسی با سطح اطمینان سرمایه‌گذاران، بوده است؛ از طرفی، برآورد و تحلیل شاخص‌های نیکویی برازش با استفاده از نرم‌افزار Smart-PLS نیز انطباق چارچوب مفهومی و پیشینه تجربی را با نتایج تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Audit Expectation Gap and Investor Confidence: Examine the role of auditor’s improved level of communication

نویسندگان [English]

  • farzad eivani 1
  • hadis abdi 2
  • farshid kheirollahi 3
  • mehri alimoradi 4

1 Assistant Professor of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran

2 M.A in Accounting, Razi University,Lermanshah,Iran

3 Associate Professor of Accounting Razi Univercity, University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

4 M,A in Accounting, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the audit expectation gap and investor confidence, also to investigate the role of the auditor’s improved level of communication on this relationship. To investigate this effect and a model with higher order constructs using a partial least-squares structural equation model (PLS-SEM), has been used. Based on a questionnaire survey with auditors and institutional investors, as one of the main users of audited financial statements, this study explored investors’ perceptions of both unreasonable and sensible audit expectation gaps (auditing performance and auditing standard gap) and the impact of auditor’s improved level of communication on this assessment. Based on the findings and values related to the path coefficients, audit quality and ensuring audit education have had a significant and positive effect on investor confidence. Also, a significant and negative relationship has been seen between the performance gap and the unreasonable audit gap with the level of investor confidence. Another finding of this study was the significant and positive effect of auditor’s improved level of communication on the relationship between the audit performance gap and the unreasonable audit gap with the level of investor confidence. Also, the calculation and analysis of fitness indicators using Smart-PLS software has confirmed the conformity of the conceptual framework and the experimental background with the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Confidence
  • Aauditor&rsquo
  • s Improved Level of Communication
  • Auditing Performance Gap
  • Auditing Standard Gap
  • Unreasonable Audit Gap