نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیاردانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آستانه‏ای بودن و نبودن جریان نقد در هنگام آستانه‏ای بودن سود، بر قدرت توضیح‏دهندگی این دو مولفه از مدل بسط یافته ایستون و هریس بهره گرفته‏ایم. دربازهزمانی 7 سالهازسال 1385 تاسال 1391 تعداد سالـ شرکت‏های پژوهش برابر 665 بوده که با حذف داده‏های پرت به 594 سال ـ شرکت با ویژگی داده‏های تابلویی و اثرات تصادفی رسیده است. در این پژوهش به منظور بررسی آستانه‏ای بودن و نبودن سود و جریان نقد از چارک‏بندی کمک گرفته شده است. همچنین در راستای مقایسه قدرت توضیح‏دهندگی، از آزمون زد کرامر استفاده شده است. با توجه به معنادار شدن آماره این آزمون به این نتیجه رسیدیم که آستانه‏ای بودن و نبودن جریان نقد در شرایطی که سود آستانه‏ای باشد، بر قدرت توضیح دهندگی این دو مولفه تاثیرگذار است و مجموعه سود آستانه‏ای و جریان نقد غیرآستانه‏ای دارای قدرت توضیح‎دهندگی بالاتری است.
واژگان کلیدی:سود آستان ه‏ای، جریان نقد عملیاتی آستانه‏ای و غیرآستانه‏ای، قدرت توضیح دهندگی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Incremental Information Content of Earnings and Cash Flows from Operation and Their Extremity: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Karami 1
 • Ali E. Kordlar 2
 • Mohamad Sadegh Ghaznavi 3

1 Associate Professor in Accounting, University of Tehran, Iran.Ghkarami@ut.ac.ir

2 Assistance Professor in Accounting, University of Tehran, Iran

 1.  

  1. آقایی، محمدعلی؛ سجادپور، رحمان. (1390). محتوایاطلاعاتیاقلامصورتسودوزیانجامعبررسیبورساوراقبهادارتهران. فصلنامهمطالعاتتجربیحسابداریمالی. 9(32). 23-47.
  2. بولو، قاسم؛ ابراهیمی میمند، مهدی. (1390). بررسیمحتوایاطلاعاتیاجزایسودونحوهوزن‏دهیبهایناجزاتوسطمدیرانوسرمایه‏گذاران. فصلنامه پژوهش‏های تجربی حسابداری مالی. 1(1). 92-112.
  3. بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر؛ و ابراهیمی میمند، مهدی. (1391). ملاحظهمحتوایاطلاعاتیاجزایسودتوسطمدیرانوسرمایهگذاراندرپیشبینیسود. مجلهپژوهشهایحسابداریمالی. 4(11). 47-66.
  4. حقیقت، حمید؛ بختیاری مسعود. (1390). بررسیمحتوایاطلاعاتیافزایندهاقلامتعهدیخلاف قاعدهدرمقایسهبا جریانات نقدی عملیاتی. فصلنامهتحقیقاتحسابداریوحسابرسی. 3(9). 88-103.
  5. رهنمای رودپشتی، فریدون؛ طالب‏نیا، قدرت‏الله؛ ولی‏پور، هاشم. (1389). محتوایاطلاعاتیسودوچرخهنوساناتسودوجریانهاینقدی. فصلنامهتحقیقاتحسابداریوحسابرسی. 2(8). 46-61.
  6. شیخ، محمدجواد؛ روزبخش، نجمه. (1390). بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، و جریان‏های نقدی عملیاتی در پیش‏بینی جریان‏های نقدی عملیاتی آتی. فصلنامهتحقیقاتحسابداریوحسابرسی. 3(11). 64-79.
  7. عرب مازار یزدی، محمد؛ مشایخی، بیتا؛ رفیعی، افسانه. (1385). محتوای اطلاعاتی جریان‏های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران. فصلنامهبررسیهایحسابداریوحسابرسی. 13(43). 99-118.
  8. فروغی، داریوش؛ هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی؛ و ظفری، سبحان. (1391). مقایسهمحتواینسبیاطلاعاتیجریانهاینقدیصورتجریاننقدسهمرحله‏ایوپنجمرحله‏ایدرتشریحبازدهآتیسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران. فصلنامهمطالعاتتجربیحسابداریمالی. 10(36). 149-169.
  9. نوروش، ایرج؛ مشایخی، بیتا. (1383). محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات. دوفصلنامهتحقیقاتمالی. 6(17). 131-155.
   1. Aboody, D., Hughes, J., & Liu, J. (2002). Measuring value relevance in a (possibly) inefficient market. Journal of Accounting Research 40(4), 965-986.
   2. Akbar, S., Ali Shah, Z., & Stark A. W. (2011). The value relevance of cash flows, current accruals, and non-current accruals in the UK.International Review of Financial Analysis, 20(5), 311-319.
   3. Ali, A. (1994). The incremental information content of earnings, working capital from operations, and cash flows.Journal of Accounting Research, 32(1), 61-74.
   4. Ali, A., & Zarowin, P. (1992a). Permanent versus transitory components of annual earnings and estimation error in earnings response coefficients.Journal of Accounting and Economics, 15(2-3), 249-264.
   5. Ali, A.,& Zarowin, P. (1992b). The role of earnings levels in annual earnings-returns studies.Journal of Accounting Research, 30(2), 286-296.
   6. Amir, E.,& Lev, B. (1996). Value Relevance of Nonfinancial Information: The Wireless Communications Industry.Journal of Accounting and Economics 22(1-3), 3-30.
   7. Ball, R.,& Brown P. (1968). An Empirical Examination of Accounting Income Numbers.Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
   8. Barth, M. E., Beaver, W.H., & Landsman, W.R. (1998). Relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. Journal of Accounting and Economics, 25(1), 1-34.
   9. Beaver, W.H. (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcements.Journal of Accounting Research, 6 (supplement), 67-92.
   10. Beisland, L. A. (2009). A Review of the Value Relevance Literature. The Open Business Journal, 2, 7-27.
   11. Charitou, A., Clubb, C.,& Andreou, A. (2001). The effect of earnings performance, growth and firm size on the usefulness of cash flows and earnings in explaining security returns: empirical evidence for the UK.Journal of Business Finance & Accounting, 28(5-6), 563-594.
   12. Cheng, C.S.A.,&Yang, S.S. M. (2003). The incremental information content of earnings and cash flows from operations affected by their extremity. Journal of Business Finance & Accounting, 30(1-2), 73-116.
   13. Cheng, C.S.A., Liu, C. S. , & Schaefer, T. F. (1996). Earnings permanence and the incremental information content of cash flows from operations.Journal of Accounting Research, 34(1), 173-181.
   14. Collins, D. W., & Kothari, S. P. (1989). An analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients. Journal of Accounting and Economics, 11(2-3), 143-181.
   15. Das, S., & Lev, B. (1994). Nonlinearity in the returns-earnings relation: tests of alternative specifications and explanations.Contemporary Accounting Research, 11(1-2), 353-379.
   16. Donnelly, R., & Walker, M. (1995). Share price anticipation of earnings and the effect of earnings persistence and firm size.Journal of Business Finance & Accounting, 22(1), 5-18.
   17. Easton, P. D., & Harris, T. S. (1991). Earnings As an Explanatory Variable for Returns.Journal of Accounting Research, 29(1), 19-36.
   18. Elouafa, K. (2012). Incremental Information Content Of Cash Flows Versus Funds From Operations And Earnings: Applying New Methodologies In French Context.EXCEL International Journal of Multidisciplinary Management Studies, 2(5), 1-13.
   19. Francis, J.,& Schipper, K. (1999). Have Financial Statements Lost Their Relevance? Journal of Accounting Research, 37(2), 319-352.
   20. Freeman, R. N., & Tse, S. Y. (1992). A nonlinear model of security price responses to unexpected earnings.Journal of Accounting Research, 30(2), 185-209.
   21. Freeman, R. N., Ohlson, J. A., & Penman, S. H. (1982). Book Rate-of-Return and Prediction of Earnings Changes: An Empirical Investigation.Journal of Accounting Research, 20(2), 639-653.
   22. Green, J. P. (1999). The impact of the quality of earnings on the valuation relevance of cash flow disclosures.British Accounting Review, 31(4), 387-413.
   23. Habib, A. (2008). The role of accruals and cash flows in explaining security returns: Evidence from New Zealand.Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17(1), 51-66.
   24. Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons, 13(4), 365-383.
   25. Kormendi, R., & Lipe, R. (1987). Earnings innovations, earnings persistence, and stock returns.Journal of Business, 60(3), 323-345.
   26. Kothari, S.P. (2001). Capital markets research in accounting.Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 105-231.
   27. Lee, T. A.,Ingram, R. W., & Howard T. P. (1999). The Difference between Earnings and Operating Cash Flow as an Indicator of Financial Reporting Fraud.Contemporary Accounting Research, 16(4), 749-786.
   28. Lev, B.,& Zarowin, P. (1999). The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them.Journal of Accounting Research 37(2), 353-385.
   29. Miranda-Lopeza, J. E., & Nichols L. M. (2012). The use of earnings and cash flows in investment decisions in the U.S. and Mexico: Experimental evidence.Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 21(2), 198-208.
   30. Mortensen, J. M. (2009). Models in value relevance. Unpublished master's thesis, University of Aarhus, Aarhus, Denmark.
   31. Mostafa, W., & Dixon, R. (2013). The impact of earnings extremity on information content of cash flow.Review of Accounting and Finance, 12(1), 81-104.
   32. Ou, J.,& Penman, P. (1989). Financial statement analysis and the prediction of returns.Journal of accounting and economics, 11(4), 295-329.
   33. Scott , W.R.(2009).Financial Accounting Theory. Pearson.
   34. Shi, L., & Zhang, H. (2012). Can the earnings fixation hypothesis explain the accrual anomaly? Review of Accounting Studies, 17(1), 1-21.
   35. Theil, H. (1968). Economics and Information Theory. Chicago and Amsterdam: Rand McNally and North Holland Publishing Company.

     *