نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحقیقات نشان می‏دهد که شرکت ها، اطلاعات مثبت را خیلی سریعتر از اطلاعات منفی (اخبار خوب، زودتر و اخبار بد، دیرتر) گزارش می‏دهند. این مقاله در پی بررسی اثر تغییر در اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشای اطلاعات مالی است که در آن از بهبود اظهارنظر حسابرس به عنوان «خبر خوب» یاد می‏شود. هم جهت و هم میزان تغییر اظهار نظر حسابرس مدنظر قرارمی‏گیرد و میزان تغییر بر حسب فاصله اظهارنظر با اظهارنظر مقبول (برای مثال، اظهارنظر مقبول با بند توضیحی به اظهار نظر مقبول شباهت بیشتری دارد تا اظهار نظر مشروط) اندازه گیری می‏شود. در این تحقیق، 97 شرکت از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس تهران در سال‏های 1382 تا 1391 بررسی شد.برای جمع آوری داده از نرم افزار رهاورد نوین و صورت‏های مالی و برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار SPSS نسخه20 و نرم افزار اکسل 2007 استفاده گردید. آزمون‏های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده، آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس و رگرسیون چندگانه است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد شرکت‏هایی که افول در اظهارنظر حسابرسی را تجربه کرده‏اند،گزارش‏های مالی خود را دیرتر از سال قبل منتشر می‏کنند و این رابطهبه اندازه تغییر در اظهارنظر حسابرسی ارتباط دارد. اما شواهدی مبنی بر تأثیر بهبود در اظهار نظرحسابرسی بر به موقع بودن سود یافت نشد. به طور کلی، یافته ها به بخشی از این ادعا دست یافت که "خبرهای خوب زودتر و خبرهای بد دیرتر منتشر می‏شود".
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Audit Opinion Modification and the Timing of Disclosure

 1.  

  1. بنی مهد، بهمن (1390). بررسی عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13، بهار 1390، سال چهارم، صص 59-83.
  2. بنی مهد، بهمن و محسن محسنی شریف (1389). بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن. مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره هفتم، صص 51-63.
  3. بنی مهد، بهمن و همکاران (1392). رابطه بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهارنظر حسابرسی. مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره14، پاییز 1392، صص 91-108.
  4. پورحیدری، امید و وحید محمدرضا خانی (1392). بررسی تأثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه‏های عمومی. پژوهش‏های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 7، بهار 1392، صص 55-67.
  5. خدادادی، ولی و همکاران (1392). تأثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود. پژوهش‏های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، صص 75-92.
  6. خدادادی، ولی؛ عربی، مهدی و طاهری، فرشته (1391). بررسیرابطهبینعملکردمالیشرکتوزمانبندیگزارشگری مالیدرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورستهران. مطالعاتتجربیحسابداریمالیسالدهم،شماره34،صص151-172.
  7. شیرین بخش، شمس اله؛ عارف منش، زهره و بذرافشان، آمنه (1392). نابرابریاطلاعات: شواهدیدررابطهبادورهتصدیوتخصص صنعتحسابرس. مطالعاتتجربیحسابداریمالی،سالیازدهم،شماره37، صص149-176.
  8. کردستانی، غلامرضا و ضیاءالدین مجدی (1386). بررسی رابطه بین ویژگی‏های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، سال 14، شماره 48، تابستان 1386، صص 85-104.
  9. کمیته تدوین استانداردها ( 1391). استانداردهای حسابرسی. نشریه 124، انتشارات سازمان حسابرسی.
  10. مرادی، مهدی و سید مهدی پورحسینی (1388). بررسی رابطه بین برخی ویژگی‏های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس تهران.تحقیقات حسابداری،شماره اول،صص168-185.
  11. مومنی، منصور و علی فعال قیومی (1391). تحلیل‏های آماری با استفاده از SPSS. ناشر مولف،چاپ هفتم،ویرایش چهارم.

  صورت‏های مالی شرکت‏های بورس تهران، قابل دسترسی در پایگاه:http://codal.ir/Search.aspx

  1. Chen, C. J. P., Su, X., & Wu, X. 2010. Auditor Changes Following a Big 4 Merger with aLocal Chinese Firm: A Case Study. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29 (1),41–72.
  2. Cullinan, C. P., Wang, F., Yang, B., Zhang, J., 2012. Audit Opinion Improvement and the Timing of Disclosure. Advances in Accounting 28 (2012) 333–343.
  3. Haw, G., Park, K., Qi, D., & Wu, W. 2003. Audit Qualification and Timing of Earnings Announcements: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22 (2), 121–146.
  4. Li, S., & Wu, X. 2004.The Improvement in Audit Opinion and Voluntary AuditorSwitch: Descriptive Statistics and Implications from 1997–2003.Auditing Research,5, 13–19.
  5. Lin, Z. J., & Liu, M. 2009. The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice: Evidencefrom China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 18 (1), 44–59.
  6. Lin, Z. J., & Liu, M. 2010. The Determinants of Auditor Switching from the Perspectiveof Corporate Governance in China. Advances in Accounting, 26 (1), 117–127.