حسابداری مالی
کاوشی پدیدارشناسانه از تجارب زیسته داوطلبان از شرکت در آزمون حسابدار رسمی

سجاد نقدی؛ رقیه جدی

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 205-243

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.76235.2505

چکیده
  تمایل حسابداران برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی به‌گونه‌ای است که رقابتی بسیار دشوار و حرفه‌ای را ناگزیر کرده است، لذا هدف پژوهش حاضر شناخت تجارب زیسته داوطلبان آزمون حسابدار رسمی است. با توجه به جهت‌گیری‌های روانی و ساختار علمی و اجتماعی منحصربه‌فرد داوطلبان و متفاوت بودن دیدگاه‌های افراد و چندبعدی بودن آزمون از پارادایم تفسیری ...  بیشتر