نویسنده = ستایش، محمد حسین
تعداد مقالات: 4
1. رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 53-75

10.22054/qjma.2016.4050

محمد حسین ستایش؛ مهدی ابراهیمی میمند


3. بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 127-146

محمد حسین ستایش؛ مظفر جمالیان پور


4. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 43-65

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ مهدی ذوالفقاری