دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 1-170 
5. رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

صفحه 115-137

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی