روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این تحقیق روند تغییرات کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1380 تا 1387 با استفاده از داده های 64 شرکت در 4 صنعت مورد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر کیفیت سود همانند تحقیقات بونلرت-یو-تای (2006)، فرانسیس و دیگران (2004)و منعم و فرشادفر (2007) از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار بودن سود، اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت سود در طول دوره  مورد مطالعه بوده است. آزمون های انجام شده بیانگر آن بود که سری زمانی ویژگی های سود در طول دوره مذکور تابع الگوی گام تصادفی بوده است. تنها در یکی از آزمون های انجام شده شواهدی از بهبود اندک در کیفیت اقلام تعهدی برای یکی از صنایع مورد مطالعه مشاهده گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend study of Earnings Quality over time in Tehran Stock Exchange listed companies

نویسندگان [English]

  • G. Boulou 1
  • Y. Hassas Yeganeh 1
  • R. Harasani 2
چکیده [English]

This paper investigates earnings quality’s trend in Tehran stock exchange listed companies over the period 1380-1387 using a sample of 64 companies in 4 industries. In this paper, earnings quality was measured across 4 dimensions: accruals quality, earnings persistence, earnings predictability and smoothness. The results provided no evidence of decline in earnings quality over the sample period. Further statistical   analysis   showed   that   the   earnings   quality   data   are descriptive of a random walk model. Only regressing the measures of earnings   quality   on   time   provided   some   evidence   of   slight improvement in accruals quality in one of the industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • accruals quality
  • Earnings persistence
  • Earnings predictability
  • Smoothness
  • Earnings quality’s trend