دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 1-157 
6. کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 121-141

علی سعیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه بیک زاده عباسی