دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 113-184 
1. محتوای اطلاعاتی اضافی (فزاینده) مخارج سرمایه ای

صفحه 113-138

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی اکبر اربابیان


3. ارزیابی کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 156-184

محمد رضا ساربانها؛ محمد حسین قائمی؛ فرشاد سلیم