محتوای اطلاعاتی اضافی (فزاینده) مخارج سرمایه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله به بررسی محتوای اطلاعاتی اضافی مخارج سرمایه ای و نقش اطلاعات باارزشی که توسط آنها توسط سودهای آتی به بازار ارائه میگردد، پرداخته شده است. در مدل های حسابداری با مدیریت معمولا چنین پیش بینی میشود که آن دسته از اطلاعات سودهای آتی را که توسط سرمایه گذاری هایی مانند مخارج سرمایه ای ارائه میشود، نمیتوان از سود جاری به دست آورد؛ همان گونه که مدیران نیز نسبت به اطلاعات محرمانه در مورد خواسته ها، انتظارات و هزینه های آتی تصمیم های سرمایه گذاری، واکنش نشان میدهند. این در حالیست که پژوهش های تجربی تاکنون شواهد یکنواخت و محکمی را در این زمینه ارائه نکرده اند. در پژوهش حاضر، پس از کنترل اطلاعات متقارن سود . عوامل اختصاصی موجود در هر شرکت و استفاده از اطلاعات تاریخی 53 شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1378 لغایت 1382 به صورت مقطعی و بهره گیری از روش رگرسیون وآماری به کمک نرم افزار آماری SPSS، نتیجه گرفته شده است که تغییرات مخارج سرمایه ای به صورت قوی و به شکلی مثبت با بازده اضافی رابطه دارد.
در این تحقیق از چهار مدل ارائه شده به گونه ای به صورت تکاملی  استفاده شده است که در نهایت، مدل اصلی پژوهش را معنادار ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Incremental Information Content of Capital Expenditures

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeel Fadaie Nejad
  • Ali Akbar Arbabian
چکیده [English]

This study examines whether capital expenditures provide value relevant information which is incremental to that of current earnings. Models in accounting or capital expenditures yield information about a firm's future earnings that is not captured by current earnings, as managers respond to private information about future demand and costs through their investment decisions. Empirical research, however, has not provided consistent and strong evidence of this effect.
Research on the earning response coefficient (ERC) has shown that factors such as size, risk, and growth are important to the valuation of firm's earnings. Since earnings are reflection of the firm's investments, it seems natural to expect that valuation of the underlying investments is also sensitive to these and other relevant   factors.
After controlling for size-related pre-disclosure information differences, we provide strong evidence that unexpected capital expenditures, in conjunction with mediating variables for growth, risk and earning levels, provide incremental value relevant information beyond unexpected current earnings and its mediating variables. So we find that capital expenditures changes are strongly and positively associated with excess returns.