دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 1-176 
4. ثبات رفتاری در ارزش گذاری موسسه

صفحه 99-132

حمید خالقی مقدم؛ عبدالمهدی انصاری