دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 1-111 
2. رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

صفحه 27-56

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی