دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 1-156 
5. گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران

صفحه 127-156

علی ثقفی؛ محمد عرب مازاریزدی؛ رافیک باغومیان