دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1384، صفحه 157-246