تعداد مقالات: 410
51. زمینه ی فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 3-39

علی ثقفی؛ جواد رضازاده


52. ارزیابی ریسک سیاست های کمینه سازی مالیات شرکت ها

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 6-24

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی


55. ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 9-38

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد


59. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 9-34

10.22054/qjma.2016.7097

احمد احمد پور؛ معصومه شهسواری؛ علیرضا عموزاد خلیلی


60. ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 9-36

صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی


62. محتوای اطلاعاتی اضافی (فزاینده) مخارج سرمایه ای

دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 113-138

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی اکبر اربابیان


65. بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjma.2018.9424

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی


66. ارائه مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1385، صفحه 19-41

مجید شریعت پناهی؛ محسن سهرابی عراقی


67. پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 19-41

حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی


68. ضرورت استقراز نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 21-41

محسن خوش طینت؛ راحله یعقوبی


69. ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری


72. هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 23-47

احمد بدری؛ محمد امین قهرمانی


73. قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 23-46

10.22054/qjma.2015.2535

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدره ای؛ مریم دولو


74. عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 23-45

یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری


75. محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 23-47

محمدعلی آقایی؛ رحمان سجادپور