تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 فارغ التحصیل رشته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

منجر
و به شرکت ها در اجرای صحیح آنها در عرصه رقابت کمک می کند. اجرای صحیح این سازوکارها
انگیزههای لازم را برای مدیران شرکتها در دستیابی به اهداف تعیین شده، ارزش مناسب شرکت و نحوه
نظارت مؤثر سهامداران فراهم میکند و این امر منجر به ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود که به
نوبه خود موفقیت عرضه اولیه سهام در شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی را در پی خواهد داشت. در
این تحقیق اثر سازوکارهای یاد شده بر ارزش شرکت به عنوان بعدی از عملکرد در 124 شرکت دولتی و
1382 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. - غیر دولتی عرضه اولیه شده در بازه زمانی 1392
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر خلاف نظریه های مطرح شده، اصول حاکمیت شرکتی شامل وجود
کمیته حسابرسی، تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با ارزش شرکتی که
عرضه اولیه شده رابطه معناداری ندارد. به نظر می رسد رقابت در محیط بورس و اوراق بهادار تهران، به
اندازه کافی نیست و ساختار کمیته های حسابرسی عمدتا مشکل داشته و زیر نظر همان اداره کنندگان
شرکت است و اختیارات منظور در منشور کمیته های حسابرسی عملا غیر قابل اجرا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Companies' Performance of Initial Public Offering in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • Abdol Hossein Talebi Najafabadi 2
چکیده [English]


Diffusion of corporate governance mechanisms leads to stabilize the financial markets, and economic
growth and helps to companies to have a proper implementation of corporate governance in
competition. Because proper implementation these mechanisms express of necessary motivation for
managers to arrive to determinate goods, corporate proper value and also stockholders efficiency
supervision, this approach leads to trust creation in investors. That this make success initial
public offering stocks in corporate specially governmental corporate. of company in addition to the
way of supervision on the efficiency of stockholders. In this research examining influence of above
mechanisms on corporate value as a one of dimension of turn over in124 governmental and
nongovernmental corporate that they have been initial offering in 2003-2013 time series in the
Tehran stock exchange. research results indicate that opposite to the discussed theories, there is
no significant relation between principle of corporate sovereignty including the establishing an
audit committee, breakdown the role of managing director from chairman of the board direct and the
size of managing board with the value (performance) of initial offering company. It seems Tehran
stock exchange space is not that, the competition in the environment of competition enough and
mainly audit committee’s structure have problems and managers have dominance on they and
authorities that exist in charter of the audit committees are action unenforceable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Initial Public Offering
  • Company Value
  • Size of Managing Board
  • Determination of Audit Committee
آذر، عادل و منصور مؤمنی ( 1377 ) آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد اول)، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت
آقایی، محمدعلی؛ اعتمادی، حسین؛ آذر، عادل و چالاکی، پری ( 1388 )." ویژگی هایحاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر
. نقش مدیریت سود". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 16
آیین نامة افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس( 16 تیرماه 1382 ) مصوبشورای بورس، قابل دسترسی در نشانی:.http://207.176.216.190/ByLaws/Aien-efshai-atelaat.doc
بولو، قاسم ( 1386 ) " هزینة حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود"، رسالة دکتری (منتشر نشده)، دانشکدة حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامة طباطبایی. پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادارتهران، قابل دسترسی به آدرس: http://www.irbourse.com
تارنمای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی  سازمان بورس اوراق بهادار، قابل . http://www.rdis.ir/CMPAnnouncements.asp: دسترسی به آدرس
حساس یگانه، یحیی( 1384 ). " فلسفه حسابرسی" انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
دوانی، غلامحسین، 1387 ، " مسئولیت اجتماعی سازمان"، ( 1387 )، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجم ع تشخیص مصلحت نظام ، گرو ه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی،
. پژوهشنامه شماره 21
ثقفی، علی و صابر شعری ( 1383 )" نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازدة سهام" ، فصلنامة مطالعات حسابداری دانشگاه علامة طباطبایی، سال دوم، شماره
.87- 8(زمستان): 119
، حساس یگانه، یحیی( 1385 )، "حاکمیت شرکتی در ایران "، فصلنامه حسابرس، شماره 32 .37- صص 38
دلاور، علی ( 1380 )" روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"، چاپ دهم، ویرایش سوم، تهران :نشر ویرایش.
عبده تبریزی، حسین و داریوش دموری( 1382 )" شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی دانشکده
.23- مدیریت دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 15 (بهار و تابستان): 50
22 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 13 شماره 50 تابستان 1395
عثمانی، محمد قسیم ( 1381 ) " بررسی مدل هزینة سرمایه و عوامل مؤثر بر آن"، رسالة دکتری(منتشر نشده)، دانشکدة حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامة طباطبایی.
عسکرزاده، غلامرضا( 1390 )،" نقش حاکمیت شرکتی در تعیین ارزش شرکت"، مجله .15- تدبیر، شماره 229 (خرداد): 19
قائمی، محمدحسین و مهدی شهریاری ( 1388 ). "حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتها .113- " مجله پیشرفت های حسابداری، شماره 1، صص. 128
کمیتة فنی سازمان حسابرسی ( 1383 )" استانداردهای حسابداری( نشریة 160 )"، چاپ چهارم تهران: سازمان حسابرسی (کمیتة فنی).
گُجراتی، دامودار ( 1385 ) " مبانی اقتصادسنجی(جلد دوم)"، ترجمة حمید ابریشمی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مقام معظم رهبری ( 11 آذرماه 1382 )" چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی"، قابل دسترسی در نشانی
.http://www.khamenei.ir/FA/Message/detail.jsp?id=820911B:
مقام معظم رهبری( 11 تیرماه 1385 )" اعلام سیاست های نظام دربارة بند ج اصل 44 قانون اساسی"، قابل دسترسی در نشانی
.http://www.khamenei.ir/FA/News/detail.jsp?id=850411A :
چاپ ،"spss مؤمنی، منصور، فعال قیومی، علی( 1391 )،" تحلیل های آماری با استفاده از هفتم،ویرایش چهارم، تهران، گنج دانش.

Adams R, B. and Mehran, H. (2005)., Corporate Performance, Board
Structure and its Determinants in the Banking Industry in EFA
2005 Moscow Meetings.
Bruce Hearn , 2011. The impact of corporate governance measures on
the performance of West African IPO firms. Emerging Markets
Review 12, 130–151.
Balatbat, M., Taylor, S. L, and Walter, T. S. (2004). Corporate
governance, insider ownership and operating performance of
Australian initial public offerings. Accounting and Finance
Journal,44: 299-328.
Bonn, I., Yoshikawa, T. and Phan, P. H. (2004), Effects of Board
Structure on Firm performance: A Comparison between Japan and
Australia, Asian Business & Management, 3, 105-125.
Bruton, G.D., Filatotchev, I., Chahine, S., Wright, M., 2010.
Governance, ownership structure, and performance of IPO firms:
the impact of different types of private equity investors and
تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها… 23
institutional environments. Strategic Management Journal 31
(5),491–509.
Bai, C., Q, Liu, J. Lu, F., Spng, and J. Zhang, (2004), "Corporate
governance and market valuation in china. Journal of Comparative
Economics 32: 599-616.
Chang, Sun, H.L, (2008), "The Relation Between Erning
Informativeness, Ernin Management and Corporate Governance in
the Preand Post-Sox Periods", Working Paper, SSRN.
Filatotchev, I., Wright, M., 2005. The life cycle of corporate
governance. Edward Elgar, Chltenham, UK. Filatotchev, I., Bishop, K., 2002. Board composition, share
ownership, and “underpricing” of UK IPO firms. Strategic
Management Journal 23, 941–955 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (1993), “Common risk
factors in the returns on stocks and bond”,Journal of Financial
Economics, 32(1), 3-56. Fama, E.F., 1980. Agency problems and the theory of the firm.
Journal of Political Economy 88 (8), 288–307 Garay Urbi, Gonzalez Maximilian. Corporate Governance and Firm
Value: The Case of Venezuela, Journal compilation 2008; 16(3):
194-209.
Gurunlu, M. (2009). The Evolution of Corporate
GovernanceMechanisms After Going Public: Evidence from
Turkish Panel Data, International Journal of Economic
Perspectives, Volume 3, Issue 1, 59-82. 34-La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A.,( 2008). The
economic consequences of legal origins. Journal of Economic
Literature 46, 285–332 Pfeffer, J. and Salancick, G.R. (1978). The External Control of
Organisations:a Resource-dependence Perspective. Harper &
Row, New York Eisenberg, Theodore, Sundgren, Stefan, and Martin T. Wells, (1998),
Larger board size and decreasing firm value in small Firms,
Journal of Financial Economics, 48: 35-54.
Rüdiger, F and René, M Stulz, (2010). Why do firms appoint CEOs as
outside directors?. Journal of Financial Economics, In Press,
Corrected Proof, Available online 11 March 2010 Shleifer, A. and R. Vishny. 1997. A survey of corporate governance.
Journal of Finance, 52(2), p. 737-783.
Shmid, M. M., Oesch, D., and Ammann, M. (2011). Corporate
Governance and Firm Value: International Evidence. Journal of
Empirical Finance18. PP 36-55.
24 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 13 شماره 50 تابستان 1395
Mak, Y. T. and Yuanto, K. (2003), Board Size Really Matters: Further
Evidence on the Negative Relationship Between Board Size and
Firm Value, Pulses by Singapore Stock Exchange. Mak, Y. T. and Li, Y. (2001), Determinants of Corporate Ownership
and Board Structure: Evidence from Singapore. Journal of
Corporate Finance, 7: 236-256.
Mat Nor, F., and Sulong, Z. (2010). Corporate Governance
Mechanisms and Firm Valuation in Malaysian Listed Firms.
Journal of Modern Accounting and Auditing Vol.6, No.1 , PP 18-
36
Yermack, D. (1996) Higher market valuation of companies with a
small board of directors. Journal of Financial Economics. 40, 185-
211. www.tse.tmc www.rdis.ir 45