رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت قیمت به سود در ارزیابی شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

در این تحقیق، کارایی بازار نسبت به تداوم فعالیت شرکت و احتمال انعکاس آن روی نسبت قیمت به سود آزمون شده است که آیا وقتی تداوم فعالیت شرکتی بالاتر ارزیابی شد، نسبت قیمت به سود آن نیز به نسبت قیمت به سود صنعت نزدیکتر می باشد و برعکس. در این تحقیق، برای رتبه بندی و درجه بندی شرکتها براساس تداوم فعالیت از یکی از مدل های پیش بینی ورشکستگی به نام مدل زاوگین استفاده شده است که خروجی آن به صورت عددی در دامنه صفر و یک، احتمال ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت را نشان میدهد. در استفاده از این مدل از آنجا که مدل، براساس محیط فعالیت ها و ساختار شرکتها در کشورهای دیگر تدوین شده و برای محیط فعالیت شرکتهای ایران سازگار نبود پس از انتخاب نمونه ای مرکب از 40 شرکت در بورس، ضرایب آن تعدیل و با خصوصیات شرکتهای ایرانی سازگار شد و در راستای انجام تحقیق، ابتدا اعتبار و روایی مدل با نمونه ای مرکب از 14 شرکت عادی و ورشکسته آزمون شد. بعد از اطمینان از کارایی مدل، احتمال تداوم فعالیت و ورشکستگی نمونه شرکتهای مورد نظر از صنعت خودرو محاسبه شد. همچنین با توجه به مشکل بودن ارزیابی بالا یا پایین بودن قیمت به سود، میزان دوری یا نزدیکی نسبت قیمت به سود شرکتها از نسبت قیمت سود صنعت به عنوان پارامتر مطلوب در نظر گرفته شده و محاسبه گردید. سپس وجود رابطه همبستگی معنی دار بین توانایی نسبی تداوم فعالیت محاسبه شده و میزان مغایرت نسبت قیمت به سود شرکت از نسبت به سود صنعت آزمون شد. نتایج بررسی نشان داد که درصد خطای قابل تحمل 5درصد رابطه معنی داری بین این دو متغییر وجود ندارد و نمیتوان از ارزیابی تفاوتهای میان نسبت قیمت به سود شرکتها برای پی بردن به میزان توانایی تداوم فعالیت آنها در آینده استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Companies Going Concern Evaluation and its Relation to P/E Ratio

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghaddam 1
  • Vahab Rostami 2
چکیده [English]

In this research, the Market efficiency related to going concern entity and its Probability reflect on the price/earnings ratio (P/E) was tested that whether, when going concern entity evaluated above later it's PIE become near to industry's P/E and vice versa? In this research, one of the bankruptcy production models wdll- known as zargin Model is used for sorting and ranging the entities on the base of going concern, which its output data is limited on zero and one, indicates the probability of the bankruptcy and going concern of the entity. In the use of this model, since the model was prepared on the entities' activity environment and its structure in the other countries and it wasn't consistent for Iranian corporation's activity environment, so after selection of the sample consisted of 40 corporations in the SEC, its coefficients are corrected and constituted with Iranian corporation's qualitative and in the along of doing research at first , the efficiency of the model was tested with the  sample consisted  of  14 normal and   bankrupt   and   going   concern   probabilities   for  the sample corporations of the car industry was computed. Also as regards the evaluating high and low of the P/E ratio was problem, the amount of farness and nearness of the entity's P/E to industry’s P/E are adopted and computed as favorable parameter. Then the existence of meaningful correlation relationship between computed going concern relatively ability and amount of contradiction of entity's P/E than industry's P/E was tested. The results of study showed  that  there  isn't  any   meaningful   relationship between these two parameters in the  level  of  supportable error of 5 percent   and  we cannot use the  evaluating of differences between entity's PIE to find out  the  amount their going concern ability in the future.