همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و غلبه بر نیروهای تعادلی بازار به کمک اطلاعات حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از مقاله حاضر آزمون تجربی یکی از مفروضات زیربنایی مدلهای اقتصادی در خصوص رفتار سرمایه گذاران در بازار با عنوان منطق گرایی و ارائه شواهدی از بازار سرمایه ایران در این زمینه است. بدین منظور به تبع برخی مطالعات خارجی از طریق معرفی مفهوم همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و تاکید بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام به بررسی اثر بخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی پرداخته شده است. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت و نتایج نشان می دهد اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The convergence of price and intrinsic value and overcome market forces to help balance accounting information

نویسنده [English]

  • ali saghfi