دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 1-137