انگیزه‌های رقابتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برطبقنظریه‌ی نمایندگی،برایکاهشمشکلاتوتضادهاینمایندگیبایستیسازوکارهایکنترلی مناسب به گونه‌ای اتخاذ گردد تا مدیرعامل در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند و در ارتقای سطح شفافیت‌های مالی گزارشگری به سهامداران کمک نمایند. یکی از این راه کارها توجه به انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل درقالباستراتژی‌هایی برایتقلیلبا تعارض‌ها و هزینه‌های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه‌های رقابتی بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوری محرک-پاسخ می‌باشد. در این پژوهش تعداد 72 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1395 مورد توجه قرار گرفتند و از طریق رگرسیون لوجستیک آزمون فرضیه‌های پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد، انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل باعث کاهش تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود. همچنین مشخص گردید دوره تصدی مدیر عامل تاثیر انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها را در جهت منفی تعدیل می‌کند. در نهایت مشخص گردید، انتصاب مدیر عامل جدید از درون شرکت می‌تواند به تقویت تاثیر مثبت انگیزه‌های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت‌های مالی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements: Stimulus-Response Theory Test

نویسندگان [English]

  • Hasan Valiyan 1
  • Mehdi Safari Gerayli 2
  • Mohammadreza Abdoli 3
  • Alireza Koushki Jahromi 4
1  Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Sari,
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

According to the agency theory, in order to reduce the problems and agency conflicts, appropriate control mechanisms must be adopted so that the CEO moves in the interests of the shareholders and help shareholders to improve the level of transparency of financial reporting. One of these approaches is paying attention to the competitive motivations of the CEO in the form of strategies to reduce conflicts and costs arising from the formation of agency relationships. The purpose of this research is The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements According to the moderating role of the CEO Turnover and CEO Recruited New listed companies in Tehran Stock Exchange. In this study, 72 companies were considered during the period from 2010 to 2016. The hypotheses were tested through logistic regression. The results showed that the CEO's Tournament Incentives reduced the refinement of corporate financial statements. CEO tenure also revealed the impact of CEO's Tournament Incentives of the Firm restated the Financial Restatements in order to offset the negative. Ultimately, the CEO Recruited New from within the firm could help to strengthen the positive impact of the CEO's Tournament Incentives on Financial Restatements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tournament Incentives CEO
  • Financial Restatements
  • CEO Turnover
  • EO Recruited New
پور زمانی، زهرا، طرازیان، عباس. (1395). تأثیر متقابل نوسان‌های بازده دارایی‌ها و بازده اوراق بهادار بر پاداش مدیران مبتنی بر نرخ رشد دارایی‌های نقدی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 33، شماره 1، بهار، 55-72.

حاجیها، زهره، چناری بوکت، حسن. (1392). مطالعه تاثیر انگیزه مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفرینی) برای سهامداران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره پنجم، بهار، 81-98.

حاجیها، زهره، چناری بوکت، حسن. (1394). بررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی نوین برای آزمون اثربخشی پاداش به مدیران ارشد. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4): 29-54.

حقیقت، حمید.، رحیم پور، محمد. (1396). اثر انگیزه‌های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال نهم، شماره اول، پیاپی (31)؛ بهار، 39-54.

خدادادی، ولی، نیک کار، جواد.، ویسی، سجاد. (1395). تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 52، زمستان، 53-74.

خواجوی، شکرالله، شکرالهی، احمد. (1396). بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56): 55-81.

خواجوی، شکراله، قدیریان آرانی، محمدحسین(1394). بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی. پیشرفت‌های حسابداری، 7(2)؛ 54-89.

خیراللهی، فرشید.، ایوان، فرزاد.، محبی، احسان. (1396). پیامدهای شکست گزارشگری مالی برای مدیران غیرموظف، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56): 109-132.

دیانتی دیلمی، زهرا و ملک محمدی،‌هادی. (1392). بررسی تاثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ش 13، 151-170.

مرادی، جواد.، قدیریان آرانی، محمدحسین. (1396). بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان، پیاپی 3.72، 169-192.

ملاامینی، وحید.، عبدی، حامد. (1396). خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، پژوهش حسابداری، شماره 26، پاییز، 151-168.

Aggarwal, R. K., & Samwick, A. A. (2006). Empire-builders and shirkers: Investment, firm performance, and managerial incentives. Journal of Corporate Finance, 12(3); 489–515.

Agrawal, A., & Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting scandals. The Journal of Law and Economics, 48(2), 371–406.

Almer, E. D., Gramling, A. A., & Kaplan, S. E. (2008). Impact of post-restatement actions taken by a firm on non-professional investors' credibility perceptions. Journal of Business Ethics, 80(1), 61–76.

Armstrong, C., Larcker, D., Ormazabal, G., Taylor, D. (2013). The relation between equity incentives and misreporting: the role of risk-taking incentives. J. Financ. Econ. 109, 327–350.

Baker, G. P., Jensen, M. C., & Murphy, K. J. (1988). Compensation and incentives: Practice vs. theory. The Journal of Finance, 43(3), 593–616.

Bebchuk, L. A., & Fried, J. M. (2003). Executive compensation as an agency problem. The Journal of Economic Perspectives, 17(3), 71–92.

Bebchuk, L. A., Cremers, K. M., & Peyer, U. C. (2011). The CEO pay slice. Journal of Financial Economics, 102(1), 199–221.

Bebchuk, L., Cohen, A., Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance? Rev. Finan. Stud. 22 (2), 783–827.

Bloom, M., & Michel, J. G. (2002). The relationships among organizational context, pay dispersion, and among managerial turnover. Academy of Management Journal, 45(1), 33–42.

Bognanno, M. L. (2001). Corporate tournaments. Journal of Labor Economic, 19(2): 290–315.

Brockman, P., X. Martin, and E. Unlu. (2010). Executive compensation and the maturity structure of corporate debt, Journal of Finance, 65(3): 1123–1161.

Chen, J., Ezzamel, M., & Cai, Z. (2011). Managerial power theory, tournament theory, and executive pay in China. Journal of Corporate Finance, 17(4): 1176–1199.

Chen, Z., Huang, Y., & Wei, K. J. (2013). Executive pay disparity and the cost of equity capital. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(03): 849–885.

Cheng, S., & Firth, M. (2006). Family ownership, corporate governance, and top executive compensation. Managerial and Decision Economics, 27(7): 549–561

Conyon, M. J., & He, L. (2011). Executive compensation and corporate governance in China. Journal of Corporate Finance, 17(4), 1158–1175.

De Miguel, A., Pindado, J., De La Torre, C. (2004). Ownership structure and firm value: new evidence from Spain. Strat, Management Journal, 25(12): 1199–1207.

Di Meo, F., García Lara, J, M., Surroca, J, A. (2017). Managerial entrenchment and earnings management, Journal of Accounting and Public Policy, 36(2): 399–414.

Dutta, I., Dutta, Sh., Raahemi, B. (2018). Detecting Financial Restatements Using Data Mining Techniques, Expert Systems with Applications, doi: 10.1016/j.eswa.2017.08.030

Eriksson, T. (1999). Executive compensation and tournament theory: Empirical tests on Danish data. Journal of Labor Economics, 17(2): 262–280.

Fredrickson, J.W., Hambrick, D.C., Baumrin, S. (1988). A model of CEO dismissal. Academy Management, 13(2): 255–270.

Gertsen. F., Van Riel C., & Berens, G. (2006). Avoiding reputation damages in financial restatements. Long Range Planning, 39 (3): 429-456

Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., 2003. Corporate governance and equity prices. Q. J. Econ. 118 (1), 107–156.

Gomulya, D., & Boeker, W. (2014). How firms respond to financial restatement: CEO successors and external reactions. Academy of Management Journal, 57(6); 1759–1785.

Hass, L. H., Tarsalewska, M., & Zhan, F. (2016). Equity incentives and corporate fraud in China. Journal of Business Ethics, 138(4), 723–742.

Henderson, A. D., & Fredrickson, J. W. (2001). Top management team coordination needs and the CEO pay gap: A competitive test of economic and behavioral views. Academy of Management Journal, 44(1), 96–117

Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. (2008). The importance of distinguishing errors from irregularities in restatement research: The case of restatements and CEO/CFO turnover. The Accounting Review, 83(6), 1487–1519.

Huang, W., & Boateng, A. (2017). Executive shareholding, compensation, and analyst forecast of Chinese firms. Applied Economics, 49(15): 1459–1472.

Jia, N. (2018) Tournament incentives and audit fees, Journal of Accounting and Public Policy, http://dx.doi.org/10.1016/ j.jaccpubpol.2017.07.005

Kale, J. R., Reis, E., & Venkateswaran, A. (2009). Rank-order tournaments and incentive alignment: The effect on firm performance, The Journal of Finance, 64(3), 1479–1512.

Karpoff, J. M., Lee, D. S., & Martin, G. S. (2008). The cost to firms of cooking the books. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(03), 581–611.

Kato, T., & Long, C. (2006). Executive compensation, firm performance, and corporate governance in China: Evidence from firms listed in the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. Economic Development and Cultural Change, 54(4), 945–983

Kato, T., & Long, C. (2011). Tournaments and managerial incentives in China's listed firms: New evidence. China Economic Review, 22(1), 1–10.

Kini, O., & Williams, R. (2012). Tournament incentives, firm risk, and corporate policies. Journal of Financial Economics, 103(2): 350–376.

Lazear, E. P., & Rosen, S. (1981). Rank-order tournaments as optimum labor contracts. Journal of Political Economy, 89(5), 841–864.

Lev, B. (2003). Corporate earnings: Facts and fiction. Journal of Economic Perspectives, 17 (2), 27-50.

Liao, L., Liao, G. M., & Shen, H. B. (2009). Operating risk, promotion incentive and corporate performance. China Industrial Economics, 8, 119–130.

Lin, B., & Lu, R. (2009). Managerial power, compensation gap and firm performance Evidence from Chinese public listed companies. Global Finance Journal, 20(2):153–164.

Mather, P., Ramsay, A. (2007). Do Board Characteristics Influence Impression Management through Graph Selectivity around CEO Changes? Australian Accounting Review, 42(17), 84-95.

Palmrose, Z. V. & Scholz, S. (2004). The circumstances and legal consequences of non-GAAP reporting: Evidence from restatements. Contemporary Accounting Research, 21 (1), 139-180

Palmrose, Z.-V., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2004). Determinants of market reactions to restatement announcements. Journal of Accounting and Economics, 37(1), 59–89.

Romanus, R. N., Maher, J. J., & Fleming, D. M. (2008). Auditor industry specialization, auditor changes, and accounting restatements. Accounting Horizons, 22(4), 389–413

Shen, W. (2003). The dynamics of the CEO-board relationship: an evolutionary perspective. Academ Management, 28 (3), 466–476.

Srinivasan, S. (2005). Consequences of financial reporting failure for outside directors: Evidence from accounting restatements and audit committee members. Journal of Accounting Research, 43(2), 291–334.

Klinger E, Cox WM. (2004). Motivation and the theory of currentconcerns.Hand book of motivational counseling: Concepts, approaches, and assessment, England: john wiley & sons; p. 3-27.

Sell LA, Morris JS, Bearn J, Frackowiak RSJ, Friston KJ, Dolan RJ.  (2000). Neural responses associated with cue evoked emotional states and heroin in opiate addicts. Drug Alcohol Depen;60(2): 207-16.

Tang, S., & Sun, Z. (2014). Political connection, top management compensation and corporate future performance. Management World, 5, 93–105

Warner, J. B. & Watts, R. L. & Wruck, K. H. (1988). Stock Price and Top Management Changes. Journal of Financial Economics. 20(1): 431-460.

Wu, M. (2002). Earnings restatements: A Capital Market Perspective. Working Paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract = 1844265.

Xin, Q. Q., & Tan, W. Q. (2009). Market-oriented reform, firm performance and executive compensation in Chinese state-owned enterprises. Economic Research Journal, 11(10): 68–81

Zhang, H., Huang, H, J., Habib, A. (2018). The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements: Evidence From China, InternationalJournal of Accounting, https://doi.org/10.1016/ j. intacc.2018.05.002