پیش بینی درماندگی مالی بر مبنای الگوی ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 عضو هیت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

از آنجا که اطلاعات بازار و ارزش جاری داراییهای شرکت، هشدار مهمی در مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آن در آینده است، استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نبوده و از اطلاعات بازار نیز جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده کند، ضروری به نظر می رسد و با توجه به پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکت ها، اقتصاد کشور و نهادهای پولی و مالی به همراه دارد، استفاده از روشهایی که بتواند وقوع ناتوانی مالی را پیش بینی نموده و از هدر رفتن ثروت جلوگیری نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این اهمیت، هدف مقاله بررسی و برآورد الگوی مناسبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای پیش بینی درماندگی مالی می باشد. بدین منظور تعداد سیزده متغیر که شامل هشت متغیر حسابداری و پنج متغیر بازار می باشد برای تعیین درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر رگرسیون لجستیک و دوره زمانی از 1383تا 1392 می باشد، در این دوره اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1040 شرکت- سال) شامل40 شرکت درمانده و 64 شرکت غیردرمانده استفاده شد و نتایج نشان دهنده تایید فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95% می باشد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار، توانایی پیش بینی کنندگی درماندگی شرکت ها را داشته و باتوجه به بررسی تداوم فعالیت شرکت ها می تواند موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Financial Distress with using combined model of Accounting and Market Data with Logistic Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Pari Khodakarimi 1
  • Parviz Piri 2
چکیده [English]

Today’s, bankruptcy and financial distress is one of the important factors for decision making process of market participants, so the need to predicting them with using a suitable model is the manifest of financial market analysts and investors because it have a significant effect on shareholders' wealth in the market. With such importance, the aim of this paper is to introduce a suitable model for predicting financial distress at Tehran stock exchange listed companies.For achieving this goal, thirteen variables including eight accounting and five market variables were used to determine financial distress with applying Logistic regression method from 2008 to 2016. For testing research hypothesis, the dates of 928 firm-year (522 distressed and 406 sound firm -year) was gathered listed in Tehran Stock Exchange (1040 firm-year).The results showed that a combination of accounting and market dates can predict distress in firms and can be a ground for further studies on financial distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting and Market Variables
  • Financial Distress
  • Logistic regression
احمدپور، احمد، شهسواری، معصومه، عموازده خلیلی، (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (51)، 9-34.

افلاطونی، عباس (1395)، تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری،مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (50)، 185-203.

پور حیدری، امید کوپائی حاجی، مهدی(1389)، پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، ص 46-33.

پورزمانی، زهرا، توانگرحمزه کلایی، افسانه و آوا، کیارسی(1388)، بررسی الگوی لوجیت وتحلیل تمایزی چند متغیره در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه حسابداری و مالی، ص 122-95.

خوش طینت، محسن و قسوری، محمود تقی(1384)، مقایسه بین نسبت های مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبت های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام نسبت های مای بر ترازنامه و سود(زیان) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، فصلنامه مطالعات حسابداری، سال سوم، شماره 9، ص 63-61.

رستمی، محمد رضا، فلاح شمس، میر فیض و فرزانه اسکندری(1390)، ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک ، پژوهش های مدیریت ایران، دوره پانزدهم، شماره3، ص 129-147.

ستایش، محمد حسین و منصوری، شعله، (1393)، بررسی مقایسه ‏ای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‏های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته‏ شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 16 (1)، 99-112.

سعیدی، علی و آقایی، آرزو( 1388)، پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 56، ص 78-59.

فدایی نژاد، محمد اسماعیل و سلیم فرشاد(1394)،تجزیه و تحلیل رابطه درماندگی مالی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 2، ص 243-262.

قالیباف اصل، حسن و افشار، منیژه ( 1393)، بررسی کاربرد استفاده از مدل KMV در پیش بینی ریسک و ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه با نتایج مدا رتبه Z آلتمن، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 21.

کردستانی، غلامرضا، غیور، فرزاد و علی، آشتاب(1390)، مقایسه کارآیی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 15، ص 191 -205.

کرمی، غلامرضا و سید محسنی، سید مصطفی (1391)، سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 10،ص 116-93.

محسنی، رضا آقا بابایی، رضا و وحید محمد، قربانی (1392)، پیش بینی درماندگی مالی با بکار بردن کارایی به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست ویکم، شماره 65، ص 146-123.

منصورفر، غلامرضا، غیور، فرزاد و بهناز، لطفی(1392)، ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره 18.

منصورفر، غلامرضا، غیور، فرزاد و بهناز، لطفی(1394)،  توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، دوره5، شماره 1، پاییز1394، ص 177-195.

مهرانی، ساسان، مهرانی، کاوه، کرمی، غلامرضا و یاشار، منصفی(1384)،  بررسی کاربرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، ص 131-105.

موسوی شیری، سید محمود و طبرستانی، محمدرضا (1390)، توانایی مدل مبتنی بر تحلیل لوجیت در پیش بینی درماندگی مالی و تأثیر متغیر کارایی در بهبود مدل، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هجدهم، دوره جدید، ص 47-1.

نبوی چاشمی، سید علی، احمدی، موسی و صادق مهدوی، فرح آبادی(1389)،  پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت، مجاه مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، ص 81-55.

Altman, E. I (1998), "Financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of the corporate bankruptcy", The Journal of Finance, Vol. 23. PP: 589-609. 

Acosta-González, E., & Fernández-Rodríguez, F, Ganga H, (2017), Predicting Corporate Financial Failure Using Macroeconomic Variables and Accounting Data, Computational Economics, Accepted

Agarwal, V. and Taffler, R.J (2008), "Comparing the performance of market-based and accounting-based bankruptcy prediction models", Journal of Banking and Finance, Vol. 32. PP: 1541-1551.

Beavar, W.H (1966), "Financial ratios as predictions of failure", Journal of accounting Research, Vol. 4. PP: 71-111.

Charalamrambakis, E. Vangelos, Espenlaub, Susanne and Garrett, Ian (2009), ''On the prediction financial of Distress for UK Firms: Does the Choice of Accounting and Market Information Matter?", Review of Quantitative Finance and Accounting. PP: 1-28

Chiaramontea L, Casu B, (2017), Capital and liquidity ratios and financial distress. Evidence from the European banking industry, The British Accounting Review, 9(2), 138-161

Gordon, M. J. (1971), ''Towards a Theory of Financial Distress'', the Journal of Finance", Vol.26. PP: 347-356.

Lee, C. Y., & C.C.Chang, (2010), "Applying financial database in an enterprise financial distress warning system”, international research journal of finance and economics. 54, PP: 53-62.

Masaki, M. (2010), "Analysis of cash flow models", Journal of the Contemporary Accounting Research, Vol. 14. PP: 601-6260.

Martin, S. and Peat, M. (2009), "A comparison of the information content of the accounting and market measures in distress prediction", Infinit Conference on International Finance.

Shumway, T (2001), "Forecasting bankruptcy more accurately: a simple hazard model", Journal of business, N. 21, P:214.

Tinoco, Mario. Hernandez and Wilson, Nick (2013), ''Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting market and macroeconomic variables'', International Review of Financial analysis, Vol. 30. PP: 394-419.

Zmijewski, M.E (1984)."Methodological Issues Related to the Estimation of financial Distress prediction models”, Journal of Accounting Research, Vol.24. PP: 59-82.