دوره و شماره: دوره 14، شماره 55 - شماره پیاپی 14، پاییز 1396، صفحه 1-196 
2. راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی

صفحه 31-70

10.22054/qjma.2017.24956.1663

محمدرضا نیکبخت؛ ذبیح الله رضایی؛ وحید منتی