دقت پیش‌بینی رفتار هزینه‌ها در پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آﮔﺎﻫﯽ از دورﻧﻤﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران بر ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه انجام می‌گیرد. لذا دقت این پیش‌بینی‌ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده‌ که خطای پیش‌بینی هزینه‌ها از خطای پیش‌بینی فروش بیشتر بوده و تاثیر چشمگیری بر خطای پیش‌بینی سود دارد. طبق این تحقیقات، علت خطای پیش‌بینی هزینه‌ها عدم درک و توجه به اطلاعات رفتار هزینه می‌باشد. در تحقیق پیش‌رو با مطالعه اطلاعات 104 شرکت طی سال‌های 1393-1388، دقت پیش‌بینی رفتار هزینه‌ها توسط مدیران بررسی شد. در این راستا شرکت‌های دارای خطای پیش‌بینی فروش مساعد و نامساعد تفکیک و خطای پیش‌بینی سود شرکت‌هایی که قدرمطلق خطای پیش‌بینی فروش آنها معادل بود، با یکدیگر مقایسه گردید. در صورتی که خطای پیش‌بینی سود این شرکت‌ها تفاوت معناداری نداشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که مدیران در پیش‌بینی‌های خود به رفتار هزینه توجه دارند. نتایج آزمون‌های آماری t و من‌ویتنی نشان داد که مدیران تغییرپذیری هزینه‌های شرکت را به درستی پیش‌بینی نمی‌کنند؛ اما رفتار هزینه را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کنند. تناسب خطای پیش‌بینی سود و خطای پیش‌بینی فروش بیانگر آن است که علت اصلی خطای پیش‌بینی سود، خطا در پیش‌بینی فروش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost Behavior Forecast Accuracy in Earning Forecast of Tehran Stock Exchange Companies

نویسندگان [English]

  • Ghasem blue 1
  • Zahra Farjam 2
چکیده [English]

Aware of the economic performance of the business in the future will help potential investors and Creditors in economic decisions. Investment decision taken on the basis of forecasted earnings. Therefore the accuracy of these predictions is important. Prior research has shown that cost forecast error is more than sales forecast error and has more effect on the earning forecast error and claimed that this error is due to ignoring the cost behavior. This research was investigated cost behavior forecast accuracy by studying 104 company from 2010-2015. Samples were separated to companies with symmetrical (equal) favorable and unfavorable sales forecast error and were compared. T test and Mann-Whitney tests were used for this purpose. The results showed that managers are not predicting the cost variability correctly; however, due to the symmetry of the earning forecast error in firms with equal sales forecasting error, it can be concluded that managers generally pay attention to cost behavior in their predictions. In other words, according to the proportion of sales forecast error and cost forecast error, the main reason for the earning forecast error is the error in predicting sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning forecast error
  • Sale forecast error
  • Cost Forecast Accuracy
  • Cost Behavior
  • cost variability
احمدی، م، (1387)، توانمندی اقلام ثابت و متغیر هزینه در پیش‌بینی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

اسماعیل زاده، ع. و مهرنوش، ع. (1393)، رابطه چسبندگی هزینه ها با کیفیت سود و خطای پیش‌بینی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (21): 37-61.

شباهنگ ،ر، (1382). تئوری حسابداری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، سازمان حسابرسی، جلد اول.

قائمی، م. ؛ اسکندرلی، ط.، (1392)، بررسی رفتار مدیران در پیش‌بینی سود، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11، 40: 53-75.

خالقی مقدم، ح، کرمی، ف، (1387)، پیش‌بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر چسبندگی هزینه، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 6، 23، 19-43.

خالقی مقدم، ح، آزاد، م (1383)، محتوای اطلاعاتی پیش‌بینی سود شرکت‌ها، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 2، 7، 33-54.

خوش طینت، م، اکبری، م، (1386)، ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش‌بینی سود توسط مدیریت، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5، 19، 21-49.

مرادی‌خواه، ف، (1390)، رابطه رفتار هزینه و پیش‌بینی سود توسط مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

ملکیان، ا؛ احمدپور، ا؛ رحمانی نصرآبادی، م و دریایی، ع؛ (1389)، عوامل موثر بر دقت سود پیش‌بینی شده توسط شرکت ها،  ﻓﺼﻠﻨامه ﺑﺮرسی‌هایﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮسی . 17 (61): 23-38.

مومنی، م و فعال قیومی، ع، (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده از spss، انتشارات کتاب نو.

نجیب‌زادگان، س.، (1393)، رابطه چسبندگی هزینه‌ها و سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

Anderson, M. C, Banker R, Janakiraman S. (2003). Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”?. Journal of Accounting Research; 41(1): 47-63.

Ertimur, Y., J. Livnat, and M. Martikainen. (2003). Differential market reactions to revenue and expense surprises. Review of Accounting Studies, 8: 185-211.

Kaznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earning management. Journal of Accounting Research 37.

Kenji. Yasukata, (2014), Management Forecasting Japan: Do Managers Accurately Estimate Costs When They Issue Management Forecasts? Available at SSRN.

Kim, M., and J. Prather-Kinsey. (2010). An additional source of financial analysts’ earnings forecast errors: Imperfect adjustments for cost behavior. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 25: 27-51.

Koch. A. S, (2002) "Financial Distress and the Credibility of Management Earnings Forecasts" Working Paper, Carnegie Mellon University.

Weiss, D. Ciftci, M. and Mashruwala, R. (2014), Implications of Cost Behavior for Analysts’ Earnings Forecasts, Available at SSRN.

Weiss, D. (2010). Cost behavior and analysts’ earnings forecasts. The Accounting Review 85 (4):1441-1471.