موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در توسعه اقتصادی هر کشور، نظام حسابداری وظیفه فراهم ساختن اطلاعات مالی دقیق، به موقع و قابل
اطمینان مورد نیاز برای مراحل گوناگون فرایندهایی چون تهیه، اجرا و کنترل پروژه های توسعه ای را به عهده
دارد. در نتیجه، این واقعیت را نمی توان کتمان نمود که در کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران، گسترش و
توسعه حسابداری بخشی از زیرساخت های لازم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد
از سوی دیگر و با توجه به مطالعات انجام شده و شواهد موجود، چنین به نظر می رسد که نظام آموزشی
حسابداری در ایران از نارسایی های بنیادی برخوردار است و در نتیجه امکان پرورش استعدادها و تربیت افراد
متخصص مورد نیاز برای بخش های گوناگون را به گونه ای که انتظار می رود، ندارد. جهت رفع چنین
کاستی هایی، شناسایی موانع پیشرفت اولین اقدامی است که باید در جهت حذف موانع موجود برداشته شود.
در تحقیق حاضر، ابتدا به شناسایی و تعیین درجه اهمیت عواملی پرداخته شده است که به عنوان موانع
پیشرفت آموزش حسابداری مطرح می باشند و در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادهایی جهت
رفع موانع شناسایی شده ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تسلط ناکافی استادان و دانشجویان
رشته حسابداری به زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات، مهم ترین عاملی بوده که به عنوان مانع پیشرفت آموزش
حسابداری به شمار آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Barriers of Accounting Education Development in Iran

نویسندگان [English]

  • R Baghoomian 1
  • A Rahimi Baghi 2
چکیده [English]

The economic development necessitate that accounting system should provide accurate, on-time, and reliable information to all parties involved in the planning, implementation and controlling of development projects. So in developing countries such as Iran, accounting education and its development is part of the infrastructure required for economic development.
Past studies shows that Iranian accounting education system suffers from some fundamental deficiencies, and does not identify and educate true talents to create essential expertise for different sectors as expected. To remove such barriers, identification of development barriers will be the first step to be taken.
This research, tries to recognize these barriers, and to determine how much important is each of them. At the end, some recommendations have been presented to remove those barriers based on the results. The results show that poor English language ability and IT skills is the most important factor which can be considered as accounting education development barrier in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Accounting education
.1 اعتمادی، حسین و علی نیک خوواه آزاد. ) 1333 (. شناسایی عوامل و موانع رشد آموزش
حسابداری در ایران و ارائه برنامه کارا و کارآم . د مجلوه مودرس . شوماره 6، بهوار 33 ، ص ص
- .131 111
.1 ، به آیین، یعقوب. ) 1324 (. تفکر انتقادی در آموزش حسابدار . ی مجلوه حسوابرس . شوماره 35
- .45 پاییز 24 ، ص ص 49
.3 دلاور، علی. ) 1323 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. )چاپ سووم(،
تهران: انتشارات رشد.
.5 رودکی، جمال. ) 1332 (. راهبردهای اساسی نظام جامع آموزش حسابداران آینده ایران تحلیلی
از نظام های پیشنهادی آموزش حسابداری کشورهای در حال توسع . ه مجلوه حسوابدار . ویوژه
- .44 پنجمین سمینار سراسری حسابداری، شماره 133 ، آذر 32 ، ص ص 66
.4 عرب مازار یزدی، محمد، حجت ثابتی و علوی گلوی. ) 1326 (. آموزش حسابداری در عصر
- .16 فناوری اطلاعات و ارتباطا . ت مجله حسابدار. شماره 193 ، دی 26 ، ص ص 31
.6 ، گرگز، منصور. ) 1339 (. آموزش حسابداری؛ تنگناها و راهکاره.ا مجله حسابدار. شوماره 136
- .13 اردیبهشت 39 ، ص ص 19
.3 مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی. ) 1326 (. تحلیل های آماری با استفاده از SPSS . )چواپ
اول(، تهران: نشر کتاب نو.
.2 مجله حسابدار. ) 1335 (. گفتگو با دکتر علی ثقفی درباره برپایی دوره دکتری حسابدار . ی مجله
- .31 حسابدار. شماره 139 ، مرداد 35 ، ص ص 34
.9 مجله حسوابرس . ) 1321 (. میزگرد رویکردهای نوین و سنتی آموزش و چالش های آن در رشته
- .19 حسابدار . ی مجله حسابرس. شماره 13 ، آذر و دی 21 ، ص ص 33
.13 مجله حسابرس. ) 1324 (. میزگرد آموزش و پژوهش حسابداری در ایران. مجلوه حسوابرس.
- .16 شماره 35 ، پاییز 24 ، ص ص 39
.11 محمدزاده سالطه، حیدر و سونیا پناهی. ) 1323 (. ظهور عصر فناوری اطلاعات افول روش های
- .91 سنتی آموز . ش مجله حسابرس. شماره 51 ، زمستان 23 ، ص ص 93
.11 نوروش، ایرج. ) 1332 (. به سوی آینده ای برای زیرساخت حسابداری کشورهای در حال توسع . ه
- .43 فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 19 ، مهر 32 ، ص ص 25
13. Albrecht, W. S., and R. J. Sack. (2000). Accounting Education: Charting the Course through a Perilous Future. Sarasota, Florida: American Accounting Association.
14. Bill, B. (2010). The Development of Accounting Education. University of Missisippi, (Cited 29 June 2011), On-line available at: http://commons.AAAhq.org/posts/f70b7ee91d.
موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران 31
15. Brookner, L., and E. Heilman. (1960). Technical Assistance in Accounting in Turkey. The Accouting Review. Vol. 35, No. 1, Jan. 60, pp. 33-36.
16. Nelson, I. T., V. P. Vendrzyk, J. J. Quirin, and S. E. Kovar. (2008). Trends in Accounting Student Characteristics: Results from a 15-Year Longitudinal Study at FSA Schools. Issues in Accounting Education, Vol. 23, No. 3, pp. 373-389.
17. Urbancic, F. R. (2009). Individual and Institutional Contributors to Research in Accounting Education. The Accounting Educators’ Journal, Vol. 19, pp. 21–44.