رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از متغیرهایساختار مالکیت (مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت) وترکیب هیئت مدیره (اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل) به عنوان معیارهای اندازه­گیری حاکمیت شرکتی و از نسبت میانگین موجودی کالا به فروش به عنوان معیار اندازه‌گیری کارایی مدیریت موجودی کالا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بین مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با کارایی مدیریت موجودی کالا رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما بین تمرکز مالکیت با کارایی مدیریت موجودی کالا رابطه‌ای معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه متغیرهای اندازه هیأت مدیره و کارایی مدیریت موجودی کالا مستقیم و معنادار و رابطه بین دوگانگی نقش مدیرعامل و درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره با کارایی مدیریت موجودی کالا شرکت­ها معکوس و معنادار می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Corporate Governance and Efficiency of Inventory Management (Evidence from Tehran Stock Exchange)

 1. حساس یگانه،یحیی.(1384) . "مفاهیم حاکمیت شرکتی"، نشریهحسابدار، شماره 167،  30-33.
 2. حساس یگانه، یحیی، شعری، صابر و سید حسین خسرونژاد. (1387). "  رابطه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی‌ها، اندازه شرکت با مدیریت سود"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 24، 116-79.
 3. زارع، غلام حسن .(1389). "بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 4. ستایش، محمد حسین و مصطفی کاظم نژاد .(1389). "بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، شماره 1،  29 -51.
 5. ستایش،محمدحسین،کاظم­نژاد،مصطفی و امیر سروستانی. (1391). "بررسیتأثیرکیفیتافشابرعملکردجاریوآتیشرکت­هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران"،مجلهبررسی­هایحسابداریوحسابرسی،شماره 3، 1-20.
 6. صدیقی، روح‌ اله. (1392). "ارتباط ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 37، 126-99.
 7. عرب صالحی، مهدی و محمدعلی ضیایی. (1389). "ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره 5، 39 - 56.
 8. مقدم، عبدالکریم و ابوالفضل مؤمنی یانسری. (1391). "بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های نظام راهبری شرکت بر تصمیم‌های ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 2،  123 - 136.
 9. مشایخ، شهناز و راضیه ماه آورپور. (1388). "بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 23، 122-107.
 10. نمازی، محمد و احسان کرمانی. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 53: 83-100.
 11. نمازی،محمدوشکرالهخواجوی (1383). "سودمندیمتغیرهایحسابداریدرپیش­بینیریسکسیستماتیکشرکت­هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران".بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی،شماره 38، 93-119.
 12. نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی.(1392). "بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارآیی فنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، شماره 12، 35 -57.
 13. نمازی، محمد. (1382). " نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی"، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 1،  63-87.
 14. نمازی، محمد، زارع حسین آبادی، علی و محمد جواد غفاری. (1391). "بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا، سود آوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 2،  1-18.
 15. هاشمی،سید عباس و شهرام کمالی. (1389). "حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی"، حسابداری و مدیریت مالی، شماره 2، 193-214.
 16. هاشمی،سید عباس و کیوان بکرانی. (1389) . " مروریبرادبیاتتأثیرپذیریتصمیماتسرمایهازساختارمالکیتوسازوکارهاینظامراهبری "،نشریهحسابداری و مدیریت مالی، شماره2 ، 111-128.
  1. Ameer, R. (2010). “The role of institutional investors in the inventory and cash management practices of firms in Asia”. J. of Multi. Fin. Manag, Vol 20: 126–143.
  2. Bushman, R. & A. Smith (2001). “Financial accounting information and corporate governance”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, 237–333.
  3. Carpenter, R. E., Fazzari, S.  M.,  &B. C. Petersen, (1994). “Inventory  investment,  internal finance fluctuations, and the business cycle”. Brookings Paper on Economic Activity, Vol. 25, 75–138.
  4. Dittmar, A., Mahrt-Smith, J. & H. Servaes (2003). “International corporate governance and corporate cash holdings”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 38, 111–133.
  5. Earnhart. D. & L. Lizal. (2006). “Effects of Ownership and Financial Performance on Corporate Environmental Performance”. Journal of Comparative Economics. Vol. 34, 111-129.
  6. Elsayed, K. (2011). “Board size and corporate performance: the missing role of board leadership structure”. Journal of Management and Governance. Vol28, 2103–2134.
  7. Elsayed, Kh. & H. Wahba, (2013). “Reinvestigating the relationship between ownership structure and inventory management: A corporate governance perspective”, International Journal of Production Economics, Vol. 143, 207-218.
  8. Fama, E. & C. Jensen (1983). “Separation of ownership and control”. Journal of Law Economics, Vol. 26, 301–325.
  9. Faulkender, M. & R. Wang (2006). “Corporate financial policy and the value of cash holdings”. Journal of Finance,  Vol. 61, 1957–1990.
  10. Finkelstein, S. & R. D’Aveni (1994). “CEO duality as a double-edged sword: how boards of directors balance entrenchment avoidance and unity of command”. Academy of Management Journal, Vol. 37, 1079–1108.
  11. Jensen, M. & M. Meckling (1976). “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of Financial Economics, Vol. 3, 305–360.
  12. Kumar. J. (2003). “Does Ownership Structure Influence Firm value? Evidence form India”. Working paper. [Online]. www.ssrn.com
  13. Lasfer, M. (2006). “The interrelationship between managerial ownership and board structure”. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 33, 1006–1033.
  14. Morck. R, Schlrifer. A & R.W. Vishney (1988). “Management ownership and market valuation: An empirical analysis”. Journal of Financial Economics. Vol.20, 293-315.
  15. Osman Imam, M. & M. Malik (2007). “Firm Performance and Corporate Governance Through Ownership Structure: Evidence from Bangladesh Stock Market.”,International Review of Business Research Papers, Vol .3,88-110.
  16. Ozkan, A. & N. Ozkan (2004). “Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies”. Journal of Banking and Finance, Vol. 22, 2103-2134.
  17. Pinkowitz, L., Stulz, R. & R. Williamson (2006). “Does the contribution of corporate cash holding and dividends to firm value depend on governance? A cross-country analysis”. Journal of Finance. Vol. 61, 2725–2751.
  18. Rose. C. (2005). “Managerial Ownership and Firm Performance in Listed Danish Firms: In Search of the Missing Link”. European Management Journal. Vol. 23, 542-553.
  19. Short, H. & K. Keasey (1999). “Managerial ownership and the performance of firms: evidence from the UK”. Journal of Corporate Finance, Vol. 5, 79–101.
  20. Tribo, J. A., (2007). “Ownership structure and inventory policy”, International Journal of Production Economics ,Vol.108, 213-220.
  21. Weisbach, S., (1988). “Outside directors and CEO turnover”. Journal of Financial Economics, Vol. 20, 431–460.
  22. Zhou, X., (2001). “Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance: comment”. Journal of Financial Economics, Vol. 62, 559–571.