تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی وقابلیت‌های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری دانشکده حسابداری ومدیریت ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین‌ شاخص‌های ارزیابی عملکردمالی، ‌بررسی کفایت وقابلیت شاخص‌های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت‌های سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری تهران می‌باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش‌های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری‌های کشورهای توسعه یافته وقوانین ومقررات مربوطه مطالعه وشاخص‌های این نوع ارزیابی تعیین و از طریق بکارگیری روش دلفی فازی ونظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفت. پس ازآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص‌های هریک از مولفه‌ها از آزمون "تحلیل عاملی تاییدی" استفاده گردید، تا مشخص شود که هر یک از شاخص‌های مربوط به هر مولفه چه نقشی درارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران ایفا می‌کند.افزون بر این، کفایت وقابلیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت پاسخگویی مالی، از طریق مقایسه شاخص‌های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص‌های مورد اجماع ارزیابی گردید. در نهایت، قابلیت‌های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری برای تامین اطلاعات مورد نیاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
‌ نتایج تحقیق نشان داد که از50شاخص ارزیابی عملکرد مالی مستخرجه ازمبانی نظری وپژوهش‌های انجام شده، تعداد 41 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی راکسب نموداما با انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص گردید تنها 26 شاخص از اهمیت کافی برخوردار بود.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد، شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی موجود درشهرداری تهران، تقریباً بانیمی از شاخص‌های مورد اجماع اعضای خبرگان شرکت کننده درگروه تحقیق دلفی منطبق است؛ این درحالی است که، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری ، بخش در خور ملاحظه از اطلاعات واقعی ومورد نیاز سیستم ارزیابی عملکرد مالی این نهاد را تامین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of financial performance measurement indicators and accounting system capabilities for financial accountability in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

 • MOZHGAN MOHARRAMI 1
 • jafar babajani 2
1 Ph.D. Student of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Profesoor of accounting ,Accounting & Management Faculty,Allameh Tabatabaie university
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine financial performance measurement indicators, assess the adequacy and capability of existing indicators, and evaluate the capabilities of the accounting system to fulfill the financial responsibility of Tehran Municipality. In order to, theoretical fundamentals and the literature related to the assessment of the performance of municipalities in developed countries and relevant laws and regulations were first studied; then the indicators for this type of evaluation were determined and agreed through the use of the Fuzzy Delphi methodology and expert opinion polls. Subsequently, the "confirmatory factor analysis" test was used to determine the factor load of each component’s indicators. Additionally, the adequacy and capability of performance measurement indicators in Tehran Municipality were assessed in order to fulfill the responsibility of financial accountability by comparing the indicators of performance evaluation with the consensus indicators in a specialized community. Finally, the accounting system capabilities of Tehran Municipality were evaluated to provide the information needed. The results of the study showed that out of 50 indicators of financial performance evaluation derived from theoretical fundamentals and researches, the Delphi group obtained 41 general consensus indicators, but only 26 indicators were sufficiently important by doing a confirmatory factor analysis. On the other hand, the results of the research showed that the indicators of financial performance evaluation in Tehran's municipality are identical to half of the consensus indicators. However, the Municipality's accounting system provides a considerable part of the actual necessary information of the entity's financial performance measurement system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: performance evaluation
 • financial performance measurement indicators
 • accounting system
 • financial accountability responsibility
ابارشی، احمد حسینی،  سید یعقوب. (1390).  مدل‌سازی معادلات ساختاری، تهران،  انتشارت جامعه‌شناسان، ص 21.

 احسانی فرد، علی اصغر واحسانی فرد، مهدی.(1392). «ارائه مدل راهبردی سنجش، مدیریت وارزیابی عملکردموثرشهرداریها با تلفیق دو مدل مورد پژوهش: مناطق 3 و 18 شهرداری تهران؛ EFQM و BSC »، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31، ص7-26.

آخوندیان، محمدجواد. (1391). «ارزیابی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد مناطق مختلف شهرداری با رویکرد فازی، مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری ساری»، چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مشهد. ص42.

باباجانی، جعفر. (1382). «مسئولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری دولتی موضوع بیانیه شماره 34 (GASB)»، پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی ، مازندران ، شماره هشتم.

طبرسا، غلامرضا. (1378). «بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی»، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور. سال 5، ش 14. 

 1. Ahmed M. Al-Baidhani. (2008). "The Use Of Balanced Scorecard As A Tool For Performance
 2. Management And Plannin", The German University In Cairo، 108.
 3. Bigliardi. Barbara, Ivo Dormio. Alberto, Galati. Francesco. (2011). "Balanced Scorecard For The Public Administration", Issues From A Case  study,International Journal Of Business, Management And Social Sciences, Vol. 2, No. 5, Pp. 1-16.
 4. Canadian Institute of Chartered Accountants، Public Sector Accounting Board. (2004). "Performance Reporting، " available at:www.cica. ca/index. cfm/ciid/15602/la_id/1.htm
 5. Cengiz Kahraman. (2009). "Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover", Volume 16 of Springer optimization and its applications, 44
 6. Chen، N.X.، Zhang، y.j.(2009)."Principal Component Analysis of Triangular Fuzzy Number Data fuzzy", information and engineering ,vol، 2، 797-808.     
 7. Cheng, J. H. , Lee, C. M. , & Tang, C. H. (2009). "An application of fuzzy Delphi and fuzzy AHP on evaluating wafer supplier in semiconductor industry". WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6(5), 756-767.
 8. Fang، W. C. (2011) ."Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers", Quality & Quantity, 45 (2011) P 751-768
 9. G. H Tzeng , J. Y Teng. (1993). "Transportation investment project selection with fuzzy multiobjectives", Transportation planning and Technology,P 91-112.
 10. Halachmi, Arie .(1999). "Mandated Performance Measurement", A help or a Hindrance National Productivity review, Vol. 18, Issue 2, 59-61, ISSN: New York; spring.
 11. Hingoft, E. Laine. (2000). "New Organization Performance Test Uncover Some Surpisingrelotional Behavior", Credit Union Times, Vol. 11, Issue 3, January, West Palm Beach,3.
 12. Hsu, P. F. , & Chen, B. Y. (2007). "Developing and implementing a selection model for bedding chain retail store franchisee using Delphi and fuzzy AHP", Quality & Quantity, 41(2), 275-290.
 13. J.H Cheng, C. M Lee , C. H Tang. (2009). "An application of fuzzy Delphi and fuzzy AHP on evaluating wafer supplier in semiconductor industry", WSEAS Transactions on Information Science and Applications, (5) P 756-767.
 14. Kahraman, Cengiz. (2009). "Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover", Volume 16 of Springer optimization and its applications, ISSN 1931-6828
 15. Kyrilliodoy,M.(2004). "An overview of performance measures" ,Association of  research libraries:http:/www.arl.org.
 16. Padovani ,E. And Rossi,F. And Orelli ,R. (2010). "The Use Of Financial Indicators To DetermineFinancial Health Of Italian Municipalities", Working PapersSeries.p:21.                                                      
 17. Reymond J.(2003). "Performance measurement challenges and strategis" ,Faculty of management avd organization ,university of NY.
 18. Wu, C. H. , & Fang, W. C. (2011). "Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers". Quality & Quantity, 45(4), 751-768.