آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

2 دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک " حسابداری منابع انسانی" ، سابقه ای طولانی دارد و به تبع آن، روش های زیادی برای اندازه گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله ای حل نشده باقی مانده است. با توجه به
این واقعیت، بررسی کیفیت مدل های اندازه گیری یا گزارشگری سرمایه انسانی دارای اهمیتی غیرقابل انکار است. این پژوهش شواهدی را در رابطه با مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی " مبتنی برسرمایه" ارائه می کند. برای این منظور، از مدل های ارتباط ارزشی به عنوان چارچوب تجربی سنجش مربوط بودن مدل مذکور استفاده شده است. تعداد 22 شرکت طی دوره زمانی 1389 الی 1393 )مجموعاً 110 سال-شرکت( با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی مدل مبتنی بر سرمایه و شکاف ارزشی سهم رابطه معنی دار وجود دارد. پس از تأیید ویژگی مربوط بودن
به روش شبه آزمایشی، در سطحی بالاتر، محتوای اطلاعاتی مدل مبتنی بر سرمایه با استفاده از طرح آزمایشیچهارگروهی پیش آزمون و پس آزمون مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش که در شرایط کنترل شده و با کمک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، به طور میانگین نتوانست تفاوت قابل ملاحظه ای بین پاسخ های گروه آزمون و کنترل و در نتیجه وجود محتوای اطلاعاتی را نشان دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Evaluation of Value Relevance and Information Content of Capital-Based Human Capital Financial Reporting (HCFR) Model

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • Ghasem Blue 2
  • Narges Rezapour 3
2 Associate Professor of Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran
3 Ph.D. of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran, (Corresponding Author) Email: nrezapour65@gmail.com
چکیده [English]

The importance of human capital (HC) is a broadly accepted concept and human capital financial reporting as the traditional concept of "human resource accounting", has a long history. However, human capital financial
reporting is still an unresolved problem in reporting which makes the investigation of human capital reporting quality an important issue. The research provides evidence on the value relevance and information content
of "Capital-Based Human Capital Financial Reporting Model". For this purpose, we utilized the value relevance models as an experimental framework. Using cluster sampling, we chose and examined 22 corporations,
from 2011 to 2015. We utilized OLS to test our research hypothesis. The results indicated that capital-based model is relevant for measuring and reporting Iranian corporations' HC. After verifying the relevance
characteristic using a quasi-experimental method, the information content of the model was examined by applying four-group experimental design with pretest and posttest at a higher level. The results of this experiment performed in controlled conditions and with the help of graduate accounting students of Allameh Tabataba'i University revealed that there are no significant difference between experimental and control groups' responses, and therefore there is no additional information content 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: human capital financial reporting
  • capital-based model
  • relevance
  • information content