بررسی رابطه علی سود هر سهم و بازده آتی با توجه به وجود B حباب ذاتی عقلایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشگاه گیلان

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه گیلان

3 Mahsa.farkhondeh85@yahoo.com کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان نوبیسنده مسئول

چکیده

با توجه به اینکه نقش بورس اوراق بهادار در شکوفایی اقتصاد یک کشور بسیار حائز اهمیت می باشد، رسیدن به این موضوع که آیا افزایش های قیمت در بازار سهام ناشی از عوامل بنیادی است یا خیر، می تواند سیاست گذاران کشور را در تصمیم گیری برای هدایت این بازار به سمت صحیح کمک نماید؛ بنابراین در این پژوهش ابتدا به بررسی وجود حباب های ذاتی عقلایی ناشی از تغییرات در عوامل بنیادی طی دوره زمانی 1385 تا 1392، پرداخته شد. سپس این مساله بررسی شد که آیا سود هر سهم می تواند بازده آتی را با توجه به وجود حباب ذاتی عقلایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پیش بینی کند. به منظور بررسی این امر از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده گردید. داده­هـای موردنیـاز تحقیق به صورت فصلی از طریق نرم افزار رهاورد نوین محاسبه و جمع­آوری گردید که در مجموع تعداد 65 شرکت طی دوره زمانی مورد نظر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد و با استفاده از نرم افزارEviews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان می­دهد، تعداد 15 شرکت دارای حباب ذاتی ناشی از تغییرات عوامل بنیادی همچون سود تقسیمی می باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که در شرکت هایی که حباب ذاتی وجود ندارد، سود هر سهم می تواند بازده آتی را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Causing Relation Earning and Future Return to Existing Rational Intrinsic Bubble of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Gholizadeh 1
  • Ismael Ramazanpour 2
  • Mahsa Farkhondeh Farkhondeh 3
چکیده [English]

Considering the important role of stock market in economic development, finding this fact that
whether price increases is due to fundamental elements or not can help a country’s policy makers to
direct the capital market to the right direction. Therefore, this study investigates the existence
of a certain type of rational bubbles due to the fundamental elements which called rational
intrinsic bubble during 1385 to 1392. Then, in the second phase this matter will be examined that
if the earnings can predict future return regarding to intrinsic bubbles so for this purpose Vector
Auto Regression model has been applied. The required data have been collected seasonally and
calculated by using and Rahavard Novin Software, 65 companies selected as research samples and data
has been analyzed by using Eviews7 .the analyzing results indicate that there are intrinsic bubbles
in 15 companies which is due to changing of fundamental elements such as dividend. Also the results
indicate that in companies in which there is not any intrinsic bubbles, earning can predict future
returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Expectations
  • Efficiency Market Hypothesis
  • Fundamentals
  • Intrinsic bubble
  • Vector Auto Regressive (VAR)
احمدی، بهزاد، (1382).، بررسی رابطه بین سود تقسیمی با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

اسدی، غلامحسین.، حمیدی زاده، محمدرضا.، سلطانی، اصغر، (1385)، بررسی حباب های  قیمتی  سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر حسب اندازه شرکت و نوع صنعت، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره14، صص39-72.

دوستار، محمد؛ اکبری، محسن، (1392)، نگارش تحقیق علمی (طرح تحقیق، پایان­نامه، مقاله و جلسه دفاعیه)، رشت، انتشارات دهسرا

جهانگیری راد، مصطفی.،  مرفوع، محمد.، سلیمی، محمدجواد. (1393). بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 42، صص141-158.

حسین پور ، یعقوب، (1389)، بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی بین EPS و DPS در ارتباط با بازده سهام شرکت ها، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره دوم،صص23-42.

صالح آبادی،علی، دلیریان، هادی،(1389)، بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره9، سال سوم، صص 61-75

 مسجد موسوی، میر سجاد، قیطاسی، روح الله، (1390). بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، دانشکده علوم اقتصادی تهران.

 واعظ، محمد، ترکی، محمد، (1387)، حباب قیمت ها و بازار سرمایه در ایارن، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی)، جلد31، شماره3، صص195-207.

Ang, A., Bekaert, G.,(2007), Stock return predictability: Is it there?, Review of Financial Studies,vol   20, 651-707.

Campbell, J.Y., Shiller, R.J.(1988), Stock prices, earnings and expected dividends, Journal of Finance vol 43,  pp661-676.

Chen,A.,Cheng,L., Cheng,K.,(2009), Intrinsic bubbles and Granger causality in the S&P 500: Evidence from long-term data, Journal of Banking & Finance, 33.

Froot K. A and Obstfeld M., ( 1991), Intrinsic Bubbles: the Case of Stock Prices, The American Economic  Review,Vol.81 No .5 , Desember.

Jirasakuldech, B., Emekter, R., Rao, P.R.,(2008), Do Thai stock prices deviate from fundamental values?, Pasific-Basin Finance Journal, vol 16, pp 298-315.

Kousenidis, D.V., (2005), Earnings-returns relation in Greece: some evidence on the size effect and on the life-cycle hypothesis, Managerial Finance,vol 31,No 2, pp 24-54.

]Kothari, S.P., (2001) , Capital markets research in accounting, Journal of Accounting and Economics, vol 31, 105-231.

Lamont, O.(1988), Earnings and Expected returns, Journal of Finance, vol 53, pp 1563-1587

LeRoy SH, Porter RD ( 1981). The present-value relation: tests based on implied variance bounds. Econometrica, vol 49, pp555–574

[17]Martin L., Kayo K., Kimura H., Nakamura T., (2004), Identification of Rational Speculative Bubbles in IBOVESPA (after the Real Plan) using Markov Switching Regimes,  EconomiA, Selecta, Bras´ılia(DF), vol.5, No.3, pp.215–245

Ma,Y and Kanas, A., (2004 ), Intrinsic Bubbles Revisited: Evidence from Nonlinear Cointegration and Forecasting., Journal of Forecasting, vol. 23, pp.237-250.

Naoui,K  (2011), Intrinsic Bubbles in the American Stock Exchange: The case of the S&P 500 Index, International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 1.

Shiller, R.J. (1981), Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?”, American Economic Review ,vol 71, pp 421-636

Wilson, G.P. (1987). Competitive Manuscript Award: The Incremental Information Content of the Accrual and Funds Components of Earnings after Controlling for Earnings, Accounting Review,pp 293-322.