کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت

3 دکترای مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

دو راهبرد توالی و معکوس به عنوان ابزارهای سرمایه گذاران در بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرند. براساس این دوراهبرد سعی میشود با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آینده پیش بینی شود. راهبرد توالی، حرکت در مسیر بازار است و اعتقاد دارد که روندهای اخیر ادامه خواهند داشت؛ در مقابل راهبرد معکوس حرکت در جهت خلاف مسیر بازار میباشد و اعتقاد دارد که روندهای اخیر در بلند مدت عکس خواهند شد. در این پژوهش در فاصله زمانی سه ساله 1386-1384 به تشکیل و نگهداری سبدهای سهام اقدام شده است تا برتری هریک از این راهبردها در دوره های مختلف تشکیل و نگهداری مشخص گردد. بر این اساس، 6 دوره تشکیل از 1 تا 6 ماه و 36 دوره نگهداری بررسی شده اند. نتایج نشان میدهد که در دوره های زمانی مشخص تشکیل و نگهداری، هردو راهبرد سودمند هستند. به طوری که برای دوره تشکیل از 1 تا 4 ماه، راهبرد توالی و برای دوره تشکیل 5 و 6 ماه، راهبرد معکوس سودمند است. در عین حال بهترین راهبرد توالی از دوره تشکیل 4 ماه و دوره نگهداری 36 ماه و بهترین دوره معکوس، از دوره تشکیل 5 ماه و دوره نگهداری 35 ماه حاصل میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Momentum and Contrarian Strategies in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • A. Saeedi 1
  • F. Rahnama Roodposhti 2
  • F. Bikzadeh Abbasi 3
چکیده [English]

Two techniques which are used in stock markets and most investigators and market analysts used are contrarian and momentum investing strategies. These strategies help investors to predict future performance based on past   performance. Momentum investing strategy move the same way as the market stock move. In contrast, contrarian investing strategy acts vice versa.
In this paper, for the period of 2005- 2007 different formation periods (1 to 6 month) and holding periods (1 to 36 month) are examined. The results show each strategy is profitable in a specific formation periods and holding periods. For formation periods from 1 to 4 month, momentum strategy is profitable and for formation periods from 5 and 6 month, contrarian strategy creates profitable portfolios.
The best momentum effect is seen in formation periods of 4 month and holding periods of 36 month. Also, the best contrarian effect is seen in formation periods of 5 month and holding periods of 35 month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Winner Portfolio
  • Loser Portfolio
  • Momentum Strategy
  • Contrarian Strategy