بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات ساختار سرمایه و تغییرات آن بر روی تولید محصولات میپردازد. بدین منظور بااستفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی ساده و لجستیک، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته اند. این پژوهش با بررسی داده های مربوط به 341 شرکت در بازه زمانی 1378 الی 1387  به این نتیجه دست یافت که میان تمام اجزای ساختار سرمایه به جز سرمایه ثبت شده و میزان توانایی شرکت در دستیابی به تولید پیش بینی شده رابطه آماری معنادار وجود دارد. همچنین طبق یافته های تحقیق میان تغییر سهم بدهی کوتاه مدت، ذخیره سنوات کارکنان و سود انباشته در ساختار سرمایه و تحقق تولید پیش بینی شده رابطه معنادار مشاهده شد. افزون بر این، با بهره گیری از اجزای ساختار سرمایه و تغییرات در آنها، میتوان میزان تحقق تولید پیش بینی شده را برآورد کرد.نتایج بیانگر آن است که با استفاده از اجزای ساختار سرمایه و میزان تغییر در اجزای آن میتوان افزایش یا کاهش در تولیدات را تا سطح 96 درصد تخمین زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Capital Structure and Changes in It on Manufacturing Products

نویسندگان [English]

  • M. H. Setayesh 1
  • M. Jamalian Pour 2
چکیده [English]

This article explores the changes and effects of capital structure on the production of products.  For this purpose we test hypotheses with simple and logistic multi-regression analysis. This research use data related to 341 corporations that were listed in Tehran Stock Exchange from 1378 to 1387. The findings of the research are follows:
A significant statistic relation was seen between the components of capital  structure  (The only exceptions were registered  capital) and companies'  capacity  in  getting  access  to  the  predicted  products.
Between change in short-term liabilities, allowance for labors' work and retained   earnings   in capital structure and actualization of predicted products are observes a statistically significant relation. In addition, components of capital structure and changes in them can predict ability of manufacturing amount that predicted in first of fiscal year. Lastly the results show that with over use components of capital structure and changes in them one can predict through 95.9 percent increase or decrease in products manufacturing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Changes of capital structure
  • Predicted manufacturing
  • Regression analysis