دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 1-166 
3. بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

صفحه 87-103

محمد علی آقایی؛ علی اکبر جوان؛ محمد ناظمی اردکانی؛ ابراهیم موسوی