ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی با بازده سها شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

هدف مدیریت به حداکثر رساندن ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازده فراتر از بازده مورد انتظار آنها است. معمولا سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازده برای سهامداران میباشد. مدیران شرکتها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند ثابت و پایدار برای تقسیم سود هستند، زیرا پایداری سود تقسیمی این پیام را میدهد که شرکت وضعیت مالی باثباتی دارد، دارای ریسک تجاری پایین تری است و درنتیجه ارزش بازار سهام شرکت افزایش میابد.
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط پایداری سود تقسیمی با بازده غیرعادی سهام شرکتها و تفاوت پایداری سود تقسیمی بین صنعت های مختلف در بورس اوراق بهادار پرداخته است. نمونه این تحقیق شامل 80 شرکت فعال در بورس از میان 17 صنعت مختلف برای دوره زمانی 1379 تا 1386 است. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل پایداری سود تقسیمی به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی به عنوان متغیر وابسته میباشد. پایداری سود تقسیمی با استفاده از انحراف معیار سود تقسیمی و بازده غیرعادی با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین پایداری سود تقسیمی و بازده غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی دار وجود دارد، اما پایداری سود تقسیمی بین صنعتهای نختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Stable Dividend Policy and Stock Yields

نویسندگان [English]

  • M. Bozorg Asl 1
  • A. Sarafraz Ardekani 2
چکیده [English]

The purpose of firm's management is to maximize the firm’s value and as a result, to increase stockholder’s equity by providing more yields than their expectations. Basically, dividend is one of the most important sources of yields for the stockholders. The firm's managers recognized that their stockholders are seeking a stable policy in dividend payment because stable dividend policy reveals that the firm is financially stable and holds a lower business risk and increases stock market value. This paper investigates the relation between stable dividend  policy  and  abnormal yields of firm's stock,  And  the difference of stable dividend policy among various industrial groups in  Tehran  exchange  market  on  samples  consist  of  80  working company from 17 different industrial groups between the years 1379 to 1386. The main variable of this paper consist of stable dividend policy as an independent variable and abnormal yields of firm's stock as a dependent variable. Stable dividend policy was measured by Standard deviation of dividend and abnormal yields were measured by capital asset pricing model (CAPM).
The result of performed analysis indicate that there is a significant correlation between stable dividend policy and abnormal yields at the confidence level of 95% ,but the stable dividend policy do not vary among various industrial groups significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable dividend policy
  • Stock yields