ارزیابی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورتهای مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات خوزستان

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق در نیمه دوم سال 1387 برای ارزیابی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان  و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورتهای مالی انجام گرفت.
پس از مطالعات نظری، عوامل کمی و کیفی شناسایی و در قالب 28 عامل در دو گروه مساوی طبقه بندی شد و طی 350 و 300 پرسشنامه برای حسابرسان مستقل و داخلی ارسال گردید که تعداد 131 نفر از حسابرسان مستقل و تعداد 59 نفر از حسابرسان داخلی به آن پاسخ دادند.
برداشت حسابرسان داخلی و مستقل نسبت به کارایی هریک از عوامل با استفاده از آزمونهای آماری مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که حسابرسان دارای برداشت یکسانی نسبت به عوامل کمی و کیفی هستند، اما دارای شناخت یکسانی از این عوامل نیستند. نتایج این تحقیق نشان داد که علی رغم عدم وجود تفاوت کلی در برداشت حسابرسان نسبت به کارایی عوامل، حسابرسان آنها را به گونه های متفاوتی رتبه بندی مینمایند. به طوریکه حسابرسان مستقل 8 عامل کمی و 5 عامل کیفی را موثرترین عوامل شناسایی نمودند و در مقابل حسابرسان داخلی 6 عامل کمی و تنها 1 عامل را موثرترین عوامل کیفی تشخیص دادند. همچنین نتایج پژوهش نشانگر این بود که حسابرسان مستقل، عوامل کیفی و حسابرسان داخلی، عوامل کمی را موثرتر میدانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal Influencing Factors on Auditor's Judgment and Determining the Materiality Degree on Misstatement Detection of Financial Statements

نویسندگان [English]

  • E. Vahidi Elysseai 1
  • A. Rahdaryan 2
چکیده [English]

This research was done in the second half of 1387 in Iran to appraisal influencing factors on auditor's judgment and determining the materiality degree on misstatement detection of financial statements. After theoretically study, quantitative and qualitative factors recognized and sort in 28 factors at 2 equal groups and in 350, 300 questionnaires send for internal and external auditors that 131 external auditors and 59 internal auditors answered them.
Perception of Iranian internal and external auditors appraisal to efficiency each factors using  statistical tests  and specify  that  auditors perception's to quantitative and qualitative factors are the  same, but they have not the same cognition.
Results of this research show that by not existing general difference in perception of auditors to efficiency factors, auditors sort them to different configuration. As external auditors appraisal 8 quantitative factors and 5 qualitative factors to the most effective factors and against internal auditors recognize 6 quantitative factors and only 1 qualitative factor to the most effective factors.
Also Results of this research show that external auditors think that qualitative factors are more effective and internal auditors think that quantitative factors are more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative factors
  • Qualitative factors
  • Materiality
  • Judgment