بررسی ارتباط شاخص های بهره وری کار و سرمایه با شاخص های سودآوری در شرکتهای سهامی عام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران

چکیده

این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخص های بهره وری و سودآوری رابطه ی معنی داری وجود دارد یا خیر؟ آیا تغییرات سود متاثر از تغییر سطح بهره وری است؟ نحوه ی این ارتباط چگونه است؟
برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دوره ی پنج ساله از ابتدای سال مالی 1375 تا انتهای دوره ی مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت.
معیارهایی که سودآوری واحد انتفاعی را ارزیابی می نماید شاخص های سودآوری هستند که در این تحقیق عبارتند از: نسبت بازده فروش، نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، اطلاعات لازم از صورتهای مالی اساسی و یادداشت های پیوست، گزارشات مجامع وسایر اسناد شرکت های  نمونه، موجود در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براساس این اطلاعات شاخص های بهره وری نیروی کار و سرمایه براساس رویکرد ارزش افزوده به عنوان متغییر مستقل محاسبه گردید و در مرحله ی بعد نیز نسبتهای سودآوری شرکتهای نمونه نیز به عنوان متغییر وابسته محاسبه شد و به وسیله روش آماری ضریب همبستگی ارتباط متغییرهای مستقل و وابسته، مورد آزمون قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

An Examination of Relationship between Labor and Capital Indexes with Profitability Indexes in Public Companies

نویسندگان [English]

  • Hassan Ali Sinaei 1
  • Farzad Ahmadi 2
چکیده [English]

The aim of this research is to find any relationship between productivity and profitability indexes; the fact that whether productivity level movement affects the profit movement or not? And if there is any relationship between them, how is it?
To Study the subject , among population of private and public companies of foodstuffs and drinkables groups  - which  had  been  accepted  in  Tehran  stock  exchange  -   a sample of 27 members was selected by  random  method; they were studied from 1375 (the beginning of  financial  year)  to  1374 (the  end  of  financial  period).
In this research, profitability indexes determine the profitability of the firm unit. These indexes are consisting of sale return ratio, return on assets ratio and equities return ratio.
Necessary information collected from basic statements of affairs enclosure notes, meeting reports and documents of other companies in Tehran Stock exchange. Finally all of them were analyzed.
According to this information, productivity indexes of labor forces and capital - based on the value added approach – was determined as dependent variable.
In the next step, Profitability ratios of companies in the sample was determined as dependent variable and the relationship between dependent and independent variables was determined by statistical methods of coefficient of correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • profitability
  • Profitability index
  • sales return ratio
  • Return on assets
  • equities return ratio