گزینش مدلی کارآمد برای پیشبینی سود بر اساس مقایسه مدلهای مربوط در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 کارشناسی ارشد حسابداری فارغ التحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مدلهای پیشبینی سود میپردازد و بر اساس قدر مطلق خطای پیشبینی مدلها
را با یکدیگر مقایسه میکند. در تحلیلها از دادههای 232 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی
دوره 0331 0331 استفاده شده است. مقایسه مدلها در سطح صنایع صورت گرفته است. -
با استفاده از روش پانل دیتا نتایج نشان میدهد که سود تفکیک شده قابلیت پیشبینی بالاتری نسبت به
رقم کلی سود دارد. نتایج همچنین نشان میدهد که بین اجزای جریانات نقدی وجه نقد دریافتی از مشتریان،
وجه نقد پرداختی به فروشندگان مواد و کالا و وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عملیاتی و سود آتی
ارتباط معناداری وجود دارد . این بدان معناست که این اقلام توانایی پیشبینی سود آتی را دارند. همچنین
یافتهها نشان میدهد که بین اجزای اقلام تعهدی حسابهای دریافتنی، موجودی کالا، پیشپرداخت،
هزینه ی استهلاک، حسابهای پرداختی، پیشدریافت، سایر حسابهای دریافتنی، سایر حسابهای پرداختی
و سایر اقلام تعهدی و سود آتی ارتباط معناداری وجود دارد. در نتیجه، اقلام مذکور توانایی پیشبینی سود
آتی را دارا میباشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choosing an Appropriate Model for Predicting Earnings Based on Comparing the Relevant Models in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • SH Hasanpour 1
  • R Janjani 2
چکیده [English]

The present study investigates the prediction earning models and compares the models based on absolute forecast errors. For analyzing the data 232 listed firms Tehran stock exchange (TSE) are used during 1380-1387. Comparing the models is done at the level of the all selected firms and at the level of the industries. Using panel data analyses, the results show that disaggregation earning has more ability to predict future earnings than aggregation earning. The results also show that there is a significant relationship between operating cash flows components - cash receipts from customers, cash paid to suppliers and cash paid for operating expenses -and future earnings. It means that these items have ability for predicting future earnings. Also the results indicate that there is a significant relationship between accruals components -accounts receivables, prepayments, inventory, depreciation and amortization, accounts payable advanced receipts, other accounts receivables, other accounts payable and other accruals and future earnings. As a result, these items have ability for predicting future earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • operating cash flows
  • Earnings
.5 افلاطونی، عباس و لیلی نیکبخت. ) 5060 (. کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری،
مدیریت مالی و علوم اقتصادی، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول .
.6 زیمرمن، جرالد ال. واتز، راس ال. ) 5065 (. تئوری اثباتی حسابداری، ترجمه دکتر علی
پارسائیان، جلد اول، انتشاراتترمه
.0 عبدالخلیق، رشاد. آجین کیا، بیپین ب. 5050 (. پژوهشهای ( تجربی در حسابداری : دیدگاه
روش شناختی، ترجمهی دکتر محمد نمازی، شیراز، مرکز نشر دانشگاه شیراز، چاپ اول .
.6 کمیته استانداردهای حسابداری، ) 5066 (. استانداردهای حسابداری، سازمان حسابداری،
تهران.
.4 هندریکسن ای و اف ون بردا 5066 تئوریهای حسابداری، ترجمه دکتر علی پارسائیان،
جلد اول، انتشاراتترمه
6. Arthur, N., Czernkowski, R., & Chen, M. (2007). “The Persistence of Cash FlowComponents into Future Earnings”. Working Paper from http://www.ssrn.com.
7. Barth, M., Carm, D., & Nelson, K. (2001). “Accruals and the prediction of future cash flow”. The Accounting Review, 76: 27-58.
8. Brown, L. 1993. “Earnings forecast research: its implications for capital markets research”. International Journal of Forecasting,9: 295-320.
9. Burgstahler,D., Jiambalvo, J.& Pyo, Y.(1998). “The infomiativeness of cash flows for future cash flows”. Working Paper. University of Washington. Retrieved March 14, 2005, from http://www.ebsco.com.
10. Cheng, C. S. and Hollie, D. (2008). “Do core and non-core cash flows from operations persist differently in Predicting Future Cash Flows?”. Review of quantitative Finanance and Accounting, 31: 29-53.
11. Dastgir, M., A, Saeedi, V, (2008). “Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ISSN 1450-2275 Issue 12.
12. Financial Accounting Standards Board (FASB). (1978). “Objectives of Financial Reporting by Business Enterprise”. Statement of Financial Accounting Concepts No. 1. Stanford, CT: FASB.
13. Finger, C. 1994. “The ability of earnings to predict future earnings and cash flow”. Journal of Accounting Research 32 (Autumn): 210-223.
14. Freeman, R. J. Ohlson, and S. Penman. (1982), “Book rate-or-return and prediction of earnings changes: An empirical investigation”. Journal of Accounting Research Vol.20, (Autumn):3-42.
15. Lev, B., Li, S., Sougiannis, T.(2005). “Accounting estimates: Pervasive, yet of questionable usefulness”. Retrieved March 14,200/ from http://www.ebsco.com, :249-281.
16. Sloan, R., S. Richardson, S., M. Soliman., and M, I. Tuna (2001). “Information in Accruals about the Quality of Earnings”, working paper. investigation". Journal of Accounting Research Vol.20, (Autumn), : 3-42.
17. Sloan, R.. (1996). Do stock prices reflect information in accruals and cash
گزینش مدلی کارآمد برای پیشبینی سود.... 157
flows about future earnings? The Accounting Review 71 (July): 289-315.
18. Subramanyam, K. (1996) “The pricing of discretionary accruals”. Journal of Accounting and Economic 22: 249-281.